Boşanma Davası Nasıl Açılır

Boşanma davası nasıl açılır sorusuna dair merak ettiklerinizi bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda bizlere ulaşabilirsiniz.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası, eşler arasındaki evlilik birliğini sona erdirmek için açılan dava türüdür. Hakimin verdiği boşanma kararının kesinleşmesi ile evlilik birliği ve buna bağlı hak ve yükümlülükler sona erecektir.

Boşanma davası nasıl açılır sorusu bakımından; anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davası olarak iki şekilde açılabilir cevabını vermek mümkündür. Çekişmeli boşanmada eşlerden yalnızca biri dava açabilirken anlaşmalı boşanmada eşlerin birlikte mahkemeye başvurması mümkündür. Bu kapsamda anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davalarının açılması farklılık göstermektedir.

Bununla birlikte her iki tür boşanma davası da eşlerin son altı aydır birlikte oturduğu yer veya eşlerden birinin yerleşim yeri aile mahkemesine verilecek dilekçe ile açılır. Çekişmeli boşanma davası dilekçesinde boşanma sebepleri gerekçelendirilmeli ve deliller gösterilmelidir. Anlaşmalı boşanma davasında ise dilekçe ile birlikte eşlerin hazırlayıp imzaladıkları anlaşmalı boşanma protokolü de mahkemeye sunulmalıdır.

Boşanma İşlemleri Nasıl Başlatılır?

Boşanma işlemlerini başlatacak bir yazılı dilekçeye ihtiyaç vardır. Usulüne uygun hazırlanmış ve yetkili ve görevli mahkemeye sunulmuş boşanma dava dilekçesi olmadan boşanma işlemleri başlamaz.

Boşanma davalarında yetkili mahkeme eşlerin son altı aydır birlikte oturdukları yer veya eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesidir. Davacı eş bu iki yetkili mahkemeden birini seçebilir. Görevli mahkeme ise boşanmanın aile hukukundan kaynaklanan bir uyuşmazlık olması sebebiyle aile mahkemesidir. Boşanma davası nasıl açılır sorusuna cevap arayanların, öncelikle görevli ve yetkili mahkemeyi belirlemesi önemlidir.

Dava, fiziki olarak mahkemeye müracaat edilerek veya UYAP üzerinden açılabilir. Boşanma davası açılması belli harçların yatırılmasına bağlıdır. Bu harçlar da mahkeme veznesine yatırıldıktan sonra dava açılmış ve boşanma işlemleri başlamış olur.

Hızlı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Evliliklerini biran önce sonlandırmak isteyen kişiler, hızlı boşanma davası nasıl açılır şeklinde aramaları sıklıkla yapmaktadır. Bu konuda boşanma davasının çekişmeli boşanma ve anlaşmalı boşanma olmak üzere iki şekilde açılabildiği söylemek gerekir. Çekişmeli boşanma davasının uygulamada yaklaşık 1-2 yıl arasında sürdüğü görülmektedir. Yerel mahkemenin vereceği karara karşı kanun yoluna başvurulursa bu süreç daha da uzayacaktır.

Diğer taraftan şartlarının gerçekleşmesi halinde anlaşmalı boşanma davası açılırsa bu süreç yaklaşık 1 ay sürmektedir. Bu sebeple en hızlı şekilde boşanmak isteyen eşler genellikle anlaşmalı boşanma davası açma yolunu tercih etmektedir. Bunun için eşler arasında evlilik bir yıldan fazla sürmüş ve boşanma ile boşanmaya bağlı tüm sonuçlar üzerinde eşler anlaşmış olmalıdırlar.

Anlaşmalı boşanma davası, eşlerden birinin açtığı davayı diğerinin kabul etmesi veya eşlerin mahkemeye birlikte başvurması şeklinde açılabilir. Anlaşmalı boşanma davası açılırken mahkemeye dava dilekçesinin yanında bir de anlaşmalı boşanma protokolü sunulmalıdır.

Avukat Yaşar Öksüz’ün Milliyet’te yayınlanan yazılarını buradan okuyabilirsiniz.

Nasıl Boşanma Davası Açabilirim?

