Nafaka Artırım Davası

Nafaka artırım davası hakkında merak ettiklerinizi bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda bizlere ulaşabilirsiniz.

Nafaka Artırım Davası Nedir?

Nafaka artırım davası, mahkeme tarafından hükmedilen nafakanın, nafaka alacaklısının ihtiyaçlarını karşılamaya yetmemesi veya tarafların ekonomik durumlarında meydana gelen değişiklik sebebiyle açılan nafaka davasıdır. 

Bu dava, mahkeme tarafından hükmedilen nafakaların, ihtiyaçları karşılamaya yetmediği her durumda açılabilir. Davanın açılması için belirli bir süre sınırı bulunmamaktadır.

Nafaka Artırım Davası Şartları

Nafaka artırım davası şartları Medeni Kanunda düzenlenmiştir. Kanundaki düzenlemeye göre bu davanın açılabilmesi için öncelikli olarak daha önce mahkemece hükmedilmiş bir nafakanın bulunması gerekir. Mahkemece hükmedilen nafakanın, anlaşmalı boşanma davasında veya çekişmeli boşanma davasında hükmedilmiş olması arasında hiçbir fark bulunmamaktadır. Mahkeme tarafından hükmedilen bir nafaka kararı olmadan, nafakanın artırılmasını talep etmek ise mümkün değildir.

İkinci koşul ise mahkeme tarafından hükmedilen nafakanın, ihtiyaçları karşılamaya yetmemesi veya tarafların ekonomik durumlarında olağanüstü değişikliklerin olmasıdır. Bu kapsamda paranın alım gücünün zaman içerisinde kaybolması veya ihtiyaçların esaslı olarak artmış olması gibi durumlarda nafaka artırım davası açılması mümkündür. Benzer şekilde nafaka borçlusu olan tarafın hayat standartlarında olağanüstü değişikliklerin olması durumunda da nafakanın hakkaniyete uygun olarak artırılması talep edilebilir.

Nafaka artırım davası şartlarının sağlanması durumunda dava her zaman açılabilir.

Nafaka Artırım Davası Kaç Yılda Bir Açılır?

Nafaka artırım davasının açılması için bir zaman sınırlaması bulunmamaktadır. Bu kapsamda hükmedilen nafakanın yetersiz kaldığının ortaya çıkması halinde nafaka alacaklısı her zaman bu davayı açabilir.

Ancak nafaka talep edilirken dürüstlük kuralına da uygun hareket edilmesi gerekir. Bu kapsamda örneğin boşanma kararının kesinleşmesinden çok kısa süre sonra nafaka artırım davası açılması halinde nafaka artırımının olağanüstü nedenlerden kaynaklandığının ispat edilmesi gerekir. Aksi durumda çok kısa süre içinde açılan davanın kötü niyetli olduğu kabul edilecektir.

Ayrıca nafaka borçlusu ile nafaka alacaklısının sürekli olarak davalar ile karşı karşıya gelmesi her iki tarafın da istemeyeceği bir durumdur. Bu tür bir durumla karşı karşıya kalmamak için nafakanın, her yıl TÜİK tarafından belirlenen oranlarda artırılmasını talep etmek gerekir. Bu tür durumlarda nafaka her yıl, mahkemenin belirlediği nafaka artış oranı üzerinden artışa tabi tutulur. Aksi durumda birkaç yıl içinde tarafların nafaka artırım davası ile karşı karşıya kalması muhtemeldir.

Avukat Yaşar Öksüz’ün Milliyet’te yayınlanan yazılarını buradan okuyabilirsiniz.

Nafaka Nasıl Belirlenir?

Nafaka, tarafların ekonomik durumları ve lehine nafakaya hükmedilecek olanın ihtiyaçlarına göre belirlenir. Bu kapsamda müşterek çocuk için iştirak nafakası, anne ve babanın ekonomik durumları ile çocuğun giderleri göz önüne alınarak belirlenir. Benzer şekilde yardım nafakası, nafaka isteyen tarafın ekonomik durumu ile nafaka borçlusunun ekonomik durumuna göre belirlenir. Yoksulluk nafakası miktarının belirlemesinde de aynı yöntem uygulanmaktadır.

