Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli boşanma davası hakkında merak ettiklerinizi bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda bizlere ulaşabilirsiniz.

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

Çekişmeli boşanma davası, eşlerin boşanma ve boşanmaya bağlı olan velayet, nafaka, boşanmada tazminat, boşanmada mal paylaşımı gibi konularda anlaşamamaları durumunda açılan dava türüdür.

Çekişmeli boşanmada hakim, eşlerden hangisinin daha kusurlu olduğunu, velayetin hangi eşe verilmesinin daha uygun olacağını, ortak velayet gerekip gerekmediğin, yoksulluk nafakası şartlarının oluşup oluşmadığını ve boşanmada hangi eşin tazminat alması gerektiğini kapsamlı olarak araştırır.

Çekişmeli Boşanma Nedenleri Nelerdir?

Medeni Kanunumuzda “çekişmeli boşanma davası” adında bir boşanma dava türü düzenlenmemiştir. Ancak anlaşmalı boşanma davasının olmadığı durumlara, uygulamada genel olarak çekişmeli boşanma davası denilmektedir. Bu kapsamda çekişmeli boşanma nedenleri şunlardır;

Bu boşanma nedenleri ile açılan boşanma davalarının tamamı çekişmeli boşanma davası olarak kabul edilmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası Aşamaları

Çekişmeli boşanma davaları, yazılı yargılama usulüne tabidir. Bu sebeple çekişmeli boşanma davaları, eşlerden birinin boşanma dava dilekçesi hazırlaması ve dilekçesiyle birlikte Aile Mahkemesine başvurması üzerine başlar. Dava dilekçesinin sunulmasından sonra mahkeme, tensip zaptı hazırlar. Tensip zaptında, davanın nasıl ilerleyeceğine dair hükümler yer alır.

Mahkeme, tensip zaptını hazırladıktan sonra dava dilekçesini ve tensip zaptını davalıya tebliğ eder. Davalının, dava dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde cevap dilekçesi sunması gerekir. Cevap dilekçesinde, dava dilekçesinde yer alan iddialara karşı cevapların ve delillerin bildirilmesi gerekir.

Davalı tarafından sunulan cevap dilekçesi, davacıya tebliğ edilir. Bu durumda ise davacının iki hafta içinde cevaba cevap dilekçesi sunma hakkına sahip olur. Cevaba cevap dilekçesinden sonra ise son olarak davalı taraf da ikinci cevap dilekçesi sunma hakkına sahip olur. Dilekçelerin hazırlandığı ve mahkeme dosyasına sunulduğu bu aşamaya dilekçeler aşaması denilmektedir. Dilekçeler aşamasında tarafların ikişer dilekçe sunma hakları olur.

Dilekçeler aşaması tamamlandıktan sonra inceleme aşamasına geçilir. Çekişmeli boşanma davasında ilk duruşma, ön inceleme duruşması olarak isimlendirilir. Bu duruşmada hakim uyuşmazlığı tespit eder, tarafları dinler ve sulh olmaya teşvik eder. Ön inceleme duruşmasında hakim, geçici velayet, tedbir nafakası ve müşterek konutun kadına tahsisi konularında hukuki koruma niteliğinde kararlar verebilir. Bu aşamada son olarak tahkikat aşamasında değerlendirilmek üzere tarafların delillerinin toplanmasına ve tanıklarının dinlenmesine karar verilir.

Ön inceleme duruşmasından sonra tahkikat aşamasına geçilir. Tahkikat aşamasında hakim, dava konusu olaya ilişkin delilleri toplar. Tarafların tanıklarını dinlenir. İhtiyaç varsa bilirkişi incelemesi de bu aşamada yapılır.

