Müşterek Konutun Kadına Tahsisi

Müşterek konutun kadına tahsisi hakkında merak ettiklerinizi bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda bizlere ulaşabilirsiniz.

Müşterek Konut Nedir?

Müşterek konut, bir ailenin kalıcı olarak ikamet ettiği, içerisinde acı ve tatlı günlerini geçirdiği aile yaşamının merkezinde olan konuttur. Eşlerin müşterek konutları da çoğu zaman aile konutu olarak kullandıkları konuttur.

Her ailenin aile konutu tektir. Yaşamın merkezinde olmayan ve ikinci nitelikte bulunan konutlar aile konutu olarak değerlendirilemez. Bu kapsamda aile konutu, ailenin günlük yaşamını sürdürmek, içerisinde barınmak ve özel yaşamlarını devam ettirmek amacıyla kullanılır.

Aile konutu olarak kabul edilen müşterek konutun kiralık olması, eşlerden birine ait olması veya eşlerden birinin yakınına ait olması arasında hukuki bakımdan hiçbir farklılık bulunmamaktadır. Bu durumların tamamında aile konutunun sağladığı imkanlardan yararlanır.

Aile Konutunun Sağladığı İmkanlar

Aile konutunun sağladığı imkanlar ve korumalar Medeni Kanunun 194. maddesinde düzenlenmiştir. Kanundaki düzenlemeye göre eşler, aile konutuna dair konularda tek başına tasarrufta bulunamazlar. Bu kapsamda eşlerden biri, diğer eşin rızası olmadan aile konutunu satamaz veya tasarruflarda bulunamaz. Yine aynı şekilde aile konutu olarak kullanılan konutta kiracı olarak ikamet ediyorsa, diğer eşin rızası olmadan kira sözleşmesini feshedemez ve sonlandıramaz. Diğer eşin rızası alınmadan yapılan işlemler tümüyle geçersizdir.

Medeni Kanunu 194 – Aile Konutu

Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.

Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hâkimin müdahalesini isteyebilir.

Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini tapu müdürlüğünden isteyebilir.

Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa, sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı hâline gelir ve bildirimde bulunan eş diğeri ile müteselsilen sorumlu olur.

Müşterek Konutun Kadına Tahsisi Nedir?

Boşanma davası veya ayrılık davası açıldığı durumlarda davaya bakan hakim, eşlerin barınması, hayatlarını sağlayacak maddi desteğin belirlenmesi, mallarının yönetilmesi ve çocuklarının ihtiyaçları konusunda gerekli önlemleri alır. Davaya bakan hakimin alacağı bu önlemler, davanın devamı süresince hüküm ifade eder. Mahkeme hakimi gerekli görmesi halinde bu önlemlerin tamamını kendiliğinden alabilir. Bu durum Medeni Kanunun 169. maddesinde düzenlenmiştir.

Kanundaki düzenlemeye göre hakimin alması gereken önlemlerin başında eşlerin barınmalarına ilişkin önlemler gelmektedir. Nitekim boşanma davası açıldığında taraflardan biri ekonomik olarak güçsüz olması, belli sağlık sorunlarının bulunması, toplumsal hayatta gidebileceği ve yaşayabileceği bir konutunun bulunmaması nedeniyle menfaatinin bulunması muhtemeldir. Bu kapsamda boşanma davasına bakan hakim, müşterek konutun kadına tahsisi veya erkeğe tahsisi konusunda değerlendirmelerde bulunarak gerekli önlemleri alacaktır.

Müşterek konutun kadına tahsisi, boşanma davası süresince aile konutu olarak kullanılan konutun kadının kullanımına bırakılmasıdır. Müşterek konutun kadına tahsisine karar verdiğinde kadın, boşanma davası süresince aile konutu olarak kullanılan konutta yaşama hakkına kavuşmuş olacaktır. Dolayısıyla müşterek konutun kadına tahsisi, boşanma durumunda ortak olarak sahip oldukları konutun kadına geçici veya sürekli olarak tahsis edilmesi anlamına gelir. Bu nedenle, kadının kendi konutuna sahip olma hakkı ve barınma ihtiyacının karşılanması önemlidir.

Hangi Durumlarda Tahsis Kararı Verilir?

Müşterek konutun kadına tahsisi, evlilik birliği içerisinde zayıf konumda olan kadının, boşanma davası veya ayrılık davası süresince ekonomik ve sosyal açıdan korunması amacıyla verilen bir mahkeme kararıdır. Mahkemenin vereceği müşterek konutun kadına tahsisine dair kararlar, genellikle kadının ve kadınla birlikte velayet hakkı kadına verilen çocuğunun barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla verilir.

Mahkemeler, bu dönemde annenin ve çocuğun barınabileceği ve yaşayabileceği ortamın korunması amacıyla müşterek konutun kadına tahsisine karar verirler. Bu kapsamda şu durumlarda müşterek konutun kadına tahsisi mümkündür;

Boşanma Davasında Müşterek Konutun Kadına Tahsisi:

Müşterek konutun tahsisine ilişkin kararların en sık verildiği davaların başında çekişmeli boşanma davaları gelmektedir. Boşanma davalarının günümüzde yaklaşık olarak 2-5 yıl sürdüğü göz önüne alındığında bu süre içerisinde tarafların barınması için mahkemenin gerekli önlemler alması gerektiği ve aile konutunun eşlerden birinin tahsisine bırakma yönünde karara vermesi son derece olağandır. Nitekim Medeni Kanunun 169. maddesinde eşlerin barınmasına ilişkin önlemlerin alınacağı davaların başında boşanma davaları gösterilmiştir.

Medeni Kanunu 169 – Geçici Önlemler

Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re’sen alır.

Ayrıca boşanma davalarında hakim, geçici velayet ve tedbir nafakası konusunda da dava süresince karar verme yetkisine sahiptir.

Ayrılık Davasında Müşterek Konutun Kadına Tahsisi:

Ayrılık davaları, eşler arasındaki evliliklerin bir yıldan üç yıla kadar tatil edilmesi amacıyla açılan davalardır. Ayrılık davası açıldığında ve dava süresince, eşlerin barınmaların dair önlemler davayı gören mahkeme tarafından alınır. Bu kapsamda ayrılık davasına bakan hakim, gerekli şartların varlığını tespit ettiğinde müşterek konutun kadına tahsis edilmesine karar verebilir.

Uzaklaştırma Kararı Müşterek Konutun Kadına Tahsisi:

Uzaklaştırma kararı, kadına yönelik şiddetin veya aile içinde yaşanan şiddetin önlenmesi amacıyla geçici olarak hükmedilen tedbir niteliğinde bir karardır. Uzaklaştırma kararına hükmedilebilmesi için eşler arasında boşanma veya ayrılık davası olması şart değildir. Bu davalar açılmadan da uzaklaştırma kararı alınması mümkündür.

Uzaklaştırma kararı için aile mahkemesine başvuran kadın, barınmaya ihtiyacı bulunduğunu ifade ederek aile konutunun kendisine tahsis edilmesini talep edebilir. Bu durumda mahkeme, diğer şartların da varlığı halinde müşterek konutun kadına tahsis edilmesine karar verebilir.

Konut Tahsis Kararı Nereden Alınır?

Müşterek konutun tahsisine ilişkin kararlar, boşanma davası ve ayrılık davası açılması durumunda, davayı gören mahkemeden talep edilir. Davayı gören mahkeme, eşlerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli önlemleri alır ve gerekli görmesi halinde müşterek konutun kadına tahsisine karar verir.

Eşler arasında boşanma davası veya ayrılık davası açılmadığı durumlarda ise aile konutunun tahsisine ilişkin kararların, uzaklaştırma kararı kapsamında yine aile mahkemesine yapılacak başvuru ile talep edilmesi gerekir. Bu durumlarda aile konutunun tahsisine ilişkin kararlar, kural olarak aile mahkemesi hakimleri tarafından verilir. Ancak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yine uzaklaştırma kararı talebi ile birlikte savcılık veya kolluk aracılığıyla aile konutunun kadına tahsisine ilişkin karar alınması mümkündür.

