İstanbul Boşanma Avukatı

İstanbul boşanma avukatı hakkında merak ettiklerinizi bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda bizlere ulaşabilirsiniz.

Boşanma Avukatı Kimdir?

Boşanma eşler arasındaki evlilik birliğinin, kanunda öngörülmüş bir sebebe dayanarak hakim kararıyla sona erdirilmesidir. Evlilik birliğinin temelden sarsılması durumunda, eşler evlilik birliğini sonlandırarak boşanma kararı alabilirler. Taraflar aile mahkemesine başvurarak boşanma davası açarlar. Bu durumda taraflar evliliğin sonlanması sonucunda ortaya çıkacak haklarını korumak ve oluşacak olası hak kayıplarının da önlenmesini isterler. Tam bu noktada taraflar boşanma avukatına ihtiyaç duyarlar.

Boşanma avukatı, Medeni Hukukunun alt dalı olan Aile Hukuku uyuşmazlıklarından doğan boşanma davaları, velayet davaları, nafaka davaları, mal paylaşımı davaları ve benzeri davalarla ilgilenen avukatlara halk arasında verilen isimdir. İstanbul boşanma avukatı ise bu davaların İstanbul’da görülmesi durumunda bilgisi ve tecrübesi doğrultusunda avukatlık hizmeti sunar.

Boşanma Avukatı Nasıl Bulunur?

Boşanma süreci, insanların hayatlarında yaşayabileceği en zor süreçlerin başında gelmektedir. Bu sebeple boşanma avukatının daha önce bu alanda çalışan ve çevresinde kendisine referans olan kişiler yoluyla bulunmasında menfaat bulunmaktadır.

Devlet Boşanma Avukatı Veriyor Mu?

Geliri ve malvarlığı olmayan kişilerin, adli yardım yöntemiyle ücretsiz avukatlık hizmeti alması mümkündür. Boşanma davalarında da adli yardım bürosundan avukat talep edilmektedir. Devletten İstanbul boşanma avukatı tayin edilmesi için de İstanbul Barosu adli yardım bürosuna başvuruda bulunulması gerekir.

Boşanma Sürecinde İstanbul Boşanma Avukatı

Boşanma sürecinde alanında tecrübeli bir avukata danışmak oldukça önem taşımaktadır. Taraflar bu süreçte en iyi boşanma avukatı arayışına girerler. Tecrübeli bir boşanma avukatına başvurmak davanın doğru bir şekilde ilerlemesi ve sürecin olduğundan uzun sürmemesi için oldukça önem taşır.

Boşanma avukatı kendisine danışan tarafı dikkatlice dinler, olay örgüsünü anlar ve dava hazırlığına başlar. Boşanma avukatı davayı açarak süreci takip eder, geri dönülmeyecek hatalar yapılmasını ve kişinin dava açma hakkını kaybetmesinin önüne geçer. Avukat, davayı geçerli bir hukuki sebebe dayandırarak davanın mahkeme tarafından kabul edilmesini sağlar.

Kısacası İstanbul boşanma avukatı, davaların kolay ve hızlı bir şekilde tarafın herhangi bir kayba uğramadan ve bu süreci en az hasarla atlatmasına yardımcı olarak süreci yönetir. Aynı zamanda boşanma avukatı boşanmaya bağlı olan velayet, boşanmada tazminat, nafaka, mal paylaşımı gibi davaların çözümlenmesinde de önemli rol oynar. Bu sebeple boşanma avukatı boşanma davasında sürecin yönetilmesi tarafların mağdur olmaması için önemlidir.

Boşanma Avukatı Dilekçeleri Nasıl Hazırlar?

Boşanma dilekçesi tarafların boşanmak için mahkemeye sunduğu yazılı bir belgedir. Boşanma dilekçesinde davalı ve davacı bilgileri dava konusu dava açılmasının sebebi, hukuki deliller, istek gibi kısımlar yer alır. Bu dilekçenin aile mahkemesine sunulması sonucunda dava açılmış sayılır.