Tahkikat aşamasından sonra boşanma davasının son aşaması olan sözlü yargılama aşamasına geçilir. Bu aşamaya gelindiğinde tarafların getirdiği bütün tanıklar dinlenmiş ve deliller toplanmıştır. Sözlü yargılama aşamasında bir duruşma yapılır ve taraflara son diyecekleri sorulur. Taraflar son duruşmaya katılmazsa yokluklarında karar verilir. Bu husus hakim tarafından duruşma günü bildirilirken ihtar edilir. Sözlü yargılama aşamasının sonunda hakim, kararını açıklar ve yargılamaya son verir.

Kararın verilmesi sonrasında taraflar, öncelikle istinaf mahkemesine sonrasında da temyiz mahkemesine müracaat ederek karara itiraz edebilir.

Çekişmeli Boşanmada İlk Duruşma

Çekişmeli boşanmada ilk duruşma ön inceleme duruşmasıdır. Ön inceleme duruşmasında hakim, taraflarca sunulan dilekçeleri inceler, tarafların uzlaştıkları ve uzlaşamadıkları konuları tespit eder, taraflara sulh olma ihtimalinin bulunup bulunmadığını sorar ve bu hususları tutanağa geçirir. Çekişmeli boşanmada ön inceleme duruşmasında hakim, geçici velayet, kişisel ilişki, tedbir nafakası, müşterek konutun kadına tahsis edilmesi konularında karar verebilir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Davalı Mahkemeye Gelmezse

Çekişmeli boşanma davasında davalı mahkemeye gelmezse dava yokluğunda devam eder. Ancak bunun için dava dilekçesinin usulüne uygun olarak davalıya tebliğ edilmiş olması şarttır. Davalıya tebligat yapılamamışsa ön inceleme duruşması ertelenir. Bu durum ise yargılamanın uzamasına neden olur. Usulüne uygun olarak tebligat yapılmasına rağmen çekişmeli boşanma davası davalı mahkemeye gelmezse yargılama yokluğunda devam edecektir.

Davalı duruşmaya gelmek zorunda değildir. Zira davalının cevap dilekçesi sunma zorunluluğu olmadığı gibi duruşmalara gelip davayı takip etme zorunluluğu da bulunmamaktadır. Davalı mahkemeye gelmeyip duruşmaya katılmasa da boşanma davası yargılama süreci devam eder. Ancak hakkında açılan davada kendini savunmak isteyen tarafın, hak kayıplarına neden olmaması için boşanma avukatından hukuki destek alması gerekir.

Çekişmeli Boşanma Davasında İstinaf Mahkemesi

Çekişmeli boşanma davasında yapılan yargılama sonrasında hakim duruşmada kararını açıklar. Kararın açıklanmasından itibaren yaklaşık 1 ay içerisinde de açıklanan kararın gerekçesi mahkeme tarafından hazırlanır. Mahkeme tarafından hazırlanacak bu gerekçeli karar, taraflardan birinin talepte bulunması durumunda taraflara tebliğe çıkar. Gerekçeli kararı tebliğ alan tarafın, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde istinaf mahkemesine başvurma hakkı bulunmaktadır. Bu süre içerisinde istinaf başvurusunda bulunulmaması halinde boşanma kararı kesinleşir.

İlk derece mahkemeleri tarafından verilen kararlara karşı itirazlar, Bölge Adliye Mahkemeleri tarafından denetlenir. Buna istinaf kanun yolu denilmektedir. Bölge Adliye Mahkemelerine de istinaf mahkemesi denilebilmektedir. İstinaf Mahkemesi, boşanma davasında verilen kararı hem usul hem de esas yönünden inceler. Tarafların itiraz ettikleri hususları değerlendirir ve kararını verir.

Boşanma davalarında istinaf sınırı aranmaz ancak boşanma dışında nafaka ve tazminat gibi konularda istinafa başvurulduğunda her yıl belirlenen bir istinaf sınırı bulunmaktadır.

İstinaf incelemesi, çoğunlukla dosya üzerinden yapılan inceleme neticesinde duruşmasız olarak verilmektedir. Ancak mahkemenin gerekli gördüğü veya tarafların özellikle duruşma açılmasını istediği durumlarda duruşma açılması da mümkündür.

