Aldatan Kadın Nafaka Alabilir Mi?

Aldatan kadın nafaka alabilir mi? Bu sorunun cevabına dair merak ettiklerinizi bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda bizlere ulaşabilirsiniz.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Nedir?

Boşanma nedenleri Medeni Kanunun 161 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Kanundaki düzenlemeye göre eşler;  zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme, haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı ve evlilik birliğinin sarsılması nedenleriyle boşanma davası açabilirler. Açılacak boşanma davasında bir boşanma nedeni veya birden fazla boşanma nedeni gösterilebilir. 

Aldatma (zina) nedeniyle boşanma kanunda düzenlenen ilk özel boşanma sebebidir. Buna göre eşlerden biri zina ederse diğer eş boşanma davası açabilir. Aldatma nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için zinanın gerçekleşmiş olması gerekir. Zina evli bir kimsenin eşi dışında biriyle cinsel ilişkiye girmesidir. Dolayısıyla aldatma nedenine dayanarak boşanma davası açılması için bir kimsenin eşi dışında biriyle cinsel birliktelik yaşaması gerekir. Bu birliktelik olmadan sarılması, öpüşmesi görüşmesi, konuşması gibi eylemleri zina nedeniyle boşanma davası açmak için yeterli değildir. Bu durumlarda sadakate aykırı davranış söz konusu olur ve evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanma davası açılması gerekir.

Zina mutlak boşanma sebebidir. Zina olgusunun gerçekleştiği ispat edildiğinde boşanmaya karar verilir. Zina nedeniyle boşanmaya karar verilmesi durumunda bu kararın, boşanmada mal paylaşımı, boşanmada tazminat ve hatta bazı durumlarda velayet ve geçici velayet üzerinde etkisi bulunmaktadır. 

Bu davanın açılması hak düşürücü süreye bağlanmıştır. Davaya hakkı olan eş, bunu öğrenmesinden itibaren altı ay içinde ve her halde zina eyleminin üstünden beş yıl geçmeden bu davayı açmamışsa daha sonra dava açamaz. Aynı zamanda affeden eşin de dava açma hakkı yoktur. Aldatan kadın nafaka alabilir mi sorusuna cevap verirken bu hususların da bilinmesi gerekir.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Nasıl İspat Edilir?

Boşanma davasında taraflar dayandıkları olguları ispat yükü altındadırlar. Boşanma davasını açan taraf boşanma nedenini ispatlayamadığı takdirde dava reddedilecektir. Tarafların ispat faaliyetini yürütürken kullandığı delillerin hukuka uygun olması gerekir. Kural olarak hukuka aykırı deliller hükme esas alınmaz. Hukuka uygun olduğu takdirde fotoğraflar, ses kayıtları, yazışmalar, sosyal medya paylaşımları, kamera kayıtları, banka ya da kredi kartı kayıtları gibi deliller boşanma davasında kullanılabilir. Aldatan kadın nafaka alabilir mi sorusuna cevap verirken aldatmanın boşanma davasında ispat edilmesi çok önemlidir. Bu sebeple bu hususların da bilinmesi gerekir.

Zina olayının mevcut sayılabilmesi için en önemli koşul, “cinsel ilişkinin” varlığının kesin veya güçlü karineyle kanıtlanmış olmasıdır. Bu durum tanık anlatımları, ses kaydı, fotoğraf, yazışma, telefon kaydı, otel kayıtları gibi delillerle kanıtlanabilir.

Zina nedeniyle boşanma davalarında Yargıtay’ın hukuka aykırı elde edilmiş delilleri kabul ettiği kararları da vardır. Hukuka aykırı elde edilen delillerin hükme esas alınması için kişinin bir daha kanıt elde etme olanağının bulunmadığı bir durum olmalı, kendisine yönelen bir suç veya haksız fiil mevcut olmalı yahut kişi bazı kayıtların kaybolmasını önlemek için bu delili getirmiş olmalıdır. Bu konuda daha fazla bilgi almak için “Boşanma davasında ses kaydı delil olur mu” isimli yazımızı okuyabilirsiniz.

Aldatma nedeniyle boşanma davalarının ispatı oldukça zordur. Bu sebeple boşanma avukatından hukuki destek alınmasında fayda bulunmaktadır.

Avukat Yaşar Öksüz’ün Milliyet’te yayınlanan yazılarını buradan okuyabilirsiniz.

Boşanmada Hangi Nafakalar İstenebilir?

Nafaka, bir kişinin bakımı ve ihtiyaçlarının karşılanması için mahkeme tarafından ödenmesine karar verilen paradır. Boşanmada eşler, başta tedbir nafakası olmak üzere yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası talebinde bulunabilirler. Ancak boşanma davasında yardım nafakası veya önlem nafakası talebinde bulunmak mümkün değildir. Aldatan kadın nafaka alabilir mi sorusuna cevap verirken bu nafaka türlerini de ayrı ayrı ele almak gerekir.

Boşanmada Tedbir Nafakası

Boşanma davası açıldığında hakim eşlerin barınması, geçimi, mallarının yönetimi, varsa çocukların bakım ve korunması için geçici önlemleri alır. Bu durum medeni kanunun 169. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu kapsamda boşanma davası açıldıktan sonra hükmedilen nafakaya tedbir nafakası denilmektedir. 

Tedbir nafakası boşanma davası devam ederken tarafların maddi güçlükler yaşamasını önlemek için öngörülmüş bir geçici tedbirdir. Boşanma davası görülürken yoksulluğa düşecek tarafa ve ortak çocuk için dava sonucu kesinleşene kadar tedbir nafakası ödenmesi kararlaştırılabilir.

Tedbir nafakası ödemesine karar verilecek eşin boşanmada kusurlu olması da aranmaz. Bu sebeple tedbir nafakası bakımından aldatan kadın nafaka alabilir mi sorusuna, “evet alamaz” şeklinde cevap vermek gerekir.

Hakimin tedbir nafakasına hükmedebilmesi için taraflardan birinin talebi aranmaz. Hakim, bu nafakayı kendiliğinden hükmedebilir. Hakim tedbir nafakasının miktarını belirlerken yoksulluğa düşecek tarafın maddi durumu, çocuğun ihtiyaçları, nafakayı ödeyecek tarafın maddi gücünü dikkate alarak bir değerlendirme yapacaktır.

Tedbir nafakasının düzenlendiği Medeni Kanunun 169. maddesi gereğince boşanma davalarında, müşterek konutun kadına tahsisi kararı verilmesi de mümkündür. Bu karar doğrultusunda kadın, dava süresince aile konutunda oturup barınma ihtiyacını karşılayabilir.

Boşanmada Yoksulluk Nafakası

Yoksulluk nafakası, boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek tarafa ödenen nafakadır. Tedbir nafakası boşanma davası kesinleşene kadar ödenirken yoksulluk nafakası boşanma kararı kesinleştikten sonra süresiz olarak istenebilir.

Yoksulluk nafakasına hükmedilebilmesi için taraflardan birinin bu yönde bir talebi mevcut olmalıdır, hâkim kendiliğinden yoksulluk nafakasına hükmedemez. Bununla birlikte yoksulluk nafakası talep eden tarafın diğer taraftan daha az kusurlu olması aranır. Yani talep eden boşanmada kusursuz veya daha az kusurlu olmalıdır. Dolayısıyla yoksulluk nafakası bakımından aldatan kadın nafaka alabilir mi sorusuna, “hayır alamaz” şeklinde cevap vermek gerekir.

Yoksulluk nafakası boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek tarafa ödeneceği için ortada kesinleşmiş boşanma kararı bulunmalıdır. Dava devam ederken yoksulluk nafakası talep edilmişse boşanmaya karar verildiğinde buna hükmedilebilir ancak boşanmaya karar verilmezse bu talep de sonuçsuz kalacaktır. 

Hakim yoksulluk nafakası miktarını belirlemek için tarafların tüm malvarlığını ve gelirlerini hesaba katarak takdiri bir değerlendirmede bulunur.

Boşanmada İştirak Nafakası

Velayet hakkı boşanmada çocuk kendisine bırakılan tarafa aittir. Hakim boşanma davasının sonunda velayeti çocuğun bakım ve gözetimini en doğru şekilde yerine getirecek, onun şahıs varlığı ve mal varlığı haklarını en iyi şekilde yönetecek tarafa verir. 

Boşanma kararı sonrası çocuk kendisine bırakılan tarafın talep edebileceği veya hakimin kendiliğinden hükmedebileceği çocuğun masrafları için ödenecek nafaka türü iştirak nafakasıdır. İştirak nafakası hakkında daha fazla bilgi almak için “iştirak nafakası” isimli yazımızı okuyabilirsiniz.

Aldatan Kadın Nafaka Alabilir Mi?

Aldatan kadın nafaka alabilir mi sorusuna cevap verebilmek için her bir nafaka türünü ayrı ayrı ele almak gerekir. Zira aldatma sebebiyle boşanma davasında kusurlu tarafın aldatan taraf olduğu kabul edilir. Dolayısıyla aldatma sebebiyle boşanma davası açıldığında cinsiyeti fark etmeksizin aldatan tarafın kusurlu olur ve yoksulluk nafakası alamaz. Ancak aldatan kadının tedbir nafakası alması mümkündür. Ortak çocuğun velayeti aldatan taraftaysa çocuğun giderleri için iştirak nafakası da alabilir.

Aldatan Kadın Nafaka Alabilir Mi? (Tedbir Nafakası)

Tedbir nafakası boşanma davası devam ederken yoksulluğa düşecek tarafın talep ettiği veya hakimin kendiliğinden karar verdiği nafaka türüdür. Bir tarafın tedbir nafakası alabilmesi için o kişinin boşanma sürecinde yoksulluğa düşecek olması ve karşı tarafın nafaka ödeyecek güce sahip olması yeterlidir. Bunun için ayrıca bir kusur değerlendirmesi yapılmaz. Dolayısıyla örneğin kendi kusuruyla evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan eş de aldatan eş de tedbir nafakası talep edebilir. Sözgelimi kendisi talep etmese bile hakimin kendiliğinden aldatan eş lehine tedbir nafakasına hükmetmesi mümkündür.

Aldatan Kadın Nafaka Alabilir Mi? (Çocuk Nafakası)

Çocuk nafakası olarak da bilinen iştirak nafakası ortak çocuğun barınma, sağlık, eğitim, bakım, beslenme gibi ihtiyaçları için velayet kendisine bırakılmayan eşin kendi ekonomik durumu ile orantılı olarak ödemesine hükmedilecek nafakadır. Çocuğun masrafları için boşanma davası görülürken bir nafakaya hükmediliyorsa bunun adı tedbir nafakasıdır ve karar kesinleşinceye kadar ödenir, boşanma kararı kesinleştikten sonra çocuk için nafakaya hükmediliyorsa bunun adı iştirak nafakası olacaktır. 

İştirak nafakası kamu düzenine ilişkindir ve hakim tarafın talebini beklemeden iştirak nafakası ödenmesine karar verebilir.

İştirak nafakası ödenmesine karar verilmesinin sebebi çocuğun bakım ve eğitim gibi masraflarına katkı sağlanması ve çocuğun gelişimi için gereken maddi koşulların yaratılmasıdır. İştirak nafakasının alacaklısı çocuk ve velayet kendisinde bulunan taraftır. Bu sebeple boşanmada hangi tarafın kusurlu olduğu, hangi tarafın boşanma davası açtığı gibi olgular bu nafakaya hükmedilmesinde değerlendirmez. Cinsiyeti fark etmeksizin aldatan taraf da ortak çocuk için iştirak nafakası elbette alabilecektir.

Aldatan Kadın Nafaka Alabilir Mi? (Yoksulluk Nafakası)

Boşanma kararı kesinleştikten sonra boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek taraf yoksulluk nafakası isteyebilir. Bu nafaka süresiz olarak talep edilebilir ve talep eden tarafın boşanmada daha az kusurlu veya kusursuz olması gerekir. Aldatma nedeniyle boşanmaya karar verildiğinde aldatan eşin tam kusurlu olduğu kabul edilir. Bu sebeple aldatan kadının veya erkeğin kendisi için nafaka alamayacağı söylenmelidir. Dolayısıyla aldatan kadın kendisi için yoksulluk nafakası alamaz.

Aldatan Kadına Ödenecek Nafakaya İtiraz

Aldatan kadın nafaka alabilir mi sorusu dışında, kadının nafaka aldığı durumlarda bu nafakaya itiraz etmenin mümkün olup olmadığı da sorulan sorular arasındadır. Bu konuda nafakaya itiraz bakımından nafakaların hukuki nitelikleri sebebiyle bir ayrıma gidilmelidir.

Tedbir nafakası bir ara karar hükmündedir. Çünkü boşanma davası devam ederken ödenmesine karar verilen ve boşanma davası kesin hükümle sonuçlanana kadar ödenecek bir nafaka türüdür. Ara kararlara dava devam ederken her iki taraf her aşamada itiraz edebilir.

Ancak yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası, ara karar niteliğinde olmadığı için aynı açıklamaları yapmak mümkün değildir. Bu nafakalar boşanma kararı ile birlikte verilen süresiz nafakalardır. Boşanma davasının kesinleşmesinden sonra bir yıl içinde nafaka davası açılarak bu nafakalara hükmedilmiş de olabilir. Her iki ihtimalde de bunlar kesin hüküm niteliğinde olduğundan itiraz için istinaf kanun yoluna başvurmak gerekmektedir.

Aldatan kadın lehine hükmedilmiş tedbir nafakasına kararı veren mahkemeye bir dilekçe yazılarak, yoksulluk nafakasına ise istinaf kanun yoluna başvurularak itiraz edilebilir.

Tedbir ve iştirak nafakası alması için tarafın kusurunun olması aranmaz. Dolayısıyla cinsiyeti fark etmeksizin yalnız aldatmış olması sebebiyle tarafın aldığı nafakaya itiraz edilmesi bir sonuç doğurmayacaktır. Bununla birlikte aldatan kadının aldığı yoksulluk nafakasına kusuru ileri sürülerek itiraz edilebilir.

İtiraz Nereye Yapılabilir?

Tedbir nafakasına itiraz, tedbir nafakasının bir ara karar olması sebebiyle kararı veren mahkemeye davanın her aşamasında yapılır. Yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası ödemesine hükmedilmiş taraf bunun için istinaf yoluna başvurarak boşanma kararı ile birlikte veya yalnızca nafaka kararına itiraz edebilir.

İtirazın Hangi Sürede Yapılabilir?

Tedbir nafakasına itirazda herhangi bir süre sınırlaması bulunmamaktadır. Zaten hüküm kesinleşinceye kadar ödenecek bu nafakaya yine hüküm kesinleşinceye kadar davanın her aşamasında bir dilekçe hazırlanarak itiraz edilebilir. Tedbir nafakası itiraz dilekçesi, ara kararı veren mahkemeye hitaben yazılmalıdır. Bir delile dayanılıyorsa dilekçede bu delilin yer alması önemlidir.

Aile mahkemesi kararlarına ilişkin istinaf başvuru süresi 2 haftadır. İştirak ve yoksulluk nafakasına da ancak istinaf kanun yoluna başvurmak suretiyle itiraz edilebilir. Dolayısıyla bunlara itirazın boşanma ve nafaka kararı verilmesinden sonra 2 haftalık süre içinde istinafa başvurarak yapılması gerekir. Aldatan kadın nafaka alabilir mi sorusuna cevap verirken bu hususların da bilinmesi gerekir.

İtiraz Sonucunda Nasıl Karar Verilir?

Boşanma davası devam ederken tedbir kararına itiraz edildiğinde hakim bu itirazı yerinde bulursa tedbir nafakasını kaldırabilir, nafakayı arttırabilir veya azaltabilir.

Yoksulluk ve iştirak nafakasına itirazda ise durum biraz daha farklıdır. Bu itiraz boşanma kararıyla birlikte veya tek başına istinaf kanun yoluna başvurmak suretiyle yapılabilir. Yani bu itirazı değerlendirecek mahkeme kararı veren değil, Bölge Adliye Mahkemesidir. Burada itirazı yerinde bulursa üst mahkeme nafaka kararını bozabilir.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Sayfayı Kopyalayamazsınız

Bilgi ve Randevu