Aile Konutu Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası

Aile konutu nedeniyle tapu iptal ve tescil davası hakkında merak ettiklerinizi bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda bizlere ulaşabilirsiniz.

Aile Konutu Nedir?

Aile konutu, bir ailenin yaşamsal faaliyetlerini içinde gerçekleştirdiği, yaşantısına yön verdiği mekandır. Eşler evlilik birliğini aile konutunda sürdürür. Eşlerin birlikte ikamet ettikleri ev aile konutu olarak kabul edilir.

Birden fazla aile konutu olamaz. Eşlerin birden fazla konutunun bulunması durumunda bunlardan ailenin daha çok vakit geçirdiği, yaşamsal faaliyetlerin içinde sürdürüldüğü ev aile konutu olarak nitelendirilir.

Bir taşınmazın aile konutu olarak nitelendirilebilmesi için aralarında evlilik bağı olan kimselerin bu evde yaşıyor olması aranır. Aralarında resmi evlilik olmayan kişilerin ortak kullanımında olan evler aile konutu olarak nitelendirilemez. Eşler arasında anlaşmalı boşanma davası veya çekişmeli boşanma davası açılması ise taşınmazın aile konutu olma özelliğini ortadan kaldırmaz. 

Aile konutu, Medeni Kanun’da aile ve evlilik birliği bakımından önemli görülmüş ve korunmuştur. Bu kapsamda eşlerden birinin, diğerinin rızasını almadan aile konutu üzerinde bazı işlemleri tek başına yapması sınırlandırılmıştır. Bu sınırlandırmanın tam olarak uygulanmasını isteyen eş, aile konutu şerhi konulmasını isteme hakkına sahiptir.

Aile Konutu Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası

Medeni Kanun’da eşlerden yalnızca birinin aile konutuna malik olması veya kira sözleşmesinin tarafı olması halinde onun, malik olmayan eşin rızasını almadan aile konutu ile ilgili devir, kira sözleşmesinin feshi gibi tasarruflar yapması sınırlandırılmıştır. Bu sınırlamaya aykırı davranarak eşinin rızası olmadan bu tasarrufları yapan eşe karşı açılan davaya aile konutu nedeniyle tapu iptal ve tescil davası adı verilir.

Bu durum Medeni Kanun’un 194. maddesinde düzenlenmiş ve aile konutu üzerinde her iki eşin de hak sahibi olacağı hüküm altına alınmıştır. Bu hükme aykırı olarak rızası alınmadan aile konutu üzerinde işlem yapılan eş bunun iptali için mahkemeye başvurabilir. Malik olmayan ve rızası alınmayan eşin, aile konutu hakkında yapılan tasarrufun iptali talebiyle açtığı bu davaya aile konutu nedeniyle tapu iptal ve tescil davası adı verilir.

Bu davada mahkeme, eşin rızasının alınmadan aile konutunun üçüncü kişiye devredilmiş olduğunu tespit ederse tapu iptali ve tescil davasının kabulüne ve yapılan tasarrufun iptaline karar verecektir.

Aile Konutu Nedeniyle Tapu İptal Ve Tescil Davası Tarafları

Aile konutu nedeniyle tapu iptal ve tescil davası, dava konusu aile konutu hakkında tasarruf yapılırken rızası alınmayan ve tapuda malik olmayan eş tarafından açılır. Bu sebeple bu davada davacı taraf, rızası alınmayan eştir. Davacı, aile konutu davası açarken davalı tarafta devir işlemini yapan eşini ve aile konutunu devralan üçüncü kişiyi gösterecektir. Dolayısıyla bu davada iki davalı bulunur. Bunlardan biri eşinin rızasını almadan aile konutunu devreden eş, diğeri ise taşınmazı devralan üçüncü kişidir.

Aile Konutu Nedeniyle Tapu İptal Ve Tescil Davasında Yargılama

Aile konutu nedeniyle tapu iptal ve tescil davasının mahkemece kabulü için dava konusu taşınmazın bir aile konutu olduğu ve davacı eşin rızasının alınmamış olduğu sabit olmalıdır. Mahkeme yapacağı değerlendirme sonucu dava konusu taşınmazın aile konutu olarak nitelendirileceğine karar verirse bunun devrinde davacı eşin rızasının olup olmadığını araştırır. Eşin rızasının olmadığı da tespit edildiğinde verilmesi gereken karar yapılan tasarrufun iptali kararıdır. 

Aile konutu nedeniyle tapu iptal ve tescil davalarında yargılama aşamasında tarafların iddialarını ispatlamaları büyük önem arz etmektedir. Bu ispat faaliyetini gerçekleştirirken ikametgah kayıtları, elektrik, su doğalgaz abonelikleri, tanık anlatımları veya farklı yazılı delillere dayanabilirler. Bununla birlikte bu davalarda mahkeme, bilirkişi incelemesi ve keşif de yapmaktadır.