Çekişmeli Boşanma Davasında Temyiz Süresi

İstinaf mahkemesi değerlendirmesi sonucunda verilen karara karşı tarafların bir de temyiz başvurusunda bulunma hakkı bulunmaktadır. Taraflar, istinaf mahkemesi kararını tebliğ aldıkları tarihten itibaren iki hafta içinde temyiz yoluna başvurulabilir. Temyiz incelemesini yapacak makam Yargıtay’dır. Yargıtay, genel olarak “bozma” veya “onama” yönünde karar verir. Yargıtay incelemesinde kararın onanmasına karar verildiğinde karar kesinleşir. Kararda bozulan kısımlar söz konusu olduğunda ise bozulan kısımların yeniden incelenmesi için dosya iade edilir.

Çekişmeli Boşanma Davasından Feragat

Çekişmeli boşanma davasında taraflar, açtıkları davadan her aşamada feragat etme hakkına sahiptir. Feragat, davanın tüm sonuçları ile birlikte ortadan kalkmasını sağlayan tek taraflı bir usul işlemidir. Çekişmeli boşanma davasından feragat edilmesi durumunda dava sona erer. Bu durum karşı tarafın kabulüne de bağlı değildir. Davadan feragat eden taraf, aynı olaylara dayanarak yeniden dava açamaz.

Çekişmeli Boşanmada Kusur

Çekişmeli boşanma davasında hakim, tarafların bildirdiği delilleri değerlendirerek hangi eşin boşanmaya neden olaylara daha çok sebep verdiğini detaylı şekilde inceledikten sonra kusur değerlendirmesi yapar.

Çekişmeli boşanma davalarında eşler; tam kusurlu, ağır kusurlu, diğer eşle denk kusurlu veya kusursuz olabilir. Çekişmeli boşanma davası, kusursuz veya daha az kusurlu olan eş tarafından da açılabilir. Ancak boşanmada kusur, özellikle yoksulluk nafakası ve boşanmada tazminata hükmedilirken değerlendirilen önemli bir husustur. Nitekim boşanmaya neden olan olaylarda ağır kusurlu olan eş, yoksulluk nafakası ve boşanmada tazminat taleplerinde bulunamaz. 

Kusurun, boşanmada mal paylaşımına da etkisi bulunmaktadır. Nitekim zina sebebiyle boşanma veya hayata kast nedeniyle boşanma kararı verildiği durumlarda katılma alacağının kaldırılmasını talep etmek mümkündür.

Ayrıca daha ağır kusurlu eş dava açtığında, daha az kusurlu olan eşin itiraz hakkı bulunur. Bu durumun sonucu olarak boşanmada tam kusurlu taraf, kendi kusuruna dayanarak boşanma isteminde bulunamaz. Örneğin eşini aldatan kişi, kendi kusurundan ötürü boşanma isteyemez. Boşanma talep ettiğinde ise davalı eş, boşanmaya itiraz edebilir. Bu itiraz hakkın kötüye kullanılması teşkil ediyorsa veya evlilik birliğini devam ettirmenin davalıya veya ortak çocuklara bir yararının bulunmadığı durumlarda ise bu itiraz reddedilir ve eşlerin boşanmalarına karar verilebilir.

Çekişmeli Boşanma Ne kadar Sürer?

Çekişmeli boşanma belli aşamalar geçerek sonuçlanır. Dilekçeler aşaması, ön inceleme aşaması, tahkikat aşaması, sözlü yargılama aşaması her somut olayda farklı zamanlarda tamamlanabilir. Özellikle tahkikat aşamasında deliller toplanacağından, tanıklar dinleneceğinden, gerekli görüldüğünde bilirkişi incelemesine başvurulacağından bu aşamanın kaç duruşmada sonlanacağı tespit etmek oldukça güçtür. Bu yüzden çekişmeli boşanma davaları, yerel mahkemede genel olarak 1-2 yıl arasında sürmektedir.