Nafakanın belirlenmesinde hakimlerin çok geniş takdir hakkı bulunmaktadır. Bu takdir hakkı doğrultusunda hakim, nafaka miktarının hakkaniyetli şekilde belirler. Nafaka miktarı, nafaka borçlusunun ekonomik olarak aciz duruma düşmesine neden olmayacak şekilde belirlenir. Yine nafaka alacaklısının da mağduriyetine neden olmayacak şekilde nafaka miktarının belirlenmesi gerekir.

Tarafların ekonomik durumları ise mahkeme tarafından yapılacak sosyal ve ekonomik durum araştırması ile tespit edilir. Bu araştırmaya SED araştırması denilmektedir. Mahkeme, SED araştırması için taraflarının bulunduğu yerdeki polis veya jandarmaya müzekkere yazarak araştırma yapılmasını ister. Bu araştırmada tarafların kazancı, sahip olduğu malvarlıkları, giderleri, bakmakla yükümlü olduğu kişiler, kira gelirleri, kirada oturup oturmadıkları, sağlık sorunları ve benzeri konular tespit edilir. Nafakanın belirlenmesinde SED araştırması oldukça büyük önem taşımaktadır.

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka Artırımı

Anlaşmalı boşanma, bir yıldan uzun süren evliliklerde eşlerin birlikte başvurması veya birinin açtığı davayı diğerinin kabul etmesi halinde hızlıca boşanmaya karar verilmesini sağlayan boşanma türüdür.

Anlaşmalı boşanmada eşlerin; boşanma, velayet, nafaka, boşanmada tazminat, boşanmada mal paylaşımı, ziynet alacağı gibi konularda eksiksiz şekilde anlaşmaya varmaları gerekir.

Anlaşmalı boşanmada nafaka taraflarca belirlenir. Bu davalarda hakim, ödenecek nafaka konusunda tarafların yerine geçerek karar veremez. Bu sebeple anlaşmalı boşanma için başvuran eşlerin, nafaka konusunda anlaşmaları şarttır.  Taraflar nafaka ödenmesi, ödenmemesi, ödenecekse miktarı, artırım oranları ve süresi konusunda da anlaşabilirler.

Anlaşmalı boşanma davalarında nafaka artış oranı belirlenmesinde her iki taraf bakımından da menfaat bulunmaktadır. Aksi durumda tarafların nafaka artırım davası ile karşı karşıya kalmaları muhtemeldir.

Anlaşmalı Boşanma Sonrası Nafaka Artırım Davası

Anlaşmalı boşanma davaları, tarafların boşanmaya bağlı tüm sonuçlar, dolayısıyla nafaka miktarı üzerinde anlaştığı boşanma davalarıdır. Buna rağmen zaman içinde  değişen ekonomik iklimin sonucu olarak veya taraflardan birinin mali gücünde meydana gelen olağanüstü değişiklikler söz konusu olabilir. Bunun sonucunda taraflarca belirlenip mahkemece hükmedilen nafaka miktarı nafaka alacaklısının ihtiyaçlarını karşılamaya yetmeyebilir. Bu ihtimalde açılması gereken dava nafaka artırım davasıdır.

Nafaka artırım davası açılması için dava konusu nafakanın anlaşmalı boşanma veya çekişmeli boşanma davasında hükmedilmiş olması arasında bir fark bulunmamaktadır. Anlaşmalı boşanma sonrası nafaka artırım davası açılması mümkündür. Ancak burada dürüstlük kurallarına riayet edilmesi gerekir. Anlaşmalı boşanmadan çok kısa süre sonra ve şartlarda değişiklik olmadan açılacak nafaka davası, kötü niyetli olarak değerlendirilebilir. Bu durumda ise davanın reddine karar verilecektir.

Nafaka Artırım Dava Dilekçesi

Nafaka artırım dava dilekçesinde öncelikle davanın açılacağı mahkemenin belirtilmesi gerekir. Sonrasında davanın taraflarının isimleri, soyisimleri, kimlik numaraları ve adresleri yazılmalıdır. Açıklamalar kısmında ise sıra numarası altında hangi gerekçelerle nafakanın artırılmasının istenildiği belirtilmelidir. Burada nafaka artırılması talebinin nedenlerin açık ve somut şekilde ifade edilmesi büyük önem taşımaktadır.

Açıklamalar kısmından sonra yine sıra numarası altında delillerin bildirilmesi gerekir. Delillerin bildirilmesi, büyük öneme sahiptir. Nitekim delil listesinde bildirilmeyen bir delilin ilerleyen süreçte yargılama içerisinde sunulması hukuken mümkün değildir. Bu sebeple örneğin tanık deliline dayanmayan davacının hukuken tanık dinletme hakkı olmayacaktır.

Nafaka artırım dava dilekçesinin son kısmında ise artırılması istenilen nafaka miktarının tereddüt yaratmayacak şekilde ifade edilmesi ve dava dilekçesinin imzalanması gerekir.

İştirak Nafaka Artırım Davası

İştirak nafakası, boşanma kararı sonrasında velayet kendisine bırakılmayan anne-babanın, çocuğun bakımı, eğitimi, sağlığı ve zorunlu giderlerine katılması için hükmedilen nafakadır. İştirak nafakası, boşanma kararının kesinleşmesinden sonra hesaplanmaya başlanır. Paranın alım gücü, müşterek çocuğun yaşı, ihtiyaçlarının artması, özel okul eğitim masraflarının ortaya çıkması gibi durumlarda iştirak nafakası artırım davası açılması mümkündür.

İştirak nafakasının artırılması davasında davacının, müşterek çocuğun giderlerini somut deliller ve hayatın olağan akışı içerisinde ispat etmesi gerekir. Bu davada çocuğun okulu, sağlık harcamaları, servisi, devam ettiği kurslar, kıyafet ve genel masraflarının elde bulunan somut deliller ile ortaya konulması elzemdir. Ancak her bir giderin fiş ve fatura ile ispat edilmesi çoğu zaman mümkün değildir. Bu sebeple iştirak nafakası artırım davasında hayatın olağan akışı ve müşterek hayat tecrübeleri ile giderlerin arttığı ispat edilebilir.

Davalı tarafın ise sunacağı cevap dilekçesi ile dava dilekçesindeki iddialara karşı cevap dilekçesi sunması gerekir. Tarafların iddialarını değerlendirecek olan mahkeme, nafakanın artırılması için gerekli şartların oluştuğunu tespit ettiğinde nafakanın artırılmasına karar verebilir.

İştirak Nafaka Artırım Dilekçesi

İştirak nafakası artırım davası açılırken nafaka alacaklısının yerleşim yeri aile mahkemesine bir dilekçe yazılır. Bu dilekçede bulunması gereken hususlar davacı ve davalı kimlik bilgileri, konu, hükmedilmiş nafakanın artırılmasına sebep olduğu iddia edilen olguların delillerle desteklenerek detaylı bir şekilde yazıldığı açıklamalar bölümü, hukuki sebep ve delillerdir. Son olarak sonuç ve istem yazılarak dilekçe tamamlanır.

İştirak nafakası artırım davasında çocuğun yaşıyla birlikte ihtiyaçlarının artması, okula başlaması veya mevcut okulundan ayrılıp özel okula başlama ihtiyacı, sağlığında meydana gelen değişiklikler gibi birçok sebep ileri sürülebilir. Bunlar dilekçenin açıklamalar bölümünde detaylı bir şekilde yer almalı ve ispat edilmelidir.

İştirak Nafaka Artırım Hesaplama

Hakim tarafından boşanma sonucunda hükmedilen iştirak nafakası zamanla çocuğun ihtiyaçlarını karşılamaya yetmeyebilir. Böyle durumlarda nafakanın her yıl ÜFE, TÜFE, ÜFE-TÜFE ortalaması veya enflasyon oranında artırılmasına karar verebilir. Bu artış oranına nafaka artış oranı denilmektedir. Nafaka artış oranı belirlenmişse çocuğun nafaka artırım hesaplaması bu artış oranına göre yapılır.

Hakim nafaka artış oranını konusunda karar vermemişse nafakalar kendiliğinden artmayacaktır. Bu tür durumlarda nafaka artırım davası açılması gerekir. Bu durumda çocuğun nafaka artırım hesaplaması, çocuğun değişen ihtiyaçlarına ve tarafların yeni ekonomik durumlarına göre belirlenir. Bu davada hakim, tarafların sahip oldukları malvarlıklarını yeniden inceler, çocuğun ihtiyaçlarını araştırır ve hakkaniyete uygun şekilde karar verir.

İştirak Nafaka Artırım Davası Dilekçesi

Müşterek çocuk lehine, onun velayetine sahip olmayan tarafça ödenmesine hükmedilen iştirak nafakasının zamanla çocuğun ihtiyaçlarını karşılamaya yetmemesi halinde iştirak nafakası artırım davası açılabilir. Bu dava, görevli ve yetkili mahkemeye hitaben usulüne uygun yazılmış bir dilekçenin mahkemeye sunulması ile açılır.

İştirak nafakası artırım davası dilekçesine tarafların adı-soyadı, kimlik bilgileri, varsa vekilleri yazılarak başlanır. Bu dilekçede en önemli husus müşterek çocuğun ihtiyaçlarının arttığı veya nafaka yükümlüsü olan davalının mali durumunda olağanüstü bir artışın meydana geldiği olgularının delillerle desteklenerek açıklanmasıdır. Sıra numarası altında bu açıklamalar yapıldıktan sonra deliller gösterilir, talep sonucu yazılır ve dilekçe davacı nafaka alacaklısı tarafından imzalanır.

Yoksulluk Nafakası Artırım Davası

Yoksulluk nafakası, eşlerin boşanmalarına karar verilmesi durumunda kendi ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanacak ve boşanma yüzünden hayat standartları bozulacak eşin, diğer eşten isteyebileceği nafakadır. Yoksulluk nafakasına hükmedilmesi için nafaka talep eden eşin, diğer eşten daha fazla kusurlu olmaması gerekir. Diğer eşten daha ağır kusurlu olan eş, yoksulluk nafakası isteyemez.

Mahkeme tarafından boşanma davaları ile hükmedilen yoksulluk nafakası, paranın alım gücünün azalması veya tarafların ekonomik durumlarının değişmesi sebebiyle ihtiyaçların karşılanmasında yetersiz kalabilir. Bu tür durumlarda yoksulluk nafakası artırım davası açılması mümkündür.

Yoksulluk nafakası artırım davasında mahkeme, tarafların ekonomik durumlarını yeniden araştırır. Bu kapsamda tarafların sosyal ve ekonomik durum araştırması, sahip oldukları malvarlıkları ve yaşam standartları incelenir. Boşanma davasında hükmedilen yoksulluk nafakasının yetersiz kaldığının tespit edilmesi halinde ise yoksulluk nafakası artırım davasının kabulüne karar verilir.

Diğer nafaka türlerinden farklı olarak yoksulluk nafakasının toplu olarak ödenmesine karar verilmesi mümkündür. Yoksulluk nafakasının toplu olarak ödenmesine karar verildiği durumlarda nafaka borçlusu, toplu ödemeyi yaparak yoksulluk nafakasına dair tüm sorumluluğundan kurtulur. Bu sebeple nafakanın toplu olarak ödenmesi halinde yoksulluk nafakası artırım davası açılması mümkün değildir. Bu ihtimalde açılacak nafaka artırım davasının reddine karar verilecektir.

Tedbir Nafakası Artırım Davası

Boşanma davalarında ve ayrılık davalarında eşlerden birinin barınması ve geçinmesi ile müşterek çocuklarının bakım ve korunması için eşlerden birinin diğerine dava süresince ödeyeceği nafakaya tedbir nafakası denilmektedir. Tedbir nafakası boşanma davasının açılmasından kararın kesinleşmesine kadar olan dönem için istenebilir. Boşanma davasına bakan hakim, yargılama süresince paranın alım gücünün kaybolması veya ihtiyaçların değişmesi durumunda tedbir nafakasının artırılmasına karar verebilir. Yine aynı şekilde hakim, şartlarının oluşması halinde tedbir nafakasının indirilmesine veya tedbir nafakasının kaldırılmasına karar verebilir.

Tedbir nafakasının boşanma davası süresince hükmediliyor olması ve hakimin yargılamanın her aşamasında tedbir nafakasını artırma yetkisinin bulunması nedeniyle tedbir nafakası artırım davası açılması mümkün değildir. Bu yönde açılacak dava, aynı konuda devam eden boşanma davasının bulunmaması nedeniyle usulden reddedilecektir. Bu sebeplerle tedbir nafakası artırım davası açılması yerine boşanma ve ayrılık davasını gören mahkemeden tedbir nafakasının artırılmasını talep etmek gerekir.

Önlem Nafakası Artırım Davası

Önlem nafakası, evlilik birliği devam ederken ayrı yaşama hakkı doğan eşin, diğer eşten isteyebildiği nafakadır. Önlem nafakası, ayrı yaşama nedeniyle tedbir nafakası olarak da bilinmektedir. Önlem nafakası, eşler arasında boşanma davasının olmadığı durumda dahi açılabilen boşanma davasından bağımsız bir davadır. Bu sebeple paranın alım gücünün azalması, ihtiyaçların artması veya tarafların ekonomik durumlarının değişmesi hallerinde önlem nafakası artırım davası açılması mümkündür.

Boşanma Davası Devam Ederken Nafaka Artırımı

Boşanma davası devam ederken hükmedilecek nafaka tedbir nafakasıdır. Tedbir nafakası, boşanma davasına bakan mahkeme tarafından yargılamanın her aşamasında artırılabilir, indirilebilir veya kaldırılabilir. Bu sebeplerle boşanma davası devam ederken hükmedilen tedbir nafakasının artırılması için yeni bir dava açılması mümkün değildir.

Boşanma davalarının günümüzde çok uzun sürdüğü göz önüne alınırsa davası açıldığında hükmedilen nafakanın ilerleyen dönemlerde ihtiyaçları karşılamaya yetmemesi gündeme gelebilir. Bu durumda boşanma davasına bakan mahkemeden tedbir nafakasının artırılması bir dilekçe ile yahut duruşma sırasında sözlü olarak talep edilebilir. Hakim kuracağı yeni bir ara kararla bu konudaki kararını verir.

Boşanma Davası Kesinleşmeden Nafaka Artırım Davası

Nafaka artırım davası açılması için gereken şartlar daha önce görülmüş bir boşanma davası sonucunda hükmedilmiş bir nafakanın bulunması ve bu nafakanın nafaka alacaklısının ihtiyaçlarını karşılamaya yetmemesidir. 

Nafaka artırım davası açılabilmesi için artırım talebine konu nafakaya hükmedilen boşanma davanın sonucunun kesinleşmesi gerekmektedir. Üstelik bu davanın boşanma kararının kesinleşmesinden çok kısa bir süre sonra açılması durumunda da artırım talebinin dayandığı sebeplerin ispatlanması gerekir. Nitekim aksi durumda davacı nafaka alacaklısının davasının kötüniyetli olduğu kabul edilebilecektir.

Nafaka Artırım Davası İçin Gerekli Belgeler

Nafaka artırım davasında davacının, bu talebinin dayanağı olan olguları ispatlaması gerekmektedir. Bu doğrultuda tarafların ekonomik durumunda meydana gelen değişiklikleri kanıtlayacak mahiyette SGK raporları, davacının çalışma gücünü kaybettiği olgusunu destekleyecek birtakım belgeler veya eğer dava konusu nafaka iştirak nafakası ise çocuğun okul kayıt belgeleri, servis, gıda veya kıyafet masraflarını gösteren nitelikte belgeler mahkemeye sunulması gerekir.

Nafaka Artırım Davası Harç Hesaplama

Nafaka artırım davaları, bağımsız şekilde açılması gereken davalardır. Bu davalarda dava değeri üzerinden nisbi harç ödenir. Ödenmesi gereken nisbi harç ise artırılması istenilen nafakanın bir yıllık karşılığı üzerinden hesaplanır. Yapılacak hesaplamada artış istenilen miktarın 12 aylık bedeli harca esas değer üzerinden gösterilir. Harç da bu değer üzerinden ödenir.

Söz gelimi aylık nafaka miktarının 1.000-TL olduğunu, bu nafakanın 2.000-TL yükseltilerek toplamda 3.000-TL’ye çıkartılmasının talep edildiğini düşünelim. Bu durumda dava değeri 2.000 X 12 olmak üzere toplamda 24.000-TL’dir. Dava harcının da bu miktar üzerinden yatırılması gerekir. Bu durumda ise dava açılışında ödenmesi gereken peşin harç 819,36-TL olacaktır. dava açılışında başvurma harcı ve gider avansı da dahil edildiğinde ise yatırılması gereken yargılama gideri 2.800-TL olacaktır.

Harca esas değer üzerinden harç yatırılmadan dava açılması usulen hatalı olacaktır. Bu durumda mahkeme, davacı tarafa, eksik olan harcı yatırmak için süre verir. Bu süre içerisinde harcın tamamlanmamış olması durumunda davanın açılmamış sayılmasına karar verilir.

Nafaka Artırım Davası Ücreti

Nafaka artırım davası açılması için önce dava değeri üzerinden hesaplanmış bir harç ödenir. Dava değeri ise nafakanın artırılması talep edilen miktar ile 12 ayın çarpılması ile hesaplanır. Bununla birlikte davayı açan taraf dosya gideri, tebligat gideri, tanık, bilirkişi gibi delillere dayanıyorsa bunların giderlerini öder. Davacı bu davada bir avukat tarafından temsil edilmeyi tercih ettiyse avukata ödeyeceği vekalet ücreti de bu masraflara eklenecektir.

Nafaka Artırım Davası Vekalet Ücreti

Nafaka artırım davası bir avukat aracılığıyla takip edildiğinde avukata vekalet ücreti ödeme yükümlülüğü doğar. Bu vekalet ücreti her yıl yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesindeki miktardan az olmamak koşuluyla taraflarca belirlenir. Nafaka artırım davası vekalet ücreti 2024 yılı için en az 17.900-TL olarak belirlenmiştir.

Nafaka Artırım Davası Cevap Dilekçesi

Nafaka alacaklısı tarafından dava açıldığında davalı taraf, nafaka artırım davası cevap dilekçesi sunabilir. Davalı nafaka artırım davası cevap dilekçesini davanın açıldığı mahkemeye hitaben yazmalıdır. Dilekçenin, tebliğden itibaren iki hafta içerisinde sunulması şarttır.

Nafaka artırım davası cevap dilekçesinde dosya numarası, davacı, davalı, vekiller ve kimlik bilgileri, nafaka artırım talebinin hukuka aykırı olduğunun ileri sürüldüğü konu bölümü, hukuka aykırılığın olay özelinde detaylıca anlatıldığı ve delillere dayanıldığı açıklamalar bölümü, son olarak deliller ve talep bölümleri yer alır.

Nafaka Artırım Davasına Karşı Dava

Karşı dava, açılan davada davalının da aynı konuyla ilgili bi dava açmasıdır. Nafaka artırım davasında da karşı dava açılması mümkündür. Söz gelimi yoksulluk nafakasının artırılması için dava açan eski eşe karşı yoksulluk nafakasının kaldırılması için karşı dava açılması mümkündür.

Karşı dava açılması halinde açılan davada, karşı davanın hukuki nedenlerinin ve delillerinin usulüne uygun olarak bildirilmesi gerekir. Yine mahkemeden talep edilenlerin tüm açıklığı ile ifade edilmesi şarttır. Bu hususların bildirilmesi ve karşı dava için gereken harçların da ikmal edilmesi durumunda mahkeme karşı dava edilen hususları inceleyerek kararını verecektir.

Nafaka Artırım Davası Yetkili Mahkeme

Nafaka artırım davalarında yetkili mahkeme, nafaka alacaklısının bulunduğu yer mahkemesidir. Bu davaların, borçlunun bulunduğu yer mahkemesinde açılması gerekmemektedir. İştirak nafakasının artırılmasını isteyen velayet sahibi, diğer taraf başka bir şehirde ikamet ediyor olsa da bulunduğu yerde nafaka artırım davası açabilir. Yine yoksulluk nafakasının veya yardım nafakasının artırılması davasının da davacının yaşadığı yer aile mahkemesine başvurularak açılabilmesi mümkündür.

Nafaka davalarında kesin yetki kuralı bulunmamaktadır. Bu sebeple davanın yetkisiz mahkemede açılması durumunda davalının, yetki itirazında bulunması gerekir. Aksi durumda mahkeme, yetkili olup olmadığını kendiliğinden inceleyemez.

Nafaka Artırım Davası Reddi

Nafakanın artırılması sebepleri gerçekleşmediyse açılan nafakanın artırılması davası reddedilecektir. Nafakanın artırım sebepleri paranın alım gücünün azalması, enflasyonun artması, mevcut nafakanın nafaka alacaklısının ihtiyaçlarını karşılamaya yetmemesi, nafaka yükümlüsünün malvarlığında veya gelirinde meydana gelen olağanüstü artış gibi durumlardır. Böyle durumlarda nafakanın artırılmasına hükmedilmelidir. Ancak bunlar gerçekleşmediyse veya nafaka yükümlüsünün maddi gücü daha fazla nafaka ödemeye elverişli değilse bunlar, davanın reddi sebebidir.

İştirak nafakası artırım davası açıldığında da mevcut nafakanın çocuğun ihtiyaçlarını karşılamadığı ispat edilmelidir. Bu ispat edilmediği durumda veya nafaka yükümlüsünün ekonomik gücünün artırılmak istenen miktarı karşılamaya yetmediği durumlarda dava reddedilecektir.

20 Yorum

   Avatarı
 • Benim hipertansiyon ve böbrek hastalığım var şu anda bir şirkete işçi olarak calisiyorum ilk eşimde 1kizim şu anki eşimde 1oğlum 2kizim var 16000 aylık alıyorum 2ci eşimden olan oğlumda hipertansiyon hastasi ben ve oğlum davalı hastaneye gidiyoruz bundan dolayı masraflarımiz yüksek oluyor ilk eşimden olan kızım bana nafaka artırımı yapmıştır 10000 TL nasıl bir yol izlerim sizden ricam ediyorum bu yıl 22 yaşında üniversite öğrencisi kızım

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba,
   Çok geçmiş olsun. Davaya yaşadığını ekonomik zorlukları anlatıp; davanın reddini talep edebilirsiniz. Daha detaylı bilgi hukuki yönlendirme için avukattan destek almanızda fayda bulunmaktadır.

 • Beren Çelik Avatarı
 • Merhaba kızım için nafaka ücretini artırma davası açtım. Bugün eve tebligat geldi .bundan sonraki süreç nasıl olur bilgi verirmisiniz

 • Ayşe Güneş Avatarı
 • Merhaba 2 yıl olcak ayrılali iki çocuk için bin lira aliyorum ve iki çocuk okula gidiyor avukat tutmam mümkün değil nasıl nafakamı artırmak istiyorum nasıl bir yol izlemem gerekiyor

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba Ayşe hanım,
   Nafaka artırım davası açmanız gerekiyor. Bu davayı avukat olmadan yönetmeniz oldukça zor. Ekonomik durumunuz bulunmuyorsa adli yardım başvurusunda bulunabilirsiniz.

    Elif Yakıt Avatarı
   • Merhaba, nafaka arttırım davası açıldıktan sonra talep arttırılabilir mi?

     Av. Yaşar Öksüz Avatarı
    • Merhaba Elif hanım,
     Nafaka artırım davası açıldıktan sonra dava değerini ıslah yaparak artırabilirsiniz.

 • Zehra Stlmış Avatarı
 • Merhaba. Nafaka arttırım davasında 2024 şartlarıyla engelli bir çocuk annesi olarak ikimize toplam 3.500 tl nafaka uygun görüldü. Davayı 21.02.23 te açtım 27.11.2023 te karara çıktı bu süre zarfında toplu nafaka alma hakkım var mıdır ? Benim hesabıma göre 31.500 tl olması lazım. Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alabilir miyim?

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba Zehra hanım,
   Nafaka artırım davasında, davanın kabulüne karar verilmesi durumunda dava tarihinden itibaren nafaka artırılmış olur. Bu sebeple dava tarihi ile karar tarihi arasındaki dönemde ödenmeyen/eksik ödenen nafakaları icra takibi başlatarak talep edebilirsiniz.

 • Aