Evlilikte Ortak Mallara Tedbir

Evlilikte ortak mallara tedbir hakkında merak ettiklerinizi bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda bizlere ulaşabilirsiniz.

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Boşanmada mal paylaşımının nasıl yapılacağını belirleyebilmek için öncelikle eşlerin hangi mal rejimine tabi olduklarını belirlemek gerekir. Eşler aralarında başka bir rejim kararlaştırılmadıysa edinilmiş mallara katılma rejimine tabi oldukları kabul edilir. Bu kapsamda tasfiye edinilmiş mallara katılma rejimine göre yapılır.

Edinilmiş mallara katılma rejimine göre mal paylaşımına eşlerin kişisel ve edinilmiş mallarının tespiti ile başlanır. Kişisel mallar paylaşımın dışında tutulur. Daha sonra Medeni Kanunun 229. maddesine göre mal paylaşımına eklenecek değer mevcutsa bu tespit edilip eklenir. Eğer evlilik birliği içinde edinilmiş mallara ilişkin bazı borçlar kişisel mallardan veya kişisel mallara ilişkin bazı borçlar edinilmiş mallardan karşılandıysa talep edilmesi durumunda denkleştirme yapılır. Son olarak her mala ilişkin borç, o malın değerinden çıkarılarak artık değer elde edilir. Bu artık değer edinilmiş mallara katılma rejiminde eşler arasında eşit şekilde paylaştırılarak mal rejiminin tasfiyesi tamamlanır.

Evlilikte Ortak Mallar Nelerdir?

Evlilikte ortak mallar, eşlerin evlilik birliği içinde karşılığını vererek edindiği ve mal rejimi sona erdiğinde aralarında eşit paylaşılacak mallardır. Evlilikte ortak sayılan mallarda diğer eşin yarı oranında katılma alacağı bulunur. Türk Medeni Kanunu’na göre özellikle;

 • Eşlerin çalışmalarının karşılığı olan edinimler,
 • Sosyal güvenlik veya sosyal yardım, sandık gibi kuruluşların eşlere yaptığı ödemeler,
 • Evlilik birliği içinde çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar,
 • Eşlerin kişisel mallarından elde ettikleri gelirler edinilmiş maldır.

Evlilikteki ortak mallara tedbir kararı verilmesi mümkündür. Zira bu ortak malların satılması ve devredilmesi telafisi imkansız sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilir. Evlilikte ortak mallara tedbir koydurmak isteyen eşin, hangi malların edinilmiş olduğunu belirlemesi gerekir.

Evlilikte Kişisel Mallar Nelerdir?

Kişisel mallar eşlerin kendilerine ait olan, mal paylaşımına dahil edilmeyen, diğer eşin mal paylaşımından kaynaklı hak talep edemediği mallardır. Kişisel malların neler olduğu Medeni kanun 220. maddesinde düzenlenmiştir. Kanundaki düzenlemeye göre;

 • Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya,
 • Mal rejiminin başında eşlerden birine ait bulunan mallar
 • Miras, bağışlama gibi bir karşılıksız kazandırma ile edinilen mallar
 • Manevi tazminat alacaklarının kanun gereği kişisel mal olduğu belirtilmiştir.

Kişisel malların tespit edilmesi oldukça önemlidir. Zira kişisel mallar mal rejiminin tasfiyesi dışında tutulur. Bu sebeple Evlilikte ortak mallara tedbir konulur; kişisel mallara ise kural olarak tedbir konulamaz.

Evlilikte Ortak Mallara Tedbir Mümkün Mü?

Evlilik birliği ve buna bağlı olarak mal rejimi sona erdiğinde eşler, mal paylaşımı davası açabilir. Bu sırada bir eş, diğerinden mal kaçırmak amacıyla kötü niyetle bazı devirler yapabilir. Bu durumun önüne geçilmek için ‘ihtiyati tedbir’ hukuki kurumuna başvurulabilir. İhtiyati tedbir, evlilikte ortak mallara tedbir olarak bilinmektedir. Dolayısıyla mal paylaşımı davası açıldığında mahkemeden belirli mallara tedbir konulması talep edilebilir. Evlilikte ortak mallara tedbir konulması sayesinde bu malların satışı devredilmesi gibi tasarrufların önüne geçilmiş olacaktır. Sonuç olarak evlilikte ortak mallara tedbir kararı alınması mümkündür.