Anlaşmalı boşanma davalarında ise tek duruşmada sona ermektedir. Bu sebeple anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davalarına göre çok daha kısa sürmektedir.

Çekişmeli Boşanma Avukatı

Çekişmeli boşanma davalarında avukat vasıtasıyla temsil edilme zorunluluğu bulunmamaktadır. Eşler, avukat tutmadan süreci yürütebileceği gibi çekişmeli boşanma avukatından avukatlık hizmeti de alabilirler.

Uygulamada davaların, her iki taraf için de çekişmeli boşanma avukat aracılığıyla takip edilmesinde birçok yarar bulunmaktadır. Zira çekişmeli boşanma, anlaşmalı boşanmadan farklı olarak çok daha uzun ve karışıktır. Sürecin hem kolay hem de hak kaybına neden olmayacak şekilde ilerleyebilmesi için çekişmeli boşanma avukatından hukuki destek alınmasında fayda bulunmaktadır.

Avukat Yaşar Öksüz’ün Milliyet’te yayınlanan yazılarını buradan okuyabilirsiniz.

Çekişmeli Boşanma Davası Ücreti

Çekişmeli boşanma davası ücreti, avukat ile müvekkil arasındaki anlaşmaya göre belirlenir. Bu sebeple çekişmeli boşanma davasında ortaya çıkacak emek ve mesaiye göre avukatlık ücreti farklılık gösterebilir.

Çekişmeli boşanma davası ücretinin en alt sınırı, Türkiye Barolar Birliği tarafından yayınlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirlenmiştir. Avukatlar, bu tarifede belirtilen miktardan az olmamak koşuluyla davanın süresi, işin ağırlığı gibi kriterleri değerlendirerek bir vekalet ücreti belirler. Türkiye Barolar Birliği, 2024 yılı için çekişmeli boşanma davası ücretini 17.900 TL olarak belirlenmiştir.

Çekişmeli boşanma dava masrafı ise yaklaşık olarak 2.000-TL’dir. Davanın açılmasından sonra yargılamanın uzunluğuna ve delillerin niteliğine göre bu masrafın artma ihtimali vardır. Ancak davanın kazanılması durumunda çekişmeli boşanma dava masrafları karşı taraftan alınır.

Çekişmeli Boşanma Davasında Kadının Hakları

Çekişmeli boşanma davasında kadının hakları Medeni Kanunda düzenlenmiştir. Bu dava süresince kadının haklarının en başında müşterek konutun kadına tahsisi hakkı gelmektedir. Boşanma davası açıldığında hakim, kadının barınma ihtiyaçlarının karşılanması için aile konutunun kadına tahsisine karar verebilir.

Çekişmeli boşanma davasında kadının haklarından bir diğeri de tedbir nafakası isteme hakkıdır. Tedbir nafakası hem ortak çocuk için hem de boşanma sırasında yoksulluğa düşecek tarafın kendisi için talep edebileceği geçici bir tedbirdir. Kadın boşanma davası görülürken yoksulluğa düşecekse veya ortak çocuğun velayeti geçici olarak ona bırakıldıysa geçici tedbir niteliğindeki bu nafakaları talep edebilir.

Çekişmeli boşanma davasında kadının haklarından biri de geçici velayet talebinde bulunma hakkıdır. Geçici velayet dava devam ederken tarafların ayrı yaşamasından dolayı ortak çocuğun velayetinin menfaati gereği bir tarafa bırakılma kararıdır. Kadın, velayet kendisine bırakılmadıysa çocukla kendisi arasında kişisel ilişki düzenlenmesini, kendisine bırakıldıysa da babayla kurulacak kişisel ilişkinin belli şekillerde olmasını da talep edebilir.

Boşanma davasında kadın 6284 sayılı Kanun kapsamında uzaklaştırma kararı verilmesini de isteyebilir.