Boşanma avukatları, dava dilekçesini hazırlarken öncelikle müvekkili dinler ve olay örgüsünü öğrenir. Boşanmanın sebeplerini ve tarafın isteklerini tespit eder ve bunlar ışığında dava dilekçesini hazırlar. Bir dava dilekçesinde iddiaları güçlendiren nitelikli delillerin kullanılması son derece önemlidir. Boşanma avukatı, bu delilleri dosyaya ekler, tanık deliline başvurulacak olması durumunda tanıkların bilgilerini yazar ve harç ve giderlerin ödenmesi için tarihleri de takip ederek dava dilekçesini mahkemeye verir. Bu durumların tamamı İstanbul boşanma avukatı için de geçerlidir. 

Deliller Nasıl Ve Hangi Aşamada Bildirilir?

Hukuk Muhakemeleri Kanunun 190. maddesine göre iddia eden iddiasını ispatlamakla yükümlüdür. Boşanma davası dilekçeler aşamasıyla başlar. Davacı, dava dilekçesiyle davayı açar bunun üzerine davalı isterse cevap dilekçesiyle tarafa karşılık verir. Bu süreçte tarafların ikişer dilekçe sunma hakları vardır. Dilekçeler aşamasının sonlanasından sonra mahkeme duruşma gününü belirler ve taraflara tebliğ eder. Taraflar boşanma avukatı ile temsil edilmişse tebligatlar avukatlara yapılır.

İlk duruşma ön inceleme duruşmasıdır. Tarafların ön inceleme duruşmasından önce süresi içinde delillerini mahkemeye bildirmesi gerekir. Ön inceleme duruşmasına kadar tanıklarını bildirmeyenlere mahkeme, ön inceleme aşamasından itibaren iki haftalık kesin süre verir. Taraflar bu süre içinde tanıklarını liste halinde bildirmezlerse ve gerekli masrafları yatırmazlarsa tanık dinletmekten vazgeçmiş sayılacaklardır. Bu süreçlerin takibi, boşanma davasının başarı ile sonuçlanması için büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple başarı elde edilmesi için boşanma avukatından destek alınmasında menfaat bulunmaktadır.

Avukat Yaşar Öksüz’ün Milliyet’te yayınlanan yazılarını buradan okuyabilirsiniz.

Tanıklar Dinlenirken Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?

Tarafların davaya sunmuş oldukları deliller mahkeme tarafından hukuka uygun olup olmadığına göre değerlendirilir. Hukuka uygun olmayan deliller özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle hükme esas alınmayacak ve mahkeme tarafından değerlendirilmeyecektir. Bu noktada hangi delillerin davada kullanılıp kullanılamayacağı konusunda boşanma davasında tecrübeli bir avukattan hukuki destek alarak sürecin doğru bir şekilde ilerlemesi sağlayabilirsiniz.

Tanık, boşanma davasında eşler arasındaki uyuşmazlıklara şahit olmuş, konularda bilgi sahibi olan kişilerdir. Boşanma davasında tanık dinletilebilmesi için tanık deliline başvuran tarafın dava dilekçesi ya da cevap dilekçesinde tanık deliline başvuracağını mahkemeye bildirmesi gerekmektedir. Hukuk davalarında tanık delili, hakim tarafından kendiliğinden dikkate alınmaz mutlaka taraflar tanık deliline dayanacağını zamanında mahkemeye bildirmelidir.

Hakim, ön inceleme duruşmasında taraflara tanık listelerini sunmaları için iki hafta kesin süre verir. Bu süre içerisinde tanık listelerinin mahkemeye sunulması gerekmektedir. Tanık listesi; isim soyisim adres ve tarafların hangi konu hakkında tanıklık yapacaklarını içermelidir. Boşanma davasının tarafları tanık olamazlar.

Boşanma davasında tanık olarak gösterilen kişi davaya katılmak zorundadır. Katılmaması durumunda adli para cezası gibi yaptırımlar uygulanır. Bu sebeple boşanma avukatının tanık konusunu yönlendirmesi davanın akışı ve karar aşaması için oldukça önemlidir.

Karar Aşamasında Etkisi Nedir?