Eşler arasında evlilik bir yıldan uzun sürdüyse ve eşler boşanma ile boşanmanın sonuçları üzerinde tüm hususlarda mutabık bulunuyorlarsa aralarında hazırlayıp imzaladıkları anlaşmalı boşanma protokolü ve bir dava dilekçesi ile yetkili aile mahkemesine başvurularak anlaşmalı boşanma davası açılabilir.

Evlilik bir yıldan kısa sürmüşse yahut uzun olmakla birlikte eşler arasında boşanma veya boşanmaya bağlı sonuçlardan biri veya birkaçı üzerinde ihtilaf bulunuyor ise eşlerden birinin dava dilekçesi ile yetkili aile mahkemesine başvurması ve gerekli harçları yatırması davanın açılması için yeterlidir. Boşanma davası nasıl açılır sorusuna cevap arayan kişilerin öncelikle boşanma nedenini netleştirmesi gerekir.

Zina Davası Nasıl Açılır?

Zina davası olarak bilinen aldatma sebebiyle boşanma davası boşanma sebebi olan zina fiilinin ortaya koyulduğu ve ispatlandığı dilekçe mahkemeye verilerek açılır.

Zina, kişinin eşinden başka biriyle cinsel ilişki yaşamasıdır ve bu olay Medeni Kanunda boşanma sebebi olarak düzenlenmiştir. Zina meydana geldiğinde boşanmak isteyen eş, boşanma sebebini öğrenmesinden itibaren altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmeden dava açmalıdır. Eğer dava hakkı olan eş, aldatan eşini affetmiş ise onun dava hakkı düşer.

Adliyede Boşanma Davası Nasıl Açılır?

UYAP üzerinden boşanma davasını açmak mümkün olmakla birlikte eşler adliyede boşanma davası açma yoluna da gidebilirler. Boşanma davası açmak için başvurulacak adliye eşlerden birinin yerleşim yeri veya eşlerin son altı aydır birlikte oturduğu yerdeki adliyedir. Bu adliyede tevzi bürosuna dava dilekçesi teslim edilir ve gerekli harçlar yatırıldıktan sonra dava açılmış olur.

Aile Mahkemesi Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davaları, aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklardandır ve aile mahkemelerinde aile mahkemesi hakimince karara bağlanır. Diğer bir deyişle boşanma davalarında görevli mahkeme aile mahkemeleridir. Boşanma davası o davaya bakmaya yetkili aile mahkemesine bir dava dilekçesi sunularak açılır.

Nasıl Boşanma Davası Açabilirim?

Boşanma davası açabilmek için boşanma sebeplerinin gösterildiği, dosyaya ilişkin vakıaların ortaya konulduğu güçlü bir dava dilekçesi hazırlanması gerekmektedir. Bu dava dilekçesi yetkili ve görevli mahkemeye verildiğinde ve ardından harçlar yatırıldığında boşanma davası açılmış olacaktır.

Evlilik birliği bir yıldan az sürmüşse boşanma sürecinin kısaltılması adına eşler anlaşmalı boşanma davası açabilirler. Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için mahkemeye dava dilekçesi ile birlikte bir anlaşmalı boşanma protokolü de sunulmalıdır.

Boşanma Davası Açmak İçin Gerekenler

Boşanma davası açmak için bir dava dilekçesi hazırlanması ve mahkemeye sunulması zorunludur. Aynı şekilde davacı bu davada kendisini bir avukatla temsil etmekte ise vekaletnameyi de dosyaya sunacaktır.

Boşanma davası açmak için gerekenler davanın anlaşmalı ya da çekişmeli olarak görülmesi bakımından farklılık arz etmektedir. Bu kapsamda çekişmeli boşanma davası açılması için dava dilekçesi ve varsa dayanılan deliller sunulurken anlaşmalı boşanma davasında ispat faaliyeti yürütülecek bir uyuşmazlık bulunmadığından böyle bir deliller listesi verilmez.

Anlaşmalı boşanma davasında delil listesi bulunmamakla birlikte davacı eş veya eşler, mahkemeye bir anlaşmalı boşanma protokolü sunmak zorundadır. 

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli boşanma davası, Medeni Kanun’da sayılan zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı, evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebeplerinden birine veya birkaçına dayanarak açılan boşanma davası türüdür. 

Eşlerden biri bir dava dilekçesi ile aile mahkemesine başvurarak boşanma işlemlerini başlatır. 

Çekişmeli Boşanma Davaları Nasıl Olur?