Kadına Tahsis Edilen Konut Satılabilir Mi?

Müşterek konutun kadına tahsisine ilişkin boşanma davasında veya uzaklaştırma kararında verilen kararlar, geçici hukuki koruma amacıyla verilen kararlardandır. Bu sebeple bu yöndeki kararların mülkiyet hakkına hiçbir etkisi bulunmamaktadır.  Dolayısıyla mahkeme tarafından kadına tahsis edilen müşterek konut, eşlerin kirada oturdukları aile konut ise ve söz konusu konutun sahibi taşınmazı satabilir veya dilediği şekilde devredebilir.

Örneğin eşlerin bir taşınmazı kira sözleşmesi ile kiraladıklarını ve sonrasında aralarında çekişmeli bir boşanma davası açıldığını ve boşanma davasında müşterek konutun kadına tahsis edildiğini düşünelim. Bu durumda tahsis kararı verilmiş olması, ev sahibinin taşınmazı satmasını hiçbir şekilde engellemeyecektir. Nitekim burada mülkiyet hakkı ile boşanma davasında verilen geçici hukuki koruma yarışacak ve mülkiyet hakkı ön plana çıkacaktır. 

Ancak müşterek konut eşlerden birine aitse, taşınmazın maliki olan eş, diğer eşin rızası olmadan satamaz veya devredemez. Bu tür durumlarda eşler aile konut şerhi konulmasını sağlayabilir. Üstelik eşin rızası olmadan yapılacak satış ve devirle tümüyle geçersizdir. Bu tür durumlarda malik olmayan eş, aile konutu nedeniyle tapu iptali ve tescil davası açabilir.

Tahsis Edilen Konut Kiralanabilir Mi?

Müşterek konutun kadına tahsis edilmesindeki amaç, boşanma davası süresince kadının barınma ihtiyacının karşılanması ve mağduriyet yaşamasının engellenmesidir. Bu kapsamda kadının, kendisine tahsis edilen konutu amacına uygun olarak kullanması gerekir. Dolayısıyla kadının konutta kendisine tahsis edilen konutta yaşamadığının ortaya çıkmış olması veya kadının bu konutu başka kişilere kiralamaya çalıştığının anlaşılması durumunda mahkeme, müşterek konutun tahsisine ilişkin kararını kaldırabilir.

Bu tür durumlarda erkeğin, boşanma davasının görüldüğü mahkemeye veya uzaklaştırma kararının verildiği mahkemeye başvuruda bulunarak müşterek konutun kadına tahsis edilmesine ilişkin kararın kaldırılmasını talep etmesi gerekir. Boşanma davalarında mahkeme, tedbir niteliğindeki bu kararını her durumda kaldırabilir.

Müşterek Konutun Kadına Tahsisi Dilekçesi

Müşterek konutun kadına tahsisi dilekçesi hazırlanırken öncelikle hangi aile mahkemesine hitaben dilekçenin hazırlandığı belirlenmelidir. Bu kapsamda görevli ve yetkili aile mahkemesinin dilekçenin en üst kısmında bildirilmiş olması gerekir.

İkinci olarak dilekçede, tahsis talep eden tarafın ve karşı tarafın adı, soyadı, kimlik numarası ve adresine yer verilmelidir. Bu bilgilere yer verildikten sonra aile konutunun hangi gerekçelerle tahsis edilmesi gerektiği açıklanmalı ve varsa açıklamalara ilişkin delillere yer verilmelidir. Açıklamaların yapılması sonrasında da müşterek konutun kadına tahsisi talep edilmeli ve dilekçe imzalanarak sunulmalıdır.

Dilekçenin imzalanarak sunulması ve harçlarının yatırılması sonrasında dava açılmış olacaktır. Davanın açılmasından sonra mahkemenin tahsis konusundaki kararın takip edilmesi gerekir. Müşterek konutun kadına tahsisi konusundaki kararlarda olumlu neticeler elde etmek için boşanma avukatından destek alınmasında fayda bulunmaktadır.

Avukat Yaşar Öksüz’ün Milliyet’te yayınlanan yazılarını buradan okuyabilirsiniz.