Çekişmeli boşanma davasında kadının hakları arasında velayet talep etme hakkı, nafaka isteme hakkı, maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı, mal paylaşımı isteme hakkı, ortak konut üzerine aile konutu şerhi konulmasını isteme hakkı ve düğün takılarının iadesi hakkı gelmektedir.

Çekişmeli Boşanmada Velayet

Velayet, küçüğün anne ve babasının ortak kullandığı bakım ve gözetim yükümlülüğünü de kapsayan temsil yetkisidir. Çekişmeli boşanma davalarında hakim, özellikle çocuğun üstün menfaatini gözeterek velayet konusunda karar verir. Bu kapsamda kadın, çocuğun kendi yanında yaşamasının uygun olacağını ifade ederek velayetin kendisine verilmesini isteme hakkına sahiptir.

Çekişmeli boşanma davası açıldığında tarafların ayrı yaşamalarından dolayı çocuğun geçici olarak bir tarafa bırakılması ihtiyacı doğar. Buna geçici velayet adı verilir. Kadın, geçici velayetin kendisine verilmesini talep edebilir.

Boşanma davalarında ortak velayet kararı verilmesi de mümkündür. Ancak ortak velayet, çoğunlukla anlaşmalı boşanma davalarında uygulanmakta olup; çekişmeli boşanma davalarında oldukça istisnai şekilde uygulanmaktadır.

Çekişmeli Boşanmada Nafaka

Çekişmeli boşanma davasında kadının hakları arasında nafaka isteme hakkı yer alır. Çekişmeli boşanma davalarında ise hükmedilecek üç tür nafaka bulunmaktadır. Bunlar;

 • Tedbir nafakası: Bu nafakaya boşanma davası görülürken taraflardan birinin yoksulluğa düşmesini engellemek ve ortak çocuğun ihtiyaçlarına her iki tarafın maddi gücü oranında katılmasını sağlamak amacıyla hükmedilir. Tedbir nafakası boşanma kararı kesinleşinceye kadar ödenir.
 • Yoksulluk nafakası: Yoksulluk nafakasını boşanma kararıyla yoksulluğa düşecek ve boşanmada daha az kusurlu taraf talep edebilir. Bu nafaka süresiz istenebilir.
 • İştirak nafakası: Çocuk nafakası olarak da bilinen iştirak nafakası ortak çocuğun bakım, eğitim, güvenlik gibi ihtiyaçlarına velayet hakkı sahibi olmayan ebeveynin de katılmasını sağlayan nafakadır. Bu nafaka ise çocuk 18 yaşını doldurana kadar ödenir.

Çekişmeli Boşanmada Tazminat

Çekişmeli boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat olmak üzere iki tür tazminat talep edilebilmektedir. Maddi tazminat talep edecek tarafın boşanmada daha az kusurlu veya kusursuz olması aranır. Bununla birlikte boşanma kararıyla mevcut veya beklenen menfaatleri zedelenmiş olmalıdır. Manevi tazminat ise boşanma sebebiyle kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafın talep edilebileceği tazminat türüdür.

Çekişmeli boşanma davasında kadının hakları arasında tazminat isteme hakkı da yer alır. Bu konuda daha fazla bilgi almak için “boşanmada tazminat” isimli yazımızı okuyabilirsiniz.

Çekişmeli Boşanmada Mal Paylaşımı

Çekişmeli boşanmada mal paylaşımı eşlerin, tabi oldukları mal rejimine göre yapılır. Eşler, evlilik sözleşmesi ile herhangi bir mal rejimi seçmemişlerse 01.01.2002 tarihinden itibaren edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olurlar.

Edinilmiş mallara katılma rejiminde eşlerin kişisel malları ve edinilmiş mallar vardır. Edinilmiş mallara katılma rejiminde eşler, katılma alacağı ve değer artış payı alacağı talep edebilirler. Bu talepler de çekişmeli boşanma davasında kadının hakları arasındadır. Bu konuda daha fazla bilgi almak için “boşanmada mal paylaşımı” isimli yazımızı okuyabilirsiniz.

Çekişmeli boşanma davası ile mal paylaşımı davaları birbirinden farklı davalardır. Bu sebeple kadın, çekişmeli boşanma davası sonrasında mal paylaşımı davası açarak mal rejiminden kaynaklanan haklarını isteyebilir. 

Çekişmeli Boşanmada Ev Eşyaları

Boşanma davalarında hakim, boşanma, velayet, kişisel ilişki, nafaka, boşanmada tazminat konularında karar verir. Bu konular dışındaki hususlar ise kural olarak boşanmaya bağlı olmayan taleplerdir. Bu taleplerin açılacak ayrı bir dava ile talep edilmesi gerekir. Bu sebeple çekişmeli boşanma ev eşyaları talebinde bulunmak için ayrı bir dava açılması gerekir. Ev eşyaları dışında kalan kişisel kullanıma yarayan kıyafet, ayakkabı, kitap gibi eşyalar bakımından ise çekişmeli boşanma davasına bakan hakimden karar verilmesini talep etmek mümkündür.

Anlaşmalı Boşanmadan Farkları

Çekişmeli boşanma esasında evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle açılan boşanma davasıdır. Anlaşmalı boşanmada ise Medeni Kanun eşlerin birlikte boşanma kararına varmaları durumunda evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını kabul eder. Nitekim Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesi üçüncü fıkrasına göre eşler, birlikte başvurduğunda veya biri tarafından dava açılıp diğeri bu davayı kabul ettiğinde evlilik birliğinin sarsılmış sayılacağını düzenlemektedir. Anlaşmalı boşanma için birtakım şartlar aranmaktadır. Bunlar:

 • Evliliğin bir yıl veya daha fazla sürmüş olmalıdır.
 • Tarafların birlikte başvurmaları veya taraflardan birinin açtığı davayı diğerinin kabul etmelidir.
 • Tarafların boşanma, velayet, nafaka, tazminat, mal paylaşımı gibi bütün konularda anlaşmaya varmış olmalıdır. Bu konulardan birinde uzlaşma olmazsa veya sonradan anlaşmazlığa düşülmesi halinde anlaşmalı boşanma olarak açılan dava çekişmeli olarak görülmeye devam edilecektir.

Sonuç olarak çekişmeli boşanma taraflardan birinin boşanmayı istemediği veya iki taraf da boşanma konusunda anlaşıp bu davaya bağlı olan hususlarda anlaşamaması durumunda açılan davadır. Buna karşılık anlaşmalı boşanmada taraflar her hususta anlaşmıştır.

Anlaşmalı boşanma davasında boşanmak isteyen taraflar hakim huzurunda bulunup beyanlarını sözlü olarak iletmek zorundadırlar. Çekişmeli boşanmada ise taraflar mahkemeye gelmezse de yokluklarında karar verilecektir.

Anlaşmalı boşanmada taraflar hakim huzurunda birlikte beyanlarını dile getirir, hakim kararını verir ve böylece boşanma süreci tek duruşmada biter. Aksine çekişmeli boşanmada ön inceleme duruşması, tahkikat duruşmaları ve sözlü yargılamanın yapıldığı duruşma gibi çok sayıda duruşma bulunmaktadır. Bunların uygulamada çok uzun sürdüğü görülmektedir. Bu sebeple anlaşmalı boşanmanın daha kısa sürede sonuca ulaşmak isteyen eşler tarafından daha çok tercih edildiği söylenebilir.

Bu davalarda anlaşmalı boşanma avukatından hukuki destek alınması, ilerleyen süreçlerde hak kaybı yaşanmaması için önemlidir.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma Çekişmeli

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması genel boşanma nedenidir. Bu boşanma nedenine uygulamada çoğunlukla “çekişmeli boşanma” denilmektedir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni uygulamada şiddetli geçimsizlik olarak da bilinmektedir. Bu sebepten boşanma davası açılması için ortak hayatı sürdürmek taraflardan biri için çekilmez hale gelmiş olmalıdır.

Her iki eş de evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma davası açabilir. Ancak taraflardan daha ağır kusurlu olan bu davayı açtıysa daha az kusurlu davalı buna itiraz edebilir. Bu itirazı mahkeme tarafından değerlendirilir. İtiraz hakkın kötüye kullanılması teşkil ediyorsa veya evlilik birliğini sürdürmenin davalı veya ortak çocuklar bakımından bir yararının kalmadığı söylenebiliyorsa mahkeme bu itirazı reddeder ve boşanmaya karar verir.

20 Yorum

   Avatarı
 • Bir kaç soru sormam gerekiyor yardımcı olur musunuz
  Elimde bir kaç resim var
  Annemin resmi boşanmaya karar verirse bunlar işe yarar mı
  Darp raporu alamadık ona bilgi gidiyormuş diye korktuk
  Benim başkaları ile bu olayı konuştuğum mesajlarda var
  Delil olarak sayılır mı
  Dün hastaneye gittik parmağında çatlak boynunda ezilme var
  Röntgen Film resmi bile kanıt olarak sayılır mı
  Son olarak uzaklaştırma kararı verilirse 6 aydan sonra uzatılmasını istesek ne kadar daha uzatılır?

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba,
   Öncelikle hukuki sorunlarınızda sağlıklı cevaplar alabilmeniz için boşanma avukatından destek almanızı tavsiye ediyorum. Röntgen filmi takdiri delil olarak kullanılabilir ancak tanık anlatımı gibi başkaca deliller ile de desteklenmesi gerekir. Uzaklaştırma kararı altı aydan sonra yine en fazla altı ay daha uzatılabilmektedir. Sürenin bitiminde tekrar talepte bulunabilmeniz de mümkündür.
   İyi günler.

 • Avatarı
 • Selam hocam ben boşanmayı kaybetim ret geldi beş yıl dolmaya az kaldı boşana bilirmiyim yasa çıkacaktı çıktımı acaba bana yardımcı ola bilirmisin acaba

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba,
   Boşanma davasının reddinden sonra fiili ayrılık nedeniyle boşanma davası açabilirsiniz. Bu konudaki hatalı bilgilerin anlaşılması için yazıyı incelemenizi tavsiye ederim.

    Ahmet S. Avatarı
   • Merhaba. Boşanma davası yerel mahkemede karara bağlanmış ve istinafa gitmiştim. Şubat sonunda “karşı davayı açan davalının, dava açma harçlarını yatırmadığı için usulen bozulması” kararı ile yerel mahkemeye dosya geri gönderildi.dosya aynı hakime düştü.
    Tebligatla, duruşma tarihi de belirlendi. Sorum: mahkeme, esasla ilgili olmadığı için aynı kararı mı verir yoksa sil baştan bir karar mı verir? Buradan çıkan karar yine istinafa giderse tekrardan 1,5-2 sene mi beklenir yoksa istinafa gittiği gibi kaldığı yerden incelemeye devam mı edilir? Teşekkürler.

     Av. Yaşar Öksüz Avatarı
    • Merhaba Ahmet bey,
     Bu tür durumlarda harç eksikliği tamamlanarak yeniden hüküm kurulmaktadır. Mahkeme tarafından verilecek hüküm, harçların yatırılmaması durumunda daha önce verilen hükümden farklı olacaktır. Boşanma davasını takip eden bir avukatınız varsa boşanma avukatınızdan bilgi almanız en doğrusudur.

 • Avatarı
 • Merhaba ,
  eşimin bitcoinden dolayı 2 milyona yakın borcu var.Ortak olan aracımızıda yatırdı.İnsanların bana attığı “eşin benden borç aldı ödemedi”yazıları var.Hukukta ki adı nitelikli dolandırıcılık maalesef.Anlaşmalı boşanmaya gelmiyor.Çekişmeli boşanma açacağım.Çekişmeliyede gelmezse bu yaptıklarını ispatladığımda davacı taraf olmadan hakim boşanma kararı verebilir mi?Cevabınız için şimdiden teşekkürederim.

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba,
   Eşlerden birinin diğerine bilgi vermeden kredi çekmesi ve çevresinden borç alıp ortak yaşamın ekonomik güvenliğini tehlikeye atması boşanma nedenidir. Bu durumlarda çekişmeli boşanma davası açıp boşanma kararı verilmesini sağlayabilirsiniz.

 • Anonim Avatarı
 • 2 yildan beri süren cekismeli bosanma davamiz suan istinafta, en kısa surede nasil bosanma kararini kesinlestirebiliriz avukatim yardımcı olmuyor

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba, boşanma davasında davanın kabulüne karar verilmişse istinaf mahkemesinden kısmi kesinleşme şerhi talep edebilirsiniz. Mahkeme, şartlarının mevcut olması halinde boşanma kararını kesinleştirecektir.

 • Filiz Filiz Avatarı
 • Benim esim 2 yil önce bir kadina türkiye kactilar ve o kadin 1 cocugu var ben bosma davasi kactim eski esimi itraz eti isnaf mahkemesi nekadar süre Size

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba Filiz Hanım,
   İstinaf mahkemesinin incelemesi yaklaşık olarak 2 yıl sürmektedir.

 • Avatarı
 • Merhaba Avukat Bey ablama eşi tarafından çekişmeli boşanma davası açıldı mahkemeye katılmadığı sürece ne olur ya da mahkemeye katılıp boşanmak istemediğini bildirirse sonuç ne olur bu konu hakkında yardımcı olur musunuz ?

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba,
   Toplumda bilinen inanınış aksine davalının duruşmalara katılmaması yargılamayı uzatmaz. Aksine duruşmalara katılmayan veya cevap dilekçesi sunmayan taraf pek çok haktan mahrum kalır. Boşanma avukatından destek alarak süreci yönetmenizi tavsiye ediyorum.

 • Kübra Sönmez Avatarı
 • Merhaba bizim cekismeli suren kusurlu es tarafindan acilan bir davamiz vardi 5 yil surdu bosanma olmadi simdi tekrar dava acti mahkeme kadın istemezse bosanma kararina gidebilir mi

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba Kübra hanım,
   Boşanma nedenleri varsa kadının istemesi önemli değildir. Boşanma nedenlerinin tespiti halinde mahkeme boşanma kararı verecektir.

 • Mücella Kınay Avatarı
 • Merhaba Yaşar bey. Bizim davamız şu anda istinafta ve haziranda 2 yıl dolucak. Sizce ne zaman biter süreç

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba Mücella hanım,
   İstinaf incelemeleri günümüzde yaklaşık olarak 2 yıl sürmektedir. Dosyanız karar aşamasına yaklaşmış olabilir. Bölge Adliye Mahkemesi kalemini arayarak daha sağlıklı bilgi alabilirsiniz.

 • Avatarı
 • Ben Filiz size tekrar bir sorum var Teşekkür ederim ilk soruma cevap verdiğiniz için benim bilmek istediğim bu istinaf mahkemesinden sonra karar gelirse yine ayrılmak istediğim eşim tekrar itiraz etmek yine bir hakkı var mı yoksa bundan sonra istinaftan sonra bitiyor mu her şey gerçekten çok bekliyorum yani gerçekten de artık dayanacak gibi değilim Bana cevap verir misiniz Neden bu kadar sürüyor aldatan Taraf o başkasının yaşayan yine neden Ben boşanmak isterken mahkeme neden bunları kabul etmiyor neden onun itiraz etme hakkı bulunuyor

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba Filiz hanım,
   İstinaf mahkemesinde verilecek karara karşı her iki eş de temyiz başvurusunda bulunma hakkına sahiptir.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Sayfayı Kopyalayamazsınız

Bilgi ve Randevu