Çekişmeli boşanma davaları yazılı yargılama usulüne tabidir. Dolayısıyla bu davada tarafların ikişer dilekçe verme hakkı bulunur. Dilekçelerin verilmesinden sonra mahkemece duruşmalar yapılır ve yargılama tamamlanarak karar verilir. Bu nihai karara karşı tarafların kanun yolu hakkı bulunur.

Çekişmeli Boşanma Davası Aşamaları

Çekişmeli boşanma davası, görevli ve yetkili mahkemeye usulüne uygun hazırlanmış dilekçenin sunulmasıyla açılmış olacaktır. Davanın açılmasıyla başlayan ilk aşama dilekçeler aşamasıdır.

Davalı eş, dava dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde dava dilekçesindeki hususlara cevap verdiği bir cevap dilekçesi hazırlayıp aynı mahkemeye sunabilir. Daha sonra tarafların cevaba cevap ve ikinci cevap adı verilen birer dilekçe daha sunma hakları bulunur. Bunların da sunulması yahut sunulmadan sürelerinin geçmiş bulunması dilekçeler aşamasını sonlandırır.

Dilekçeler aşamasının tamamlanmasıyla ön inceleme aşamasına geçilir. Mahkeme burada dava şartlarının mevcudiyetini ve varsa ilk itirazları inceleyecektir. Geçici nitelikle ara kararlar bu aşamada kurulur. Diğer yandan boşanma davasının ön inceleme aşamasında taraflar arabuluculuk ve sulhe teşvik edilir.

Boşanma davasında bir sonraki aşama tahkikat aşamasıdır. Bu aşamada yargılamaya ilişkin deliller toplanır, tanıklar dinlenir, gerekli olduğu durumlarda bilirkişi incelemesi yapılır. Esas hakkındaki incelemeler tahkikat aşamasında tamamlandıktan sonra son aşama olan sözlü yargılama aşamasına geçilir.

Sözlü yargılama aşamasında bir duruşma yapılır ve taraflara son diyecekleri sorulur. Sözlü yargılama aşaması da bir duruşma ile tamamlandıktan sonra karar verilir.

Yerel mahkemenin boşanma davası bakımından yapacağı yargılama verilen hükümle tamamlanmış olur. Mahkeme gerekçeli kararını yazıp taraflara tebliğ eder. Gerekçeli kararın tebliğ alınmasından itibaren taraflar süresinde istinaf kanun yoluna başvurarak dosyayı üst mahkemeye taşıyabilir.

Aldatma Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Aldatma, Medeni Kanunda sayılan boşanma nedenlerinden biridir. aldatan eşini affetmemiş eşin bunu öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde beş yıl geçmeden aldatma nedeniyle boşanma davası açma hakkı bulunur. Affeden eş bu dava hakkını kaybeder. 

Aldatma nedeniyle boşanma davası, boşanma sebebinin ortaya koyulduğu ve aldatma olgusunu ispat yönünde hukuka uygun delillerin gösterildiği bir dava dilekçesi ile eşlerin son altı aydan beri birlikte yaşadığı veya eşlerden birinin yerleşim yerindeki aile mahkemesine başvurularak açılır.

Tek Taraflı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli boşanma davasına halk arasında tek taraflı boşanma davası adı da verilir. Eşlerden birinin boşanmak isteyip diğer eşin istememesi veya iki taraf da boşanma konusunda mutabık ancak velayet, nafaka, tazminat gibi konularda anlaşamamış olmaları durumunda tek taraflı boşanma davası açılacaktır. Tek taraflı boşanma davasının açılabileceği bir diğer hal eşlerin boşanma ve boşanmaya bağlı tüm sonuçlar üzerinde mutabık olduğu ancak evliliklerinin bir yıldan az sürmüş bulunduğu hallerdir.

Eşlerden her birinin mahkemeye dava dilekçesi verilip gerekli harçlar ödenerek tek taraflı boşanma davasını açabilmeleri mümkündür.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası, aralarında evlilik birliği bir yıl veya daha fazla sürmüş eşlerin kanunda yazılan boşanma sebeplerine dayanmak zorunda olmaksızın açabildikleri boşanma davası türüdür. Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için eşlerden her ikisi de boşanmak istiyor olmalıdır. Bunun yanında boşanmaya bağlı tüm sonuçlar üzerinde eşler ortak kararlara varmış olmalıdır. Sözgelimi anlaşmalı boşanma davasında ortak çocuk varsa onun velayetinin hangi tarafa bırakılacağını, birbirlerinden nafaka ve tazminat talepleri gibi hususları eşler aralarında belirler ve hakim bu hususlarda onların talepleri yönünde karar verir.