Tahsis Durumunda El Atmanın Önlenmesi

El atmanın önlenmesi davası, bir gayrimenkulde haksız şekilde işgalin bulunması halinde bu haksız işgalin ortadan kaldırılması amacıyla açılır. Müdahalenin meni davası açılabilmesi için ortada haksız bir işgalin veya haksız bir kullanımın bulunması gerekir.

Boşanma davalarında veya uzaklaştırma kararı ile müşterek konutun kadına tahsis edilmesi durumunda ise haksız bir kullanım durumundan bahsedilemez. Bu sebeple müşterek konutun kadına tahsis edilmesi durumunda erkek eş, mülkün sahibi olsa da el atmanın önlenmesi istemiyle dava açıp; kadının evden çıkmasını isteyemez. Üstelik söz konusu konut, erkeğin evlenmeden önce sahip olduğu kişisel malı olsa da sonuç değişmeyecektir.

Tahsis Durumunda Ecrimisil

Ecrimisil, bir gayrimenkulün haksız kullanımı durumunda istenilen haksız kullanma tazminatıdır. Bu kapsamda ecrimisil davası açabilmek için öncelikli olarak haksız bir kullanımın olması gerekir. Boşanma davalarında, eşlerin yaşadıkları müşterek konutun kadına tahsis edilmesi ise yasadan kaynaklanan bir hak sağlar. Bu sebeple boşanma davası sonuçlanıncaya kadarki dönemde, müşterek konutun kadına tahsis edilmesi halinde ecrimisil talebinde bulunulması mümkün değildir.

Müşterek Konutun Kadına Tahsisi Yargıtay

Boşanma veya ayrılık davası açıldığında eşlerin ayrı yaşamasından dolayı müşterek konutun eşlerden birine tahsis edilmesi ihtiyacı doğacaktır. Bunu, müşterek konutun kendisine tahsis edilmesini isteyen taraf ileri sürebilir.

Müşterek konutun eşlerden birine tahsisi Türk Medeni Kanunu’nun 169, 195 ve 197. maddelerine dayanarak talep edilebilir. Yargıtay’ın da yerleşik içtihatlarında bu iki maddeye dayanılarak usulüne uygun açılmış davalarda talep yönünde müşterek konutun tahsisine karar verdiği görülmektedir. 

Yargıtay’ın müşterek konutun talep eden tarafa tahsisine karar vermesi için talep eden tarafın talebinde samimi olması ve dürüstlük kuralına aykırı hareket etmiyor olması gerekmektedir. Sırf karşı tarafı zarara uğratmak amacıyla ihtiyacı olmayan eşin bunu talep etmesi durumunda Yargıtay’ın konutun bu eşe tahsisine karar vermesi düşünülemez. 

Yargıtay aynı zamanda müşterek konutun hangi tarafa tahsis edileceğini belirlerken müşterek çocuğun taraflardan hangisine bırakıldığı değerlendirmesi yapar. Çoğunlukla müşterek çocuk hangi tarafa bırakıldıysa Yargıtay müşterek konutun o tarafa tahsis edilmesine karar verir. Dolayısıyla müşterek çocuğun velayeti annede ise  müşterek konutun kadına tahsis edilme olasılığı yüksektir.

Müşterek Konutun Tahsisi Talebi

Müşterek konutun tahsisi gibi geçici önlemler Medeni Kanun’a göre tarafların talebine gerek olmaksızın hakim tarafından alınır. Ancak süreci hızlandırmak adına tarafların bunu talep etmesinin önünde hiçbir engel bulunmamaktadır. Taraflar, bu taleplerini yargılamanın her aşamada ileri sürebilirler.

Müşterek konutun tahsisini iki eş de talep edebilir. Bunun için boşanma davası veya ayrılık davası görülürken bir dilekçe yazılabileceği gibi ayrı bir dava da açılabilir. Uzaklaştırma kararı talebi için aile mahkemesine başvuran tarafın da bununla birlikte müşterek konutun kendisine tahsisine yönelik talep beyanını ileri sürmesi mümkündür.