Boşanma davası için avukata danışan kişiler, boşanma davası süreci başlamadan önce avukatla beraber ön hazırlık aşaması yaparlar. Boşanma sebebi, boşanmanın sonuçları ve bu sonuçların ortaya çıkaracağı hukuki neticeler hakkında avukatla değerlendirme yapılması sürecin yönetilmesi bakımından önemlidir.

Dava dilekçesinin yetkili mahkemeye gönderilmesi sonrasında dava açılmış sayılır ve davanın açılmasından sonra hukuki işlemlerin hızlanması, sürecin olabildiğince hızlı ilerlemesi açısından iyi bir boşanma avukatıyla görüşmek oldukça faydalıdır.

Avukatın sahip olduğu tecrübe, hukuki uzmanlığı, davanın seyrini değiştirebilecek açıklamaları davayı karar aşamasında ciddi şekilde etkiler. Alanında uzman olan, deneyimli, başarılı boşanma avukatları daha çok tercih edilir. Boşanma avukatının delillerin doğru bir şekilde ve zamanında ortaya konulmasında, etkili savunmada, müvekkil ile iletişimde mevzuata ve kanunlara hakimiyette ve karar anında doğru sonuca ulaşılması bakımından avukatın rolü büyüktür.

Boşanma Davasında Hakim Ne Sorar?

Boşanma davalarında yazılı yargılama usulü vardır. Bu sebeple hakim duruşmada taraflara davanın esası ile ilgili sorgulamaz. Ancak olayların aydınlatılması için tarafların yaşadıkları adresi, kazanç durumlarını ve taleplerin neler olduğunu sorabilir.

Boşanma Davası Açmak İçin Nereye Başvurulur?

Boşanma davalarında görevli mahkeme aile mahkemesidir. Yer mahkemesinde aile mahkemesi bulunmuyorsa görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Dava açacak tarafın bu mahkemelere başvurması gerekir.

İstanbul Boşanma Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Boşanma avukatı, Aile Hukuku uyuşmazlıklarından doğan boşanma davaları, velayet davaları, nafaka davaları, mal paylaşımı davaları, ziynet alacağı davası, aile konutu davası ve benzeri davalara bakarlar.

Boşanma Nedenleri Nelerdir?

Medeni Kanunda düzenlenen boşanma nedenler şunlardır;

İstanbul Boşanma Avukatı Velayet Davalarına Bakar Mı?

Boşanma avukatının uzmanlık alanı aile hukukundan doğan uyuşmazlıklardır. Velayet davaları da aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklardan biridir. Bu kapsamda boşanma avukatları velayet davalarında uzmanlaşmıştır. İstanbul boşanma avukatı da özellikle İstanbul’da bulunan velayet davalarına bakmaktadır.

İstanbul Boşanma Avukatı Mal Paylaşımı Davalarına Bakar Mı?

Boşanma avukatlarının uzmanlık alanlarının başında evlilik birliği içerisinde edinilen malvarlıklarının tasfiyesine ilişkin davalar gelmektedir. Bu kapsamda İstanbul’da bulunan boşanma avukatları boşanmada mal paylaşımı davasına bakmaktadır.

Avukat Yaşar Öksüz, mal paylaşımı davalarında nitelikli hesaplamalar bilirkişiliğine hak kazanmıştır. Bu kapsamda İstanbul boşanma avukatı olan Avukat Yaşar Öksüz, özellikle mal paylaşımı davaları konusunda avukatlık hizmeti sağlamaktadır. 

İstanbul Boşanma Avukatı Tutarken Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?

İstanbul boşanma avukatı seçerken en dikkat edilmesi gereken avukatın uzmanlık alanıdır. Hukukta yargılama çeşitleri farklılık gösterir bu sebeple avukatın uzmanlık alanı içerisinde boşanma davaları olması davanın gidişatına etkisi açısından oldukça önemlidir. Boşanma davasında tecrübeli ve konulara hakim biri avukat seçmeniz oldukça önemlidir. En iyi boşanma avukatı boşanma davalarında tecrübesi olan farklı boşanma davaları görmüş ve bu konularda başarısı olan avukattır.

