Mirastan Feragat

Mirastan feragat hakkında merak ettiklerinizi bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda bizlere ulaşabilirsiniz.

Mirastan Feragat Sözleşmesi Nedir?

Mirastan feragat, mirasçı ile miras bırakanın karşılıklı olarak yapacakları sözleşme ile miras haklarından vazgeçmelerini sağlayan özel bir miras hukuku sözleşmesidir. Bu sözleşme ile mirasçı, ileride doğacak olan muhtemel miras hukuku haklarından vazgeçmiş olur.

Miras haklarından feragat sözleşmesi ile mirasçı, miras hukukundan doğan haklarından kendi rızası ile vazgeçer. Miras bırakan da yapılan vazgeçmeyi kabul eder. Böylece mirasçılıktan feragat eden kişi, doğması muhtemel miras haklarından vazgeçmiş olur. Bu kişi mirasçılık sıfatından yoksun kalır.

Miras hakkından feragat sözleşmesi miras bırakanın sağlığında yapılan bir sözleşmedir. Bu sebeple mirasçının tek taraflı iradesiyle gerçekleşmemektedir. Mirasçılıktan feragat sözleşmesi Türk Medeni Kanununun 528. maddesinde düzenlenmiştir.

Mirasçılıktan feragat sözleşmesi iki türlü yapılabilir. Bunlar mirastan karşılıklı feragat sözleşmesi ve mirastan karşılıksız feragat sözleşmesidir.

Medeni Kanun 528 – Mirastan Feragat Sözleşmesi

Mirasbırakan, bir mirasçısı ile karşılıksız veya bir karşılık sağlanarak mirastan feragat sözleşmesi yapabilir.
Feragat eden, mirasçılık sıfatını kaybeder.
Bir karşılık sağlanarak mirastan feragat, sözleşmede aksi öngörülmedikçe feragat edenin altsoyu için de sonuç doğurur.

Mirastan İvazlı Feragat Nedir?

Mirastan ivazlı feragat, mirasçının belirli bir bedel alarak muhtemelen miras hakkından miras bırakanın sağlığında vazgeçmesine dair miras hukuku sözleşmesidir.

Mirastan karşılıklı feragat sözleşmesinde mirasçı, muhtemel miras payından bir ivaz (karşılık) alarak vazgeçer. Mirastan ivazlı feragat yapıldığında mirasçıya feragat karşılığında belirli bir mal veya para verilir.

Mirastan ivazlı feragat durumunda feragat edenin altsoyu da artık mirasçı olamaz. Ancak sözleşmenin tarafları bunun aksini kararlaştırabilir. Mirastan ivazlı feragat durumunda feragat edenin aldığı ivaz, saklı payın ihlaline neden olacak mahiyette ise saklı paylı mirasçılar tenkis davası açabilir.

Mirastan İvazsız Feragat Nedir?

Miratsan ivazsız feragat sözleşmesi, mirasçının hiçbir karşılık almaksızın miras hakkından vazgeçilmesini sağlayan sözleşmedir. Bu sözleşme mirasçı ile miras bırakan arasında yapılır.

Mirastan ivazsız feragat sözleşmesi yapılması durumunda feragat, feragat edenin altsoyunu bağlamaz. Bu durumunda miras bırakanın mirası, mirastan vazgeçenin altsoyuna geçer. Mirastan vazgeçen, mirasçıdan daha önce ölmüş gibi değerlendirilir.

Mirastan Feragat Sözleşmesinin Şartları

Mirastan feragat sözleşmesin geçerli şekilde hüküm oluşturması için bazı şartlar öngörülmüştür. Bu kapsamda ister ivazlı isterse ivazsız yapılmış olsun feragat sözleşmesinin geçerli olabilmesi için;

– Hem miras bırakının hem de yasal mirasçının birlikte hazır olması gerekir. Taraflardan birinin sözleşmede yapılırken hazır bulunmaması halinde sözleşme geçersizdir.

– Mirasçılıktan feragat sözleşmesi bir çeşit miras sözleşmesi olduğundan resmi vasiyetname şeklinde düzenlemelidir. Yargıtay uygulamalarında da miras feragat sözleşmesinin resmi vasiyet şeklinde yapılmadıkça geçerli olmayacağı esası kabul edilmiştir. Dolayısıyla sözleşmenin resmi vasiyetname şeklinde yapılması gerekmektedir.

Mirastan Feragat Sözleşmesi Noterde Yapılabilir Mi?

Mirastan feragat sözleşmesi iki taraflı sözleşmelerdendir. Bu nedenle mutlaka miras sözleşmesi şeklinde resmi memur önünde düzenleme şeklinde yapılması gerekir.

Türk Medeni Kanun’un 532. maddesinde “Resmi vasiyetname, iki tanığın katılmasıyla resmi memur tarafından düzenlenir. Resmi memur, sulh hakimi, noter veya kanunla kendisine bu yetki verilmiş diğer bir görevli olabilir.” denilmektedir.

Dolayısıyla mirasçılıktan feragat sözleşmesi noterde yapılması mümkündür.

Mirastan Feragat Sözleşmesi Tarafları

Mirasçılıktan feragat sözleşmesinin tarafları, miras bırakan ve miras bırakanın saklı paylı mirasçılarıdır. Saklı pay sahibi dışındaki mirasçılarla miras hakkından feragat sözleşmesi yapılmasına gerek yoktur. Çünkü miras bırakan sağlığında veya ölüme bağlı tasarruf ile saklı paylar dışında tasarruf nisabı üzerinde dilediği gibi tasarruf hakkına sahiptir.