Müşterek Konutun Erkeğe Tahsisi

Boşanma davası veya ayrılık davası açıldığında hakim, Medeni Kanunun 169. maddesi gereğince gerekli önlemleri alır. Bu önlemler müşterek konutun eşlerden birine tahsis edilmesini de kapsar. Müşterek konut boşanma sürecinde ekonomik ve sosyal açıdan korunmaya ihtiyacı olan tarafa tahsisine karar verilir. Tarafların, ortak çocuğu bulunuyorsa boşanma sürecinde geçici velayet hangi tarafa bırakıldıysa çoğunlukla müşterek konutun o tarafa tahsis edildiği görülmektedir.

Velayet hakkı erkek eşe bırakıldıysa veya ekonomik ve sosyal açıdan korunması gereken taraf erkek eş ise boşanma, ayrılık davaları veya uzaklaştırma kararı ile müşterek konutun erkeğe tahsis edilmesi mümkündür. Bu karar erkeğin ve ortak çocuğun barınma ihtiyacını gidermeye yönelik verilen bir karardır.

Boşanmada Ev Tahsisi

Boşanma davası açıldığında taraflar ayrı yaşamalarından dolayı aralarında birçok düzenleme yapılması gerekebilir. Bu noktada hakim, geçici velayet, tedbir nafakası ve benzeri nitelikte tedbir niteliğinde ara karar verebilir. Bunlardan biri müşterek konutun kadına tahsisi kararıdır. Talep halinde hakim, müşterek konutun kadına tahsisi veya erkeğe tahsisi konusunda karar verir.

30 Yorum

   Avatarı
 • Hakim itiraz dilekçesini okumadan çocuk ve geçici velayeti alan babayı konıttan çıkartıyor
  Sonra ara duruşmada yanlışını farkefşyor
  Çocuk adalet anlayışını yitiriyor
  Düzeni bozuluyor
  Adalete olan güveni sarsılıyor
  Bunun zararını kim ödeyecek hakimmi kamumu annemi

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba,
   Geçmiş olsun. Yaşadığınız şehirden bir avukattan destek almanızı tavsiye ediyorum.
   İyi günler.

  • Mahir Unal Avatarı
  • Aile mahkemesi evin kullanimini bana tahsis etti, ancak davali eş evi bosaltmiyor. Ev miras mali davalinin babasi ve amcasina ait, evi kiraya verdiklerini iddia ediyorlar. Dogrudan cilingirle yada polisle eve girmem mumkunmu degilse ne yapmaliyim savciligami mahkemeyemi icrayami basvurmaliyim simdiden tesekkur ederim

    Av. Yaşar Öksüz Avatarı
   • Merhaba,
    Doğrudan çilingir ile konuta girmeniz durumunda konut dokunulmazlığını ihlal suçu işlemiş olursunuz. Gayrimenkul avukatından veya boşanma avukatından destek alarak el atmanın önlenmesi davası açabilirsiniz.
    İyi günler.

   • Şule Çalışkan Avatarı
   • Merhaba
    Eşimden boşanmaya karar verdim iki çocuğum var evlendikten sonra altınlarımla ve ailemin verdiği parayla eşime kredi çıkmayınca babasını kredi çekti ev aldık peşinatı verdiğimize dair belgelerin var ödemesini her ay yaptığımıza dair beldemiz de var ancak eşimin babası evi vermiyor bu durumda bir şey yapabilirmiyim

     Av. Yaşar Öksüz Avatarı
    • Merhaba Şule hanım,
     Evlilik birliği içerisinde alınan bir taşınmazın, eşinizin babası adına yapılması haklarınızı engellemez. Bu durumlarda şartlarının bulunması durumunda öncelikle tapu iptali ve tescil davası ile mal paylaşımı davası açılması gerekir. Yaşadığınız şehirde boşanma avukatından hukuki destek almanızda fayda var.