Boşanma Davasında Şirket Hissesine Tedbir

Evlilikte ortak mallara tedbir konulmasını talep etmek için boşanma davası ile birlikte mal paylaşımı davasının açılmış olması gerekir. Edinilmiş mallara katılma rejimine göre eşler arasında paylaşılacak değerler eşlerin edinilmiş mallarıdır. Dolayısıyla şirket hissesine tedbir konulması o şirket hissesinin edinilmiş mal olmasına bağlıdır. Şirket hissesi evlilik birliği içinde satın alındıysa ve bunun karşılığının eşin kişisel malından ödendiği kanıtlanamıyorsa şirket hissesi de edinilmiş maldır. Hissenin sahibi eş aleyhine tedbir kararı verilmesi mümkündür.

Boşanma davasında şirket hissesine tedbir konulması durumunda şirket hissesinin ticaret sicil kayıtlarına göre üçüncü kişilere devredilmesi mümkün olamayacaktır. Ancak boşanma davasında şirket hissesine tedbir, şirketin tüm hesaplarına ve malvarlığına tedbir konulması anlamına gelmemektedir.

Boşanmada Eve Tedbir Konulması

Boşanmada eve tedbir konulması da mümkündür. Ancak boşanmada eve tedbir konulması için bu evin, edinilmiş mal niteliğinde olması gerekir. Boşanmada eve tedbir konulması için aile konutu olması da gerekmemektedir. İster ortak yaşam içinde sürdürülüyor olsun ister kullanılmayan bir ev olsun, eşlerin evlilik birliği içinde karşılığını bir şekilde vererek edindiği, ortak mal kabul edilen her eve tedbir konulabilir.

Bununla birlikte Medeni Kanunda aile konutu hakkında ayrı bir düzenlemeye yer verilmiştir. Buna göre eşlerden her biri boşanma davası açmasına gerek olmadan ilgili tapu müdürlüğüne başvurarak aile konutu şerhi koydurabilir. Aile konutu şerhi konulan taşınmaz, mülk sahibi olmayan eşin izni olmadan aile konutunun satılmasını engelleyecektir.

Sonuç olarak aile konutunun satışını engellemek için aile konutuna her zaman aile konutu şerhi konulabilir. Aile konutu olmayan ancak eşlerin ortak malı olan evin boşanmada mal kaçırmak amacıyla satışının engellenmesi ise ancak boşanma davası dışında mal paylaşımı davası açılması gerekir. Mal paylaşımı davasında hakim tedbir taleplerini inceleyip ölçülülük ilkesi doğrultusunda evlilikte ortak mallara tedbir kararı verecektir.

Boşanmada Arabaya Tedbir

Boşanmada eşlerin karşılığını vererek elde ettikleri her türlü mal edinilmiş mallara katılma rejimine göre eşler arasında kural olarak eşit şekilde paylaşılacaktır. Eşler arasında paylaşıma tabi tutulan her mala da eşlerin mal kaçırma ihtimali bulunan hallerde tedbir koydurulabilir. Bu durum evlilikte ortak mallara tedbir olarak bilinmektedir. Dolayısıyla eşlerin ortak malı sayılabilecek arabaya tedbir konulabilir. Boşanmada arabaya tedbir konulmasını istemeyen araba kendi üzerine kayıtlı eş, arabanın kişisel malı olduğunu ve eşin araba üzerinde bir katılma alacağı bulunmadığını, bu yüzden de boşanmada mal kaçırmanın mümkün olmadığını ispatlamalıdır. 

Boşanmada Bankadaki Paraya Tedbir Koydurma

Boşanma durumunda eşlerin bankada bir miktar paraları mevcut olabilir. Bu paralarda eğer diğer eşin bir katılma alacağı varsa boşanmada mal kaçırma amacıyla birtakım işlemler yapılabilir. Bunun önüne geçilmesi için boşanmada bankadaki paraya tedbir koydurmak mümkündür.

Ancak bankadaki para evlilik öncesinden bir birikim veya kişisel bir malın satılması sonucu elde edilmiş bir para olabilir. Bu gibi durumlarda bankadaki para üzerinde diğer eşin katılma alacağı bulunduğu söylenemez. Dolayısıyla bunlar hakkında mal kaçırmak amacıyla bir işlem yapılması da mümkün değildir. Kişisel mal sayılan bankadaki paraya tedbir koydurulamaz.

Sonuç olarak kişisel mal olduğu ispatlanan paraya tedbir konulamaz ama bu paranın kişisel mal olduğu ispatlanamıyorsa ortak mal kabul edilir ve mal kaçırma ihtimaline karşı tedbir konulabilir.

Evlilikte Ortak Mallara Tedbir Nasıl Konur?

Boşanma ve mal paylaşımı durumunda diğer eşin katılma alacağını azaltmak kastıyla mal kaçırma olarak nitelendirilebilecek satış gibi işlemler yapması olasıdır. Bunun engellenmesi için boşanma ve mal paylaşımı davaları ile birlikte tedbir kararı verilmesi mahkemeden talep edilebilir. Tarafların dava dilekçelerinde ihtiyati tedbir taleplerini belirtmesi ve buna sebep olguları açıklaması üzerine mal paylaşımı davasına bakan aile mahkemesi tedbir kararını verecektir.

Boşanma Davasında Mallara Tedbir Konulması

Boşanma davasında hakim; eşlerin hangisinin kusurlu olduğu, ortaya atılan boşanma nedenlerinin olup olmadığı, boşanmaya karar verildiyse iştirak nafakası, yoksulluk nafakası, boşanmada tazminat, velayet gibi konular incelenir. Boşanma davası içinde mal paylaşımı yapılmaz. Mal paylaşımı davaları, boşanma davasından ayrı bir davadır. Dolayısıyla boşanma davasında, evlilikte ortak mallara tedbir kararı verilemez. Evlilikte ortak mallara tedbir konulması için mal paylaşımı davası açılması gerekir.

Mal paylaşımı için eşlerden birinin bu davayı açması gerekir. Tedbir kararı da esasında mal paylaşımı davası sırasında verilebilir. Sonuç olarak eşlerin evlilikte ortak mallara tedbir konulmasını talep etmesi boşanma değil, mal paylaşımı davasında mümkündür.

Mal Paylaşımı Davasında İhtiyati Tedbir

Boşanma davası görülürken veya boşanma kararı kesinleşmesi sonrasında eşlerden biri mal paylaşımı davası açabilir. Mal paylaşımı davası açıldığında eşlerin ortak malları satış gibi bir işlemle elinden çıkarıp bu şekilde diğer eşin katılma alacağını azaltmayı amaçlaması olasıdır. Bunu engellemek için evlilikte ortak mallara tedbir konulması mümkündür. Evlilikte ortak mallara tedbirin dayanağı ise Hukuk Muhakemeleri Kanununda ihtiyati tedbir olarak düzenlenmiştir. Mal paylaşımı davasında eşinin mal kaçırma kastına yönelik işlemler yapacağından şüphelenen eş evlilikte ortak mallara tedbir konulmasını talep ederek devir işlemleri engelleyebilir.

Mal paylaşımı davasında her mala ihtiyati tedbir kararı verilemez. Evlilikte ortak mallara tedbir kararı verilmesi için onun mal paylaşımı davasına konu edilmiş yani eşlerin ortak malı olması gerekmektedir. Kişisel mallar bakımından tedbir kararı verilemez.

Avukat Yaşar Öksüz’ün Milliyet’te yayınlanan yazılarını buradan okuyabilirsiniz.

Aile Konutuna Tedbir

Aile konutu evlilik birliğinin içinde sürdürüldüğü, eşlerin yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdiği evdir. 

Eşlerin evlilik birliğini bir sebepten sonlandırmaları halinde mal paylaşımına gidilecektir. Aile konutu da eşlerin ortak malı olduğundan eşit paylaşılacak mallardandır. Bu da evin eşlerden birinin üzerinde kalması, diğer eşe ise evin değerinin yarısı oranındaki alacak hakkının ödenmesi şeklinde gerçekleştirilebilir. Mal paylaşımı davasında eşlerin birbirinin bu alacak hakkını ortadan kaldırmak veya azaltmak maksadıyla aile konutu niteliğindeki bu evi satmak istemesi mümkündür. Bu ihtimale karşı eşler aile konutuna tedbir koydurabilirler. Hakimin tedbir koyması eşlerin diğerinin rızası olmadan bu evi satışa konu etmesini engeller.

Eşlerin diğer ortak mallarına yalnızca mal paylaşımı davasında tedbir koydurularak bunların satışı engellenebilirken aile konutunda durum daha farklıdır. Eşler boşanmada mal paylaşımı davası açmadan, evlilik birliğini devam ettirdikleri sırada aile konutu şerhi koydurarak, satışı engelleyebilirler. Aile konutuna şerh konulması Tapu Müdürlüğü’nden istenir.

Mal paylaşımı davasında aile konutuna tedbir konulmasında diğer mallara tedbir konulmasından farklı bir husus bulunmamaktadır ancak kanun koyucu eşlerin boşanma ve mal paylaşımı davası açmadan da şerh koydurarak satışı engellemelerine diğer ortak mallardan farklı olarak aile konutu bakımından izin vermiştir.

Evlilikte Ortak Mallara Tedbirin Sonuçları

Evlilikte ortak mallara tedbir konulmasının sebebi eşlerin birbirinin katılma alacağını azaltmak için mal kaçırma amacıyla bazı malları satışa konu etme ihtimalidir. Evlilikte ortak mallara tedbir kararı diğer eşin rızası olmadan böyle bir satışın yapılmasını engelleyecektir.

Boşanmadan Mallara Tedbir Koydurma

Boşanmadan aile konutunun satışını engellemek isteyen eş bunu Tapu Müdürlüğü’nden aile konutu şerhi konulmasını isteyerek gerçekleştirebilir. Aile konutu şerhi, eşlerin birbirinin rızası olmadan aile konutunu satmalarının önüne geçmektedir.

Ayrılık Davasında Tedbir

Ayrılık davası, eşler arasında boşanma sebeplerinin gerçekleştiği ancak eşlerin boşanmak istemediği veya tekrar bir araya gelme olasılığının bulunduğu hallerde açılan davadır. Ayrılık kararı evlilik birliğini sona erdirmez. Evlilik birliğinin sona ermediği hallerde mal paylaşımı da söz konusu olmaz. Dolayısıyla mal paylaşımı davasında istenebilecek tedbir kararının ayrılık davasında talep edilmesi bir sonuç doğurmayacaktır. Evlilikte ortak mallara tedbir isteyen kişinin ayrılık davası değil; boşanma davası açması gerekir.

Boşanmadan Mallara Tedbir Koydurma Yöntemleri

Aile konutuna boşanmaya gerek olmadan her zaman şerh koydurulabilir. Bu şerh tedbir kararıyla aynı sonucu doğurur ve eşlerin birbirlerinin rızası olmadan aile konunun satılmasının önüne geçer. Evlilikte ortak mallara tedbir konulması için en pratik yöntemi aile konut şerhidir.

Boşanma Davası Açılmadan Mallara Tedbir Konulabilir Mi?

İhtiyati tedbir, niteliği itibariyle geçici bir hukuki koruma olarak yalnızca boşanma veya mal paylaşımı davalarında mahkemeden talep edilebilir. Bu sebeple dava açılmadan evlilikte ortak mallara tedbir koydurmak kural olarak mümkün değildir. Ancak kanunda bazı istisnai düzenlemelere yer verilmiştir. Bu düzenlemeler sayesinde boşanma davası açılmadan evlilikte ortak mallara tedbir konulması mümkündür.

Bu imkanlardan ilki aile konutunda karşımıza çıkmaktadır. Nitekim Medeni Kanun, evlilik birliğinin devamı sürecinde de aile konutu hakkında satış, bağışlama, ayni hak tesisi gibi işlemlerin diğer eşin rızasının alınmadan yapılmasını engellemek bakımından eşlere aile konutu şerhi koydurma imkanı vermiştir. Buna göre tapuda aile konutuna malik olarak görünmeyen eş Tapu Müdürlüğüne giderek aile konutuna şerh koydurabilir.

Dolayısıyla boşanma davası açılmadan yalnızca aile konutu şerhi konulabilir. Bunun dışındaki mallara tedbir konulması için bir mahkeme kararına ihtiyaç bulunur. Mahkeme de bu tedbir kararını boşanma davasından sonra veya onunla birlikte açılacak mal paylaşımı davasında verecektir.

Evlilikte ortak mallara tedbir kararı verilebilmesi için açılmış bir davanın bulunması gerekliliğinin yanı sıra Medeni Kanun’a göre eşler boşanma olmadan da birbirlerinin ortak mallar üzerindeki tasarruf yetkisinin sınırlandırılmasını hakimden talep edebilir. Bunun üzerine hakimin vereceği karar, tedbir niteliğinde olmamakla birlikte tedbirle aynı sonucu doğuracaktır. Bu kapsamda tasarruf yetkisi kısıtlanan eş, diğer eşin rızasını almadan talep konusu mal bakımından belirli işlemleri yapamayacaktır.

Eşimin Mal Varlığına Tedbir Koydurmak

Eşimin mal varlığına tedbir koydurmak istiyorum diyen kişinin, öncelikle boşanma davası açıp açmayacağı tespit edilmelidir. Zira bu kişi boşanma davası açmak düşüncesinde ise çekişmeli boşanma davası açılması ve hemen sonrasında da boşanmada mal paylaşımı davası açılması gerekir. Ancak bu kişinin boşanmadan ihtiyati tedbir istemesi durumunda aile konutu şerhi veya tasarruf yetkisinin sınırlandırılması davalarına müracaat etmesi gerekir. Bu yöntemlerden en uygun olanı seçilerek evlilikte ortak mallara tedbir konulması mümkündür.

Tedbir kararı, eşlerin boşanma ve mal paylaşımı davası açarken veya açtıktan sonra talep edebilecekleri bir hukuki korumadır. Dolayısıyla eşinin malvarlığına tedbir koydurmak isteyen kişinin bu davaları açması beklenmektedir.

Evlilik birliği içinde eşlerin birbirinin malvarlığına tedbir koydurması mümkün olmamakla birlikte her eş hakimden diğer eşin belirli bir malvarlığı bakımından tasarruf yetkisinin sınırlandırılmasını isteyebilir. Bu istem üzerine hakimin vereceği kararla tasarruf yetkisi sınırlandırılan eş, diğer eşin rızasını almadan istem konusu mal ya da malvarlığı değeri üzerinde tasarruf işlemi yapamayacaktır.

Eve Tedbir Koydurmak İçin Nereye Başvurulur?

Evlilikte ortak mallara tedbir, kural olarak boşanmada mal paylaşımı davası içinde talep edilebilir. Dolayısıyla tedbir talebi, esas hakkındaki bu davaya bakan mahkemeye iletilir.

Aile konutuna boşanma olmadan, evlilik birliği devam ederken de şerh koydurmak suretiyle tedbir kararının doğurduğu sonucun doğması sağlanabilir. Bu durumda şerh koydurmak için başvurulacak yer Tapu Müdürlüğü olacaktır. Tapuda malik görünmeyen eş, gerekli belgeler ile tapu müdürlüğüne başvurduğunda tapu memuru aile konutuna şerh koyabilecektir.

Eve Tedbir Nasıl Konulur?

Eşler boşanma aşamasında veya evlilik birliği içinde aile konutuna tedbir koydurabilir. Evlilik birliği devam ederken eşlerden birinin tapu müdürlüğüne başvurması ile aile konutu şerhi konulabilir. Bunun sonucunda tapuda malik olmayan eş diğer eşin açık rızasını almadıkça bu evi satış, bağışlama, kiralama gibi tasarruf işlemlerine konu edemez.

Boşanma ve buna bağlı olarak mal paylaşımı davası açıldığında da bu davanın görüldüğü sırada taraflardan birinin mal kaçırmak amacıyla aile konutu evi satış, devir gibi işlemlere konu etme tehlikesi bulunmaktadır. Bu tehlikenin bertaraf edilmesi için ihtiyati tedbir kurumu düzenlenmiştir. Dava açılırken veya açıldıktan sonra eşlerden her biri, evlilikte ortak mallara tedbir talep etme hakkına sahiptir. Bunu da esas hakkındaki davayı gören mahkemeye vereceği dilekçe ile yapar.

Tedbir konulmak istenen ev aile konutu değil de eşlerden birinin kişisel malı niteliğinde ise bunun satışının veya devrinin engellenmesi için de evlilik içinde eşler hakimin müdahalesini isteyebilir. Aynı şekilde boşanmada mal paylaşımı davası açıldığında aile konutu olmayan ev de eğer mal rejiminin tasfiyesine dahil edilecek nitelikte bir mal olarak kabul ediliyorsa mal paylaşımı davasına bakan mahkemeden bu eve tedbir konulması talep edilebilir.

Eve Tedbir Koydurmak Ne Demek?

Eve tedbir koydurmak, eşlerin evlilik birliği içinde veya boşanma sürecinde mal paylaşımı davası açıldığı sırada eşlere ait ev üzerinde diğerinden mal kaçırmak maksadıyla bazı tasarruf işlemleri yapılmasının önüne geçmek için düzenlenmiş bir hukuki işlemdir.

Hakkında tedbir konulmak istenen ev bir aile konutu ise ve eşler eve tedbir koydurmakla birlikte evlilik birliğini sürdürmek istiyorsa boşanma davası açmalarına gerek olmaksızın tapu müdürlüğüne başvurarak aile konutuna şerh koydurabilir. Aile konutuna şerh konulması, tapuda malik gözüken eşin, diğer eşin rızasını almadan aile konutu hakkında tasarruf işlemi yapamaması sonucunu doğurur.

Evlilikte ortak mallara tedbir koydurulmak istenen evin aile konutu niteliğinde olmaması durumunda ise tedbir talebinin bir mal paylaşımı davasında ileri sürülmesi gerekmektedir.

Boşanma Aşamasında Mallara Tedbir

Boşanma davası açıldıktan sonra mal rejiminin tasfiyesi sürecini başlatacak bir mal paylaşımı davası açılmalıdır. Eşlerden her ikisi de mal paylaşımı davasını açabilir. Bu davanın açılmasıyla eşlerin, diğer eşin katılma alacağını ortadan kaldırmak amacıyla tasfiye edilecek malları satış, devir gibi işlemlerle elden çıkarması tehlikesi gündeme gelecektir. Bu durum ancak mahkemenin evlililkte ortak mallara tedbir kararı vermesi ile önlenebilir.

Bu kapsamda boşanma davası sonrasında yahut boşanma davasıyla birlikte açılacak mal paylaşımı davasında mal rejiminin tasfiyesine dahil mallar hakkında yapılması muhtemel mal kaçırma amacı taşıyan tasarruf işlemleri mahkemeden tedbir talep edilerek engellenir. Dolayısıyla boşanma aşamasında mallara tedbir konulmasının talep edileceği dava boşanma davası değil mal paylaşımı davasıdır.

Boşanma Davasında Arabaya Tedbir

Araba, evlilik birliği içinde edinilmiş ve mal rejiminin tasfiyesine tabi bir mal ise mal paylaşımı davası açıldığında arabanın maliki olmayan eşin de araba üzerinde katılma alacağı bulunacaktır. Arabaya malik eşin, diğer eşin talep edebileceği bu katılma alacağını ortadan kaldırmak amacıyla malı elinden çıkaracağının anlaşıldığı durumda mahkemenin ihtiyati tedbir kararı vermesi talep edilebilir. Bu durumda evlilikte ortak mallara tedbir konulacaktır.

Dolayısıyla mal rejiminin tasfiyesine dahil olan araba hakkında mal paylaşımı davasında tedbir kararı talep edilebilir. Mahkemece arabaya tedbir konulmasından sonra arabanın maliki olan eş, diğer eşin rızasını almadan bu arabayı satış, bağışlama ya da farklı şekilde devir gibi bir tasarruf işlemine konu edemeyecektir.

Evlilikte Arabaya Şerh Koymak

Aile konutuna tanınan aile konutu şerhi, tarafların evlilik birliği içerisinde iktisap ettikleri araba için tanınmamıştır. Bu kapsamsa evlilikte arabaya, dava açmadan şerh koymak mümkün değildir. Evlilikte arabaya şerh koydurmak isteyen eşin boşanmada mal paylaşımı açması gerekir. Boşanma davası açmayan eşin ise tasarruf yetkisini sınırlandırması davası açması gerekir. Açılacak bu davalarda mahkeme, evlilik birliği içerisinde edinilen arabanın satılmaması ve üçüncü kişilere devredilmesini engelleyecek şekilde evlilikte ortak mallara tedbir kararı verebilir.

29 Yorum

  Meryem Ürün Avatarı
 • Ben eski eşimden 3 yıllık dava sonunda boşandım. Eşim davacı ben davalı taraftim. Diğer bir mahkemem katılım davasında bulunan tedbirli olan evden beni zorla çıkartmak istiyor benim davam yeni başlayacak ve hiç bir hakkımı almamıştım 2 çocukla nereye gideceğimi bilmiyorum. Yani katılım davasında bulunan tedbirli ev evden beni ve 2 çocuğumu çıkartabilir mu

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba Meryem hanım,
   Evlilik birliğinin sona ermesi durumunda aile konutuna dair korumalar da sona erer. Mülkiyet, karşı taraf adına ise kural olarak evden çıkmanız gerekir. Ancak hukuki çareleri vardır. Yaşadığınız yerde bu alanda çalışan bir avukattan destek almanız durumunda size çareleri izah edecektir.
   İyi günler.

    Melike Durmaz Avatarı
   • Merhaba. Ben 25 yıllık evliyim. Eşimin üzerine iki ev var. Evlerden birinde yaşıyoruz birini de çiftlik olarak kullanıyoruz içinde de mallarımız hayvanlarımız var. Çiftlik olarak kullandığımız evi, babasından miras kalan evi satmasıyla almıştık. Boşanmak için henüz erken ama malların satılamaması için ne yapmam gerek? Miras parasıyla alınan eve tedbir koydurabilir miyim nasıl koydurabilirim?

     Av. Yaşar Öksüz Avatarı
    • Merhaba Melike hanım,
     Mal paylaşımı davası açarak veya tasarruf yetkisinin sınırlandırılması istemli bir dava açarak tedbir kararı aldırabilirsiniz. Ancak bu işlemlerde boşanma avukatından destek almanızda fayda var.

 • Serpil Avatarı
 • Ben eşimle 23 yıllık evliyim çalışmıyorum 4 çocuğum var. Evlilik birliği içerisinde bundan 10 sene önce kredi ile ev aldık kredinin bitmesine bir yıl kala evi başkasına verdik tekrardan evin üstüne kredi çektik ama sadece tapuyu verdik ev sahibi bizdik yine bu sene o krediyi de toplu halde ödedik tapuyu eşim tekrar üzerine aldı ama beni devamlı tehdit ediyor evi satacağım senin haberin olmaz bile diye devamlı psikolojik baskı yapıyor bana ben şimdi bu eve şerh koydura bilirmiyim onun haberi olmasını istemiyorum sadece benden habersiz satmasını istemiyorum.

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba Serpil hanım,
   Tapu müdürlüğüne başvurarak aile konut şerhi koydurmanızda fayda var.

    Serpil Avatarı
   • 🙏🙏

 • Yakup Avatarı
 • Merhabalar bir sorum olacak boşanma aşamasındayım eşimle babamdan kalan bir araba var üzerimde miras malı ama araba evdeki 6 kardeşin üzerine de görünüyor eşim tedbir kararı koydurmuş benim üzerime de olduğu için mal rejimi diye bir mahkeme var onu açtım sonuçlanmasını bekliyorum bu davadan sonra eşime tazminat davası açabiliyor muyum araba miras malı ve ücreti diğer kardeşlerim tarafından ödendiğine dair elimizde dekontlar var kardeşlerim bu süreçte arabayı sattacaklar ama satamıyor tedbir var diye tazminat davası açma hakkı onlara doğuyor mu bu durumda sonuç olarak kardeşlerim magdur oldu ve o miras malı olduğunu biliyor amaç işi zorlaştırmak bizim açımızdan

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba Yakup bey,
   Mal paylaşımı davasının görüldüğü mahkemeye başvurarak, aracın kişisel mal olduğuna dair delilleri bildirip tedbirin kaldırılmasını talep etmeniz gerekir.

    Gamze Yaz Avatarı
   • Merhaba Yaşar bey, eşimle ayrıyız boşanmayı düşünüyoruz. Sorum şu düğünde takılan takılar nasıl bölünür

     Av. Yaşar Öksüz Avatarı
    • Merhaba Gamze hanım,
     Düğünde takılan takılar kim tarafından kime takılmış olursa olsun kadının kişisel malıdır. Daha detaylı bilgi için ziynet alacağı davası isimli yazımızı okuyabilirsiniz.

 • Cansu Avatarı
 • Merhabalar yaşar bey ben eşimden 4 ay önce boşandım anlaşmalı boşanma oldugu için tek celse de bitti anlaşmamızda deprem bölgesinde evimiz vardı ve yıkıldı protokolde tokiden çıkacak evi bana verecekti ve kuradan ismi çıktı boşandıktan sonra çünkü tapu onun üstüneydi evi vermezse alabilir miyim dönerse sözünden

 • Orhan Avatarı
 • İyi günler bundan 6 yıl önce bi araba aldık onu da eşimin üzerine yaptık ben kefil oldum eşime zaten kendimize alıyoruz ailecek kullanacağız diye ama tüm parası benim cebimden çıktı sonuçta şimdi boşanma aşamasındayız henüz dava açılmadı belki ilerde tekrar bir araya geliriz diye ne arabayı nede evi satmak istemiyoruz ne yapmamız gerekiyor arabayı satmamak için sonuçta bir araya gelsek bu sefer arabasiz olmuyor eve şerh koydurabiliyoruz ama arabayı nasıl yapacağız

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba Orhan bey,
   Karşı tarafa güvenmiyorsanız mal paylaşımı davası açarak araba üzerine tedbir konulmasını talep edebilirsiniz.

  • Fatma Avatarı
  • merhaba avukat bey ev benim ustume ama yinede şerh koydurmam gerekirmi acaba

    Av. Yaşar Öksüz Avatarı
   • Merhaba Fatma hanım,
    Aile konutu sizin üzerine ise aile konutu şerhi koydurmanız gerekmez.

     Fatma Avatarı
    • Ben çalışıyorum ve 3 ay önce kardeşimden altin borcu yaparak bi araba aldım eşimden bir kuruş bile istemedim almadim ve şimdi boşanma durumumuz var ve dava açılmadı halen eşim benim arabamda hiçbir hakkı yokken ben halen borcunu tek başıma ödüyorken arabama şerhi koydurabilirmi napmaliyim

      Av. Yaşar Öksüz Avatarı
     • Merhaba Fatma hanım,
      Eşiniz, mal paylaşımı davası açarak araç üzerine ihtiyati tedbir koydurabilir. Evlilik birliği içerisinde ödediğiniz borçlarla yapılan birikimler edinilmiş maldır.

 • Gülsüm Avatarı
 • Merhaba ,
  Eşimle 2022 Haziran ayında evlendik .
  Ziynet altinlarimla eşimin aracının modelini yükselttim . 3 kez de kredi borcunu kapattım yine ziynet altinlarimla bunlar düğünümüz de takılan altınlar .
  Şuan arabayı başkasının üzerine devretmek satmış olarak göstermekle beni tehdit ediyor bu süreçte ne yapabilirim boşanmakta istiyorum .

 • Ahmet Avatarı
 • Merhabalar ben 10 yıllık evliyim ve şuan eşim bana boşanma davası açmış ve arabama tedbir koydurmuş fakat onun hiç bir katkısı olmadan kendim çalışarak aldım ben bu tedbiri kaldırta bilirmiyim

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba Ahmet bey,
   Aracınız kişisel mal niteliğinde değilse mahkeme tarafından konulan tedbiri kaldırmanız mümkün değildir. Ancak bu konuda bilgi verebilmek için dosyayı tüm detayları ile incelemek gerekir. Bu sebeple yaşadığınız şehirde bir boşanma avukatından destek almanızda fayda var.

 • Nurşah Sağban Avatarı
 • Merhaba benim eşim boşanacağım endişesi ile evi kardeşinin üzerine yaptı bunu boşanma dilekçemde mi talep etmeliyim veya daha sonra başka bir dava mı açmalıyım

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba Nurşah hanım,
   Eşlerden birinin diğerine bilgi vermeden bir taşınmaz devretmiş olması güven sarsıcı davranıştır ve boşanma nedenidir. Bu durumu elbette boşanma davasında bir boşanma nedeni olarak ifade edebilirsiniz. Ancak bu taşınmaz ile ilgili haklarınızı koruyabilmek için mal paylaşımı davası açmanız gerekmektedir.

 • İnci Korkmaz Avatarı
 • Merhabalar benim sorum eşimin plaka ve çok sayıda servis aracı var kardeşine devretmek istiyor boşanma davası açmadan nasıl tedbir koyabilirim biz evlendikten sonra alındı hepsi

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba İnci hanım,
   Bu tür durumlarda tasarruf yetkisinin sınırlandırılması davası açabilirsiniz.

 • Melis Bolat Avatarı
 • Ben2018de boşanma davası açtım çekişmeli henüz bitmedi ortak evimiz var ben altı yıldır evde oturmuyorumbaska şehirde yım kendisi oturuyor şuan Bir kadinla yaşıyor ben eve oturmamasi için tedbir koydura bilir miyim yada kirasını almam mümkün mü boşanma bitene kadar 3 çocuğum var onlar bende ne yapabilirim

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba Melis hanım,
   Karşı tarafın yaşadığı ev, evlilik birliği içerisinde edindiğiniz bir malvarlığı ise mal paylaşımı davası açarak ihtiyati tedbir talebinde bulunabilirsiniz. Kirasını ise belirli durumların varlığı halinde ecrimisil olarak talep edebilirsiniz. Bu konularda yaşadığınız şehirdeki boşanma avukatından destek almanızda fayda var.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Sayfayı Kopyalayamazsınız

Bilgi ve Randevu