Boşanma sürecinde hukuki destek alınacak avukatın, anlatılacak olayları tarafsız olarak değerlendirmesi ve doğru çıkarımlarla müvekkilin menfaatini gözetmesi önemlidir. Aynı zamanda değişen kanunlardan haberdar olmalı, güncel Yargıtay kararlarına hakim olmalıdır. Boşanma avukatının, müvekkili ile iletişimi de çok önemlidir. Dolayısıyla en iyi boşanma avukatı haklarınızı en iyi şekilde koruyan, sizi en iyi şekilde savunabilen avukattır.

İstanbul Boşanma Avukatı Ücretleri

Boşanma Dava Masrafı Nedir?

Yargılama sürecinde her dava türü için ödenmesi gereken bazı zorunlu masraflar bulunmaktadır. Bu masraflara “yargılama giderleri” denilmektedir.  Boşanma davalarında yargılama giderleri başvuru harcı, peşin harç, dosya gideri, vekalet harcı, tebligat gideri, bilirkişi ücreti, tanık gideri, diğer iş ve işlemlere dair masraflardır. Yargılama giderleri boşanma davaları için 2024 yılında yaklaşık olarak 2.000 TL’dir. Bu tutar tanık ve bilirkişi sayısına göre artabilmektedir.

İstanbul Boşanma Avukatı Ücretleri Nedir?

Boşanma avukatı ücreti her dava dosyasına göre değişir ve özel olarak belirlenir. Türkiye Barolar Birliği Türkiye genelinde uygulanabilecek asgari ücreti belirler. İstanbul boşanma avukatı ücreti Türkiye Barolar Birliği avukat ücreti tarifesine göre en az 17.900-TL’dir.

Boşanma avukatı, dosyaya harcadığı emek ve zamana göre ücretini serbestçe belirleyebilir. Boşanma davasının durumuna göre anlaşmalı çekişmeli olmasına göre uygulanacak avukatlık ücreti değişiklik göstermektedir.

Boşanma Avukatı Tutmak Zorunlu Mu?

Türk hukukunda hiçbir dava için avukat tutma zorunluluğu yoktur. Boşanma davasında da avukat tutma zorunluluğu yoktur. Kişiler, avukat tutmayı; dava sürecini avukatın hukuki bilgisinden faydalanmak, sürecin hukuka uygun olarak ilerlemesi için tercih edebilirler. Fakat boşanma davalarında da diğer dava türlerinde de avukat tutma şartı yoktur. Bu durum eşlerin, tercihine bağlıdır.

Boşanma Avukatı İstanbul

Boşanma davaları, aile hukukundan kaynaklanan, yürütülmesi ve takibi uzmanlık gerektiren davalardır. İstanbul’da açılan anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davaları için İstanbul boşanma avukatından destek almak en sağlıklı yol olacaktır.

İstanbul Boşanma Avukatı Hangi İlçelerdeki Davalara Bakar?

İstanbul boşanma avukatı İstanbul Avrupa yakası ve İstanbul Anadolu yakasında İstanbul’un tüm ilçelerindeki davalara bakar. Bu kapsamda İstanbul boşanma avukatı Beşiktaş boşanma avukatı, Şişli boşanma avukatı, Kadıköy boşanma avukatı, Ataşehir boşanma avukatı, Kartal boşanma avukatı, Ümraniye boşanma avukatı, Sarıyer boşanma avukatı, Bakırköy boşanma avukatı, Maltepe boşanma avukatı, Pendik boşanma avukatı, Tuzla boşanma avukatı, Üsküdar boşanma avukatı şeklinde aratılmaktadır.

İstanbul Boşanma Avukatının Bakabileceği Davalar Nelerdir?

İstanbul boşanma avukatı medeni hukukun bir alt dalı olan aile hukuku uyuşmazlıklarından doğan boşanma, velayet, mal paylaşımı ve benzeri davalara bakar. Bu kapsamda İstanbul boşanma avukatının bakacağı başlıca davalar şunlardır;

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Nedir?

Anlaşmalı boşanma avukatı, boşanmanın hukuki ve mali sonuçlarında anlaşan taraflara avukatlık hizmeti sağlayan aile hukuku avukatıdır.