 • Avatarı
 • Merhaba iyi akşamlar bir soru sorabilirmiyim hakim çocuğun vilayetini anneye verdi evin tahsisi sağlandı tedbir nafakasi ve şimdilik nafakayida bağladı az miktarda asıl sorum şudur karşı taraf tedbir nafakasi verdi diye evin bütün faturalarını bana yıkmaya çalışıyor akılları sıra beni evden cikartmaya çalışmaktadırlar ben zaten evi çocuğu sağlık okul ihtiyaçlarını karşılayan benim gersey onun üstünde felektrik su dogalgsz internet yavaş yavaş kapatmaya çalışıyorlar şikayet etsem edebilirmiyim

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba,
   Esasen bu tür durumlarda aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal nedeniyle şikayet hakkınızı kullanabilirsiniz. Ancak nafaka, bakım yükümlülüğünün sonucudur. Nafaka ödenmeye karar verilmiş ve nafaka borçlusu bu ödemeyi yapmışsa aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdiği kabul edilir.

 • Avatarı
 • Çekismeli boşanma gerçekleşti 1 ay kadar oldu eşim beni 3 çocugumla kapının önüne atmaya çalışıyor ve biz hale aynı evde kalmaktayız .Evin yarı parasıni veriyo bana benim gidecek bı yerim olmadığı için gidemiyorum . Ayrılık davasımı açmam gerekiyo evin bana tahsis edilmesi için .

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba,
   Çekişmeli boşanma gerçekleşti derken, çekişmeli boşanma davası açıldı demek istediniz sanırım. Çekişmeli boşanma davası açıldığında boşanma davasına bakan mahkemeye başvuruda bulunarak tedbir nafakası ile aile konutunun tahsisini talep etmeniz mümkündür. Bu durumlardaki haklarınızı kullanmak için ayrılık davası açılması da gerekmemektedir. Daha fazla bilgi için yaşadığınız şehirde bir aile hukuku avukatından destek almanızı tavsiye ediyoruz.

    Esra Avatarı
   • Merhaba
    Abim çekişmeli boşanıyor babamın evinde kiracı olarak oturuyordu
    Mahkeme eşine tahsis etti evi kira vermiyor her ikidide evin faturaları babamın üzerine faturalarda ödenmiyor. Kesim ihbarı geliyor. Abonelikleri iptal ettire bilirmiyiz çok teşekkür ederim ?

   • Merve Avatarı
   • Merhaba,
    Çekişmeli boşanma aşamasındayız. Evlilik birliği içerisinde benim adıma kredi çekip ev aldık. Tapu üzerime. Kredi ödemelerini de sadece ben yapıyorum. 3 yaşındaki çocuğun geçici velayeti de bende. Ne yazıkki müşterek evin olduğu şehirde karşı taraf yaşıyor, ben 3 saat uzaklıkta başka bir şehirde görev yapıyorum. Mahkeme henüz evi iki tarafa da tahsis etmedi duruşmada karar verecek. Haftanın dört günü müşterek evin olduğu şehirde ikamet etsem gidiş geliş yapsam evin bana tahsis edilme durumu nedir? Ya da karşı taraf müşterek evin olduğu şehirde yaşıyor ve çalışıyor diye direkt ona mı verilir.

     Av. Yaşar Öksüz Avatarı
    • Merhaba Merve hanım,
     Müşterek konutun tahsisi konusunda önemli olan husus, tarafların ve özellikle de çocuğun menfaatidir. Mahkeme çocuğun alıştığı düzenin bozulmaması adına konutun size tahsis edilmesine karar verebilir. Özellikle aile konutu olduğunda mahkemeden bu konuda karar almak daha kolaydır. Ancak taşınmazın olduğu şehirde ikamet etmiyor olmanız sizin açınızdan olumsuz bir durum yaratmaktadır. Haklı nedenlerinizi ifade edip müşterek konutun tahsisini talep etmenizde fayda var. Hakim, dosyadaki delil durumunu göz önüne alarak karar verecektir.

 • Avatarı
 • İyi akşamlar boşanma davam acıldı ilk mahkeme olmadı 7 ay oldu ev bana tahsis edıldı esım gidip bugün gaz aboneliğini iptal edıp bugün gazsız kaldım bu soğukta ıkı çocukla okuldan geldıler yemek yapamadım soğukta üşüyorlar bununla ilgili ne yapabilirim ne gibi karar çıkabilir 2800 tl ile hem egıtım servıs yeme içme fatura lar ödemekle güçlük çekiyorum çocukla ra bakan yok çalışamıyorum bu durum da ne yapmam gerekir

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba,
   Aile konutunun size tahsisine karar verilmiş ve mahkeme tarafından tedbir nafakasına hükmedilmiş ise hükmedilen bu kararlar ile karşı taraf, bakım yükümlülüğünü hukuken yerine getirmiş olacaktır. Ancak hükmedilen nafaka ile hayatına devam etmeniz mümkün değil ise çekişmeli boşanma davasını gören mahkemeye başvurarak nafakanın artırılmasını talep edebilirsiniz. Yine aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali nedeniyle şikayetçi olmanız da mümkündür.

 • Avatarı
 • Merhaba, izninizle bir soru sormak istiyorum. Şu anda boşanma devamız devam etmekte ve mahkeme müşterek konutu bana tahsis etti. Konutumuzla ilgili karşı tarafından mal kaçırma yoluyla başkasına devri söz konusu. Bu sebeple değer artış payından doğan alacak davası da açıldı. Fakat o davanın ilk duruşması 9 ay sonra. Bu süre öncesinde boşanma karara bağlanırsa konutun bana tahsisi sona mı erecek? Nafaka dışında gelirim yok ve kira karşılayabilecek ekonomik gücüm yok. Değer artış payından doğan alacak davası süresince de konut tahsisi talep etmem mümkün müdür? Veya boşanma davamız neticelenirken hakim evin şahsıma tahsisi için (belirli bir süre) takdir edebilir mi? Yardımcı olursanız çok sevinirim. Teşekkür ederim.

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba,
   Boşanma davası açıldığında mahkeme, aile konutunun tahsisi konusunda tedbiren bir karar verebilir. Ancak mahkemenin verdiği tedbir niteliğindeki karar, boşanma davasının sona ermesi durumunda ortadan kalkacaktır. Bu kapsamda boşanma kararı kesinleşirse tahsis kararı sona erer. Hakim bu konuda boşanma davası sonrasına sirayet edecek şekilde hüküm kuramaz.
   Değer artış payı alacağı konusunda ki davalar ise mülkiyetin aynına ilişkin olmayan; alacak davalarıdır. Bu sebeple boşanmada mal paylaşımı davasında dava süresince konutun taraflardan birine tahsisine dair karar verilemez.
   İyi günler.

 • Engin Avatarı
 • Merhaba Yaşar bey izninizle bir soru sormak istiyorum;
  Evlenmeden önce kredi ile konut aldım haziran 2020 yılında, evlendikten sonra bu konutta yaşamaya başladık. 2 yıldır boşanma davam devam etmekte ve 2 yıldır sürekli uzaklaştırma kararları veriliyor kunutun kredi ve vergilerini ödemekteyim kendisi çalışıyor.Çocuğumuz yok Aile mahkemesi konutun tahsisi konusunda karar vermedi sürekli bana uzaklaştırma kararı veriliyor. Konutun kendime tahsisi konusunda yapılabilecek birsey varmıdır. Yada konuttan çıkması için yapılabilecek birşey varmıdır

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba Engin bey,
   Satın aldığınız konut, aile konutu niteliğindedir. Aile konutu, bu özelliğini evlilik birliğinin sona ermesine kadar sürdürür. Ancak boşanma davanıza bakan mahkemeden müşterek konutun size tahsis edilmesini talep edebilirsiniz. Yine uzaklaştırma kararına hükmedilmesi için yeni ve güncel olayların gerçekleşmesi gerekir. Yeni bir olay bulunmuyorsa uzaklaştırma kararının devamı kararlarına itiraz edebilirsiniz. Boşanma kararının kesinleşmesi sonrasında ise el atmanın önlenmesi davası açabilirsiniz.

 • Şerife Ecil Avatarı
 • Merhaba Yaşar Bey, çekişmeli boşanma davası devam etmektedir. Mahkeme evi tedbiren bana tahsis etti. Eşimin eve girip çıkması yasak değil midir ben yokken giriyor çünkü çok teşekkür ederim

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba Şerife hanım,
   Müşterek konutun kadına tahsisi kararı sonrasında eşinizin evinize girmemesi gerekir. Ancak yaptırım uygulayabilmek için uzaklaştırma kararı aldırmanızda fayda var.
   İyi günler.

 • Selda Görmez Avatarı
 • Merhabalar, eşime babası tarafından ev kaldı, arabası var ve bankada parası var. Bana boşanma davası açacağını söyledi. Benim gelirim yok. Evi satacağını da söyledi. Ben tüm malları satmasını nasıl önleyebilirim? Dava açıldı mı, açılacak mı bilmiyorum ama malları kaçırmasını önlemek istiyorum

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba Selda hanım,
   Aileden gelen malvarlıkları kişisel malladır. Bu malvarlıklarında kural olarak alacak talebinde bulunamazsınız. Ancak katılma alacağı veya değer artış payı alacağı talep edebileceğiniz durumlar ortaya çıkabilir. Bu durumlarda mal paylaşımı davası açarak taşınmaz üzerine tedbir konulmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca babadan kalan evi aile konutu olarak kullanıyorsanız aile konutu şerhi de koydurabilirsiniz.

 • Anonim Avatarı
 • Merhaba Yaşar Bey,
  Çekişmeli Boşanma sürecinde müşterek konut eşten birine tahsis ediliyor. Müşterek Konut hakkını kullanan eşin ayrıca kendi adına kayıtlı kirada olan evi var. Yani hem kiradan para alıyor, hem de müşterek konutu kullanıyor. Bu durum da Müşterek Konutun iptali ya da herhangi bir hak kaybı davası açabilir miyiz? Teşekkürler.

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba,
   Boşanma davasını gören mahkemeye durumu bildirerek itiraz edebilirsiniz. Hak kaybı iddiası ile dava açamazsınız.

 • Imge Avatarı
 • Merhaba, 9 aydir suren bir cekismeli davamiz var. Aile konutumuz esimin annesi adina kayitli. Aile mahkemesi esime hem uzaklastirma karari hem de evin tahsinini bana ve bebegime verdi. 5 yildir burada oturmamiza ragmen esim ve annesi aralarinda sahte kira sozlesmesi ve cikis taahhutnamesi imzalamislar ve annesi oglunu icraya vererek evin tahliyesini istemis. Icra memuru beni ve 3 aylik bebegi evden cikartabilir mi tahsis karari olmasina ragmen? Ayrica Cikis taahhutnamesine es rizasi gerekmez mi? Ben bebek ile sokakta mi kalacagim ? Tesekkurler

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba İmge hanım,
   Aile konutu olan taşınmazlarda, eşlerden birinin imzası olmadan düzenlene tahliye taahhütnamesi geçersizdir. Bu sebeple sizi aile konutundan çıkaramazlar. Ancak bu durumlarda el atmanın önlenmesi davası açılması mümkündür. Boşanma davanızı yöneten avukatınızdan destek almanızda fayda var.

 • Mehmet Ali Avatarı
 • Merhabalar Yaşar Bey,
  İzinizle bir soru soracağım. Müşterek konutun tahsisini sırf karşı tarafı sıkıştırmak için alan eşlerden biri, Konutu kullanmaz ise ne yapmalıyız? Konut hakkını suistimal ettiğini Hakim’e ne gibi delillerle kanıtlayabiliriz. Teşekkürler.

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba Mehmet Ali bey,
   Müşterek konutun kadına tahsisi durumunda bu konutun kadın tarafından bizzat kullanılması gerekir. Bu konutun kiraya verilmesi ve gerçekte kullanılmaması gibi durumlarda her türlü delille bu karara itiraz edebilirsiniz. Bu noktada tanık anlatımları, mesajlaşma kayıtları ve benzeri her türlü delili kullanmanız mümkündür. Boşanma avukatınızdan destek almanızda fayda var.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Sayfayı Kopyalayamazsınız

Bilgi ve Randevu