Aile Konutu Nedeniyle Tapu İptal Ve Tescil Dava Dilekçesi

Aile konutu nedeniyle tapu iptal ve tescil davası, bu davalara bakmakla görevli ve yetkili mahkemeye hitaben geçerli şekilde hazırlanmış dava dilekçesi mahkemeye sunularak açılır. Bu kapsamda taşınmazın bulunduğu yer Aile Mahkemesine hitaben geçerli olarak hazırlanmış aile konutu dava dilekçesinde tarafların adı, soyadı, adres bilgileri, TC kimlik numaraları, varsa vekilleri yer alır. Aile konutu davasında davacı taraf, rızası alınmadan aile konutu üzerinde tasarruf işlemi yapılan eş, davalı ise bu tasarruf işleminin tarafları yani tasarrufu yapan eş ve bu tasarrufun muhatabı üçüncü kişidir.

Taraflardan sonra dava dilekçesinde yer alması gereken husus dava konusu ve dava değeridir. Bunlar da dilekçeye eklendikten sonra açıklamalar bölümünde davanın dayandığı olay ve olgular detaylandırılır. Bu kısımda davacı, delillerine dayanarak mahkemeyi rızası olmadan yapılan devir işlemi ile ilgili bilgilendirir. 

Davacı dayandığı delilleri deliller kısmında toplu olarak gösterdikten ve talep sonucunu yazdıktan sonra dilekçesini imzalayarak tamamlar.

Aile konutu nedeniyle tapu iptal ve tescil davasında hak kayıplarının yaşanmaması; dilekçelerinin doğru şekilde hazırlanması ve dava sürecinin yönetilmesi için gayrimenkul davalarında uzmanlaşmış bir avukattan hukuki destek alınması taraflar açısından önemlidir.

Avukat Yaşar Öksüz’ün Milliyet’te yayınlanan yazılarını buradan okuyabilirsiniz.

Aile Konutu Nedeniyle Tapu İptal Ve Tescil Davası Görevli Mahkeme

Aile konutu nedeniyle tapu iptal ve tescil davası, aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklardan olduğu için bu davada görevli mahkeme aile mahkemeleridir.

Aile Konutu Nedeniyle Tapu İptal Ve Tescil Davası Yetkili Mahkeme

Aile konutu nedeniyle tapu iptal ve tescil davasında yetkili mahkeme dava konusu taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Zira bu davalar, gayrimenkulün aynına ilişkin olup; taşınmazın aynına ilişkin davalarda yetkili mahkemenin taşınmazın bulunduğu yer olduğu genel yetki kuraldır.

Aile Konutu Nedeniyle Tapu İptal Ve Tescil Davası Harç 

Aile konutu nedeniyle tapu iptal ve tescil davası, değeri para ile ölçülebilir davalardandır. Değeri para ile ölçülebilen davalar nispi harca tabidir. Davanın nispi harca tabi olması, dava açılırken bir miktar harç yatırılması gerektiği anlamına gelir. Bu harcın miktarını belirleyecek olan ise dava konusu aile konutunun değeridir. Bunun kanuni dayanağı ise Harçlar Kanunu’dur. Harçlar Kanunu’nda bu tür davalarda harcın gayrimenkulün değerine göre hesaplanacağı düzenlenmiştir.

Dolayısıyla aile konutu nedeniyle tapu iptal ve tescil davası dava konusu taşınmazın değerine göre hesaplanacak ve peşin ödenecek harç, her davada aynı olmayacaktır.

Aile Konutu Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası Zamanaşımı

Aile konutu nedeniyle tapu iptal ve tescil davası bakımından bir zamanaşımı süresi öngörülmemiştir. Bu davada davacı sıfatını taşıyan yani malik olmayıp aile konutu hakkında tapuda işlem yapılırken rızası alınmayan eş, bir süreye tabi olmadan her zaman bu davayı açabilmektedir. 

Aile konutu nedeniyle tapu iptal ve tescil davasında üçüncü kişinin iyiniyeti korunmaz. Dolayısıyla kural olarak devir yapılan üçüncü kişi iyiniyetli de olsa ona karşı bu dava açılabilir. Bununla birlikte Medeni Kanun’a göre kazandırıcı zamanaşımı şartlarını tamamlayarak mülkiyeti bu şekilde kazanmış iyiniyetli üçüncü kişiye karşı aile konutu davası açılamaz. Medeni Kanun madde 712’ye göre kazandırıcı zamanaşımı ile mülkiyeti kazanmanın şartları ise taşınmazın zilyetliğinin davasız ve aralıksız 10 yıl boyunca sürdürülmesidir. Bu kapsamda 10 yıl boyunca zilyetliği davasız aralıksız elinde bulundurması sebebiyle aile konutunun mülkiyetini kazanmış iyiniyetli üçüncü kişiye karşı bu dava açılamayacaktır.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Sayfayı Kopyalayamazsınız

Bilgi ve Randevu