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma davalarında davalı ve davacı sıfatları dilekçede bulunmalıdır. Davayı açan eş ‘davacı’ ve kendisine dava açılan eş de ‘davalı’ konumundadır. Anlaşmalı boşanma dilekçesinde tarafların isim soyisim, TC kimlik numaraları bulunmalıdır. Dilekçede tebligatın doğru bir şekilde yapılabilmesi için tarafların adresi de bulunmalıdır. Dilekçede davanın konusu, eşlerin anlaşmalı olarak boşanmak istedikleri yönündeki beyanları belirtilmelidir. Anlaşmalı boşanma dilekçesinde eşlerce imzalanmış anlaşmalı boşanma protokolü de yer almalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma protokolü tarafların maddi durumlarına mal varlıklarına, çocuklarının durumlarına göre her taraf için farklılık gösterir. Anlaşmalı boşanma protokolünde tarafların boşanma konusunda anlaştığı, mutabık olduğu belirtilerek tarafların boşanmanın sonuçlarından ortaya çıkacak unsurular konusunda (nafaka, tazminat, mal paylaşımı, velayet gibi) uzlaştığı protokolde maddeler halinde belirtilmelidir.

Boşanma protokolü taraflar tarafından imzalandıktan sonra boşanma dava dilekçesinin ekleri bölümüne koyularak dilekçeyle birlikte mahkemeye teslim edilmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı İstanbul

Anlaşmalı boşanma, eşlerin boşanma ve boşanmanın bütün sonuçları üzerinde anlaştığı boşanma türüdür. Bu durumda açılan boşanma davasında hakim tarafların anlaştıkları yönde boşanma, velayet, nafaka, boşanmada tazminat, boşanmada mal paylaşımı konularında kararını verir. Anlaşmalı boşanma davası bir protokol hazırlanarak bunun mahkemeye sunulması ve bir dilekçe verilmesi ile açılır. Bu süreçte tarafların bir avukattan destek alması önem arz etmesi gerekmektedir.  Anlaşmalı boşanma avukatı İstanbul aramalarında İstanbul Barosu’na bağlı avukatlardan hizmet alınması mümkündür.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Bakırköy

Anlaşmalı boşanma, tarafların aile hukuku alanında tecrübeli bir avukat ile çalışmaya ihtiyaç duyduğu alanlardan biridir. Eşlerin boşanma davasından önde Bakırköy’de ikamet ediyor olmaları veya eşlerden birinin yerleşim yerinin Bakırköy olması buradaki aile mahkemesini davaya bakmaya yetkili kılar.  İstanbul anlaşmalı boşanma avukatı Bakırköy ve tüm ilçelerde boşanma sürecindeki eşlere hukuki danışmanlık hizmeti verebilir. Dolayısıyla anlaşmalı boşanma avukatı Bakırköy aramalarında İstanbul Barosu’na bağlı avukatlardan hizmet alınması mümkündür.

İstanbul Anlaşmalı Boşanma Avukatı

İstanbul’da ikamet eden eşler, boşanmaya karar verdiklerinde anlaşmalı boşanma davası İstanbul’da açılacaktır. Anlaşmalı boşanma davası açılırken İstanbul anlaşmalı boşanma avukatından destek alınması yerinde olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Avukat Ücreti

Anlaşmalı boşanma avukat ücreti, avukat ile müvekkil arasındaki anlaşmaya göre belirlenir. Bu ücretin Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl yayınlanan avukatlık asgari ücret tarifesine aykırı olmaması gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Danışma

Anlaşmalı boşanma, taraflarca hazırlanmış anlaşmalı boşanma protokolünün ve dava dilekçesinin mahkemeye verilmesi ile gerçekleştirilir. Bu süreçte bir anlaşmalı boşanma avukatına danışmak taraflara büyük kolaylık sağlayacaktır. Anlaşmalı boşanma danışmanlık hizmetinin, aile avukatından alınmasında fayda bulunmaktadır.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Sayfayı Kopyalayamazsınız

Bilgi ve Randevu