Nafaka Artırım Davası Cevap Dilekçesi

Nafaka artırım davası cevap dilekçesi hakkında merak ettiklerinizi bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda bizlere ulaşabilirsiniz.

Nafaka Artırım Davası Nedir?

Nafaka artırım davası, mahkeme kararı ile hükmedilen nafakanın nafaka alacaklısının ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediği durumlarda açılan nafaka davasıdır.

Boşanma davasına bakan hakim, şartlarının oluşması durumunda iştirak nafakasına ve yoksulluk nafakasına hükmedebilir. Hükmedilen nafakanın, zaman içinde ekonomik iklimde veya tarafların mali durumlarında meydana gelen birtakım değişiklikler sebebiyle artırılması ihtiyacı ortaya çıkabilir. Bu tür durumlarda nafaka artırım davası açılması mümkündür. Anlaşmalı boşanma sonrasında da nafaka artırım davası açılabilir.

Nafakaya hükmedildiği tarihte nafakaya itiraz etmemiş olan nafaka alacaklısı daha sonra nafaka artırım davası açabilir. Bu davada ihtiyaçların arttığı, paranın alım gücünün azaldığı ve nafaka borçlusunun malvarlığında olağanüstü değişikliklerin meydana geldiği ispatlaması gerekir. Bu hususların ispatlanması durumunda mahkeme, nafaka artırım davasının kabulüne karar verecektir.

Nafaka Artırım Davası Şartları

Nafaka artırım davası açmak için iki şartın gerçekleşmesi gerekir. Bu şartlardan ilki, hakim tarafından hükmedilen ve hali hazırda devam eden bir nafakanın varlığıdır. İkinci koşul ise hükmedilen nafakanın, nafaka alacaklısının ihtiyaçlarını karşılamaya yetmemesidir.

İkinci koşulun farklı şekillerde ortaya çıkması mümkündür. Ekonomik iklimde meydana gelen değişiklikler, nafakanın artırılması ihtiyacına sebep olabilir. Sözgelimi enflasyonun artması, paranın alım gücünün düşmesi gibi durumların sonucunda boşanma kararının verildiği tarihteki nafaka miktarı zaman içinde ihtiyaçları karşılamaya yetmeyebilir.

Diğer bir sebep nafaka alacaklısının ihtiyaçlarının artması olabilir. Söz gelimi lehine iştirak nafakası hükmedilen ortak çocuk boşanma kararının kesinleştiği tarihte okul çağında olmayıp geçen süreçte okula yazdırılmışsa ihtiyaçları önemli ölçüde arttığının kabulü gerekir. Bu gibi durumlarda nafaka alacaklısı, nafakanın ihtiyaçları karşılamaya yetmediğini ileri sürerek nafaka artırım davası açabilir.

Aynı şekilde tarafların ekonomik durumlarında olağanüstü bir değişikliğin meydana gelmesi de nafaka artırım davası açma sebebi olabilir.

Nafaka Artırım Davası Cevap Dilekçesi Nedir?

Nafaka alacaklısı tarafından nafaka artırım davası açıldığında davalının da dava dilekçesinde ortaya atılan iddialara karşı bir dilekçe verme hakkı doğar. İki haftalık süre içerisinde sunulması gereken bu dilekçeye “nafaka artırım davası cevap dilekçesi” adı verilir.

Nafaka arıtırım davasının açılmasından sonra mahkeme, bir tensip zaptı hazırlar. Hazırlanacak tensip zaptında taraflara yargılama yöntemi konusunda birtakım ihtarlarda bulunulur. Davacı tarafından sunulan dava dilekçesi ve mahkeme tarafından hazırlanacak tensip zaptı davalıya tebliğ edilir. Kendisine tebligat yapılan davalı, süresi içinde davanın açıldığı mahkemeye hitaben nafaka artırım davası cevap dilekçesi yazarak iddialara cevap verebilir. Bu dilekçede davacının nafaka artırım talebinin hukuka aykırı olduğu ileri sürülür ve bu iddia gerekçelendirilir.