Anlaşmalı boşanma davası açmak için eşlerin görevli ve yetkili mahkemeye hitaben bir dava dilekçesi yazmaları gerekmektedir. Ancak çekişmeli boşanma davasının açılmasında olduğu gibi yalnızca bu dilekçenin mahkemeye sunulması yeterli değildir. Nitekim boşanmanın sonuçları üzerinde anlaşılan hususların düzenlendiği bir protokol hazırlanmış ve dava dilekçesinin ekinde sunuluyor olmalıdır. Bu protokole anlaşmalı boşanma protokolü adı verilir.

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Başvurulur?

Anlaşmalı boşanma için eşlerden birinin yerleşim yeri veya son altı aydan beri eşlerin birlikte oturduğu yer aile mahkemesine hitaben yazılmış dava dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolü ile bu mahkemeye başvurulur.

Anlaşmalı boşanma davası dilekçe ve protokolün UYAP’tan sunulması şeklinde açılabileceği gibi bunlar fiziki olarak adliyeye gidilip tevzi bürosuna da verilebilir. 

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Olur?

Anlaşmalı boşanma davası iki şekilde açılabilir:

  • Eşlerden biri davayı açar ve diğer eş davayı kabul eder.
  • Eşler mahkemeye birlikte başvurur.

Her iki durumda da anlaşmalı boşanma protokolü ve dava dilekçesi usulüne uygun hazırlanmışsa dava açılmış olur.

Anlaşmalı boşanma davası açıldığında hakim bir duruşma günü belirler. Hakimin belirlediği duruşmaya her iki eşin de katılması zorunludur. Nitekim bu duruşmada hakim eşlerin iradelerini serbestçe açıkladıklarına kanaat getirmelidir. 

Hakim anlaşmalı boşanma protokolünü inceler ve uygun bulursa boşanma ve diğer hususlar hakkında kararını bu yönde verir.

Anlaşmalı Boşanma İşlemleri Nasıl Yapılır?

Aralarında evlilik birliği en az bir yıldır süren eşler, dava dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolü ile yetkili aile mahkemesine başvurarak anlaşmalı boşanma işlemlerini başlatır. Eşlerin mahkemeye birlikte başvurma zorunluluğu yoktur. Eşlerden birinin açtığı davayı diğerinin kabul etmesi durumunda da anlaşmalı boşanma işlemleri başlar.

Bu aşamada hakim bir duruşma günü belirler. Duruşma gününde her iki eşin de hazır bulunması ve boşanma iradelerini sözlü olarak açıklaması zorunludur. Bu duruşmanın sonunda hakim taraflarca hazırlanmış anlaşmalı boşanma protokolünü uygun bulursa boşanmaya karar verir. Hakimin taraflar ve varsa ortak çocukların menfaatleri doğrultusunda protokolde değişiklik yapma yetkisi vardır. Bu durumda hakimin boşanmaya karar verebilmesi için yaptığı değişikleri tarafların uygun bulması gerekmektedir.

E Devletten Boşanma Davası Nasıl Açılır?

E-devletten boşanma davası, UYAP vatandaş portal girişi yapılarak açılır. Boşanma davası açılması için hazırlanması gereken dava dilekçesi UYAP doküman editörü formatında hazırlanmış ve e-imza ile imzalanmış olmalıdır. Bu şekilde hazırlanıp imzalanmış dilekçe sisteme yüklenerek boşanma davası açılabilir.

E Devletten Boşanma Davası Açmak

E-devletten boşanma davası açmak için kişilerin e-imzaya sahip olması ve UYAP Doküman Editörü formatında bir dava dilekçesi hazırlanmış olmalıdır. Dava açılması için gerekli harçları davacı eş Vakıfbank hesabından yatırabilir. Boşanma davası nasıl açılır sorusuna davanın e-devletten açılması da gözetilerek cevap verilmelidir.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Sayfayı Kopyalayamazsınız

Bilgi ve Randevu