Feragat sözleşmesi, miras bırakan tarafından ölüme bağlı bir tasarruftur. Bu sözleşme, kural olarak saklı paylı mirasçıyı mirastan uzaklaştırmak için başvurulan bir yoldur. Saklı paylı olmayan mirasçı ile veya vasiyet alacaklısı ya da atanan mirasçı ile de feragat sözleşmesi yapılmasına engel bulunmamaktadır.

Avukat Yaşar Öksüz’ün Milliyet’te yayınlanan yazılarını buradan okuyabilirsiniz.

Kardeşler Arasında Mirastan Feragat Sözleşmesi Yapılabilir Mi?

Feragat sözleşmesi, miras bırakanın sağlığında yapılan bir sözleşmedir. Sadece miras bırakan ve mirasçı arasında yapılır. Bu sebeple kardeşler arasında mirasçılıktan feragat sözleşmesi yapılması mümkün değildir.

Mirastan Feragatin İptali Davası

Medeni Kanunun 546. maddesine göre miras bırakan ve feragat eden mirasçı, bir sözleşme ile feragat sözleşmesini feshedebilirler. Feshin resmi sözleşme ile yapılması da şart değildir. Adi sözleşme ile yapılan fesih de geçerlidir.

Feragatin iptali davası, tasarrufun iptal edilmesinde menfaati bulunan mirasçı veya vasiyet alacaklısı tarafından açılabilir. Bu davanın açılması için kanunda öngörülen sebepler vardır. Bu sebepler Medeni Kanunun 557. maddesinde düzenlenmiştir. Bu kapsamda saklı pay sahibi mirasçılardan biri veya birkaçı ile miras bırakanın yapmış olduğu mirastan feragat sözleşmesinin aşağıdaki hallerde iptali istenebilir;

a) Ehliyetsizlik, sözleşme şekil şartlarına uyulmaması, kanuna, ahlak ve adaba aykırılık sebeplerinden birinin varlığı halinde feragat sözleşmesi hükümsüzdür.

b) Evlenmenin iptali veya boşanma halinde vasiyetçi eski eşi ile yapmış olduğu feragat sözleşmesinin hükümsüzlüğüne dayanak taahhüt ettiği karşılıkları ödemekten kaçınabilir (Boşanma halinde esasen mirasçılık ilişkisi ortadan kalkacaktır.)

c) Muvazaa, zihni kayıt veya latife beyanı (şaka) bulunması feragat sözleşmeleri de hükümsüzdür.

d) Feragat eden mirasçının miras bırakandan önce ölmesi halinde durum miras sözleşmesinden farklıdır. Karşılıksız feragatte feragatin feragat edenin altsoyuna etkisi yoktur.

e) Türk Medeni Kanunu’nun 573 ve 574.maddesi gereğince tenkis ve geri verme koşullarının oluşması ve feragat edenin karşılığı iadesi halinde de feragat sözleşmesi hükümsüz kalacaktır.

Mirastan Feragatin İptali Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Türk Medeni Kanunu’nun 576. maddesinin 2. fıkrasına göre, iptal davasında yetkili mahkeme, miras bırakanın son yerleşim yeri mahkemesidir. Görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Mirastan Feragatin İptali Davasında Zamanaşımı

İptal davasındaki hak düşürücü süreler Medeni Kanunu 559. maddesinde düzenlenmiştir. Kanundaki düzenlemeye göre mirasçılıktan feragat sözleşmesinin iptali davası açma hakkı, davacının tasarrufu, iptal sebebini ve kendisinin hak sahibi olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl ve her halde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın geçmesi tarihinin üzerinden, iyiniyetli davalılara karşı on yıl, iyiniyetli olmayan davalılara karşı yirmi yıl geçmekle düşer.

İptal davası bozucu yenilik doğuran bir hak olduğundan süreler hak düşürücü niteliktedir. Bu sebeple bu süreler mahkeme tarafından kendiliğinden dikkate alınır.

Mirastan Feragat – Mirasın Reddi

Yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılar miras bırakanın ölümünden sonra mirasçılık sıfatına hak kazanırlar. Mirasa hak kazanan kişiler, miras bırakının malvarlığıyla beraber borçlarını da üstlenirler. Mirasçılar gerektirdiği takdirde miras bırakanın kalan borçlarını da kendi malvarlıklarından bu borcu ödemek durumunda kalırlar. Bu nedenlerle mirasçılık sıfatına hak kazanan kişiler mirasın reddine başvurabilmektedir. Mirasın reddi hakkını kullanan kişi miras bırakının sadece borçlarından değil, aktif malvarlıklarından da vazgeçmiş olacaklardır.

Mirasın reddi işlemi mirasçının tek taraflı irade beyanıyla gerçekleşir. Mirasçılıktan feragat sözleşmesi ise iki taraflı bir sözleşmedir ve miras bırakanın ve mirasçının iradesi gerekir. Mirasın reddi miras bırakanın ölümünden sonra yapılır. Feragat sözleşmesi ise miras bırakan hayatayken yapılmalıdır. Mirasın reddi altsoyu etkilemez. Fakat ivazlı yapılan feragat sözleşmelerinde altsoy da miras hakkını kaybeder.

Sık Sorulan Sorular

Mirastan feragat niteliği itibariyle bir sözleşmedir. Bu sebeple tek taraflı mirastan feragat yapılamaz.

Mirasçılıktan feragat sözleşmesi, iki tarafın katılımı ile yapılır. Taraflardan biri, mirastan dönmesine imkan veren haklı bir durum ortaya çıkmadığı sürece sözleşmeden dönemez.

Mirasçılıktan feragat sözleşmesi, ölüme bağlı bir tasarruftur. Bu sebeple ölümle birlikte hüküm doğurur.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Sayfayı Kopyalayamazsınız

Bilgi ve Randevu