Nafaka Artırım Davası Cevap Dilekçesi Süresi

Nafaka artırım davası açıldığında davalı tarafın bir cevap dilekçesi sunma hakkı doğar. Davalının bu hakkını belli bir süre içinde kullanması gerekir. Nafaka artırım davasında cevap dilekçesi sunma süresi iki haftadır. Bu süre, dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren başlar. Bu kapsamda mahkemeye bir cevap dilekçesi sunmak isteyen nafaka yükümlüsü dava dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren iki hafta içinde bu dilekçeyi hazırlamalı ve dosyaya sunmalıdır.

UYAP sisteminden veya e-devlet üzerinden dava dilekçesinin görülmüş olması tebliğ anlamı taşımaz. Bu sebeple nafaka artırım davası cevap dilekçesi süresi, davanın e-devlet üzerinden görülmesiyle başlamaz. Bu süreçte hak kaybına uğramamak için sürecin takibi bakımından bir avukattan destek alınması son derece önemlidir.

Avukat Yaşar Öksüz’ün Milliyet’te yayınlanan yazılarını buradan okuyabilirsiniz.

Nafaka Artırım Davası Cevap Dilekçesi Sunmamanın Sonuçları

Nafaka artırım davası cevap dilekçesi süresi, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki haftadır. Cevap dilekçesinin süresi içerisinde sunulması oldukça önemlidir. Zira süresi içerisinde cevap dilekçesi sunulmaması durumunda birtakım hak kayıpları yaşanır. Bu kapsamda;

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararlarına göre süresi içerisinde cevap dilekçesi sunmayan taraf, davadaki iddialar bakımından delil sunma ve tanık dinletme haklarından mahrum kalır. Bu kapsamda nafaka artırım davası cevap dilekçesini süresi içerisinde sunmayan davalı, delil bildiremez ve tanıklarının dinletilmesini isteyemez.

Diğer yandan nafaka yükümlüsü olan davalı, cevap dilekçesi sunmadığında cevap dilekçesi vermeye bağlı bazı haklarını da kaybeder. Bu kapsamda nafaka artırım davası cevap dilekçesi sunmayan davalı, ilk itiraz ileri süremez. İlk itiraz, davanın yetkili mahkemede açılmaması gibi usule dair itirazlardır. İlk itirazların, cevap dilekçesinde ileri sürülmesi gerektiği için süresi içince cevap vermeyen taraf ilk itirazda bulunma hakkını da kaybeder. Ancak davalı, ilk itirazlardan farklı olarak dava şartı niteliğindeki itirazlarını davanın her aşamasında ileri sürebilir.

Toplumsal hayatta cevap vermeyen tarafın, davayı kabul ettiğine dair bir inanış bulunmaktadır. Ancak bu bilginin doğruluk payı bulunmamaktadır. Süresi içinde cevap dilekçesi sunmayan taraf, dava dilekçesindeki iddiaları kabul etmiş sayılmaz. Tam aksine bu durumlarda cevap dilekçesi sunmayan davalı, dava dilekçesindeki iddiaları inkar etmiş sayılır. 

Nafaka Artırım Davası Cevap Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Nafaka artırım davası açıldığında dava dilekçesi ve tensip zaptı davalıya tebliğ edilir. Davalının, kendisine tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde cevap dilekçesi sunma hakkı doğar. Davalının cevap dilekçesi sunmak gibi bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak cevap dilekçesi sunmayan davalı, yukarıda açıkladığımız hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalır. 

Cevap dilekçesi sunmak isteyen davalı dilekçesini süresi içinde nafaka artırım davasının açıldığı görevli ve yetkili mahkemeye hitaben yazmalıdır. Cevap dilekçesine mahkeme bilgileri ve dosya numarası yazılarak başlanır. Daha sonra taraflar ve kimlik bilgileri yazılır. Nafaka artırım davasında davacı taraf nafaka alacaklısı, davalı ise nafaka yükümlüsüdür. Dilekçeye varsa tarafların vekilleri de eklenir. Bir cümleyle özetlenecek konu dilekçeye yazıldıktan sonra bir açıklamalar başlığı altında dava konusu olay özelinde bilgilere yer verilir.

Açıklamalar kısmındaki iddialarını desteklemek isteyen davalı, deliller kısmında delillerini gösterir ve toplanmasını istediği delilleri mahkemeye açıklar. Son olarak talep sonucu yazılıp; mahkemeden hangi taleplerde bulunulduğu ifade edilir. Son olarak ise dilekçe imzalanır. Bu şekilde son halini alan cevap dilekçesi dosyaya sunulabilir.

İştirak Nafakası Artırımı Davası Cevap Dilekçesi

Uygulamada çocuk nafakası adıyla da bilinen iştirak nafakası, tarafların ortak çocukları bulunuyorsa ve boşanma sonucunda velayet eşlerden birine bırakıldıysa velayet kendisine bırakılmayan eşin de çocuğun giderlerine katılması maksadıyla öngörülmüş bir nafakadır. Dolayısıyla bu nafakanın yükümlüsü ortak çocuğun velayeti kendisine bırakılmayan eştir. Bu eş, diğer eşe mali durumuyla orantılı olarak çocuğun ihtiyaçlarına iştirak edecek ölçüde mahkeme kararı ile hükmedilen iştirak nafakası adı altında bir miktar para ödeyecektir.

Çocuğun büyümesi ve gelişmesi ile birlikte boşanma kararıyla hükmedilen iştirak nafakasının ihtiyaçları karşılamaya yetmediğine ve bunun sonucunda nafaka artırım davası açıldığına uygulamada sıklıkla rastlanılmaktadır.

Paranın alım gücünün düşmesi, çocuğun yeni masraflarının ortaya çıkması veya nafaka yükümlüsünün malvarlığında meydana gelen olağanüstü artış gibi durumlarda nafaka yükümlüsü nafaka artırım davası ile karşı karşıya kalabilir. Bu durumda davalı sıfatını alan nafaka yükümlüsü, mahkemeye sunacağı nafaka artırım davası cevap dilekçesi ile dava dilekçesindeki hususlara cevap vermelidir. Hakimde nafakanın artırılmasına ihtiyaç bulunmadığı kanaatinin oluşması bakımından dava dilekçesindeki her iddiaya cevap verilmesi gerekmektedir.

Yoksulluk Nafakası Artırımı Davası Cevap Dilekçesi

Yoksulluk nafakası, boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek ve boşanmada daha az kusurlu veya kusursuz eşin diğer eşten talep edebileceği bir miktar paradır. Yoksulluk nafakasına süresiz hükmedilir.

Nafaka alacaklısı, boşanma kararından sonra aradan geçen süreçte paranın alım gücünün düşmesi veya tarafların ekonomik durumunda birtakım değişiklikler meydana gelmesi sebebiyle nafakanın artırılması ihtiyacının doğduğunu bir nafaka artırım davası ile ileri sürebilir. Bu durumda davalı olarak gösterilen nafaka yükümlüsünün nafaka artırım davası cevap dilekçesi sunması beklenir.

Nafaka artırım davası cevap dilekçesinde dosya numarası, taraflar, konu, davanın reddi talebinin detaylandırıldığı açıklamalar bölümü, deliller ve talep sonucu yer alır. Davalı, hazırladığı bu dilekçeyi dava dilekçesinin kendisine tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içinde davanın açıldığı görevli ve yetkili mahkemeye sunmalıdır. Cevap dilekçesi, hakimin yapacağı değerlendirmeyi büyük ölçüde etkilemektedir. Bu sebeple yoksulluk nafakası artırım davasının yargılama sürecinde davanın haksızlığını ortaya koymak bakımından cevap dilekçesi sunmak büyük önem arz etmektedir.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Sayfayı Kopyalayamazsınız

Bilgi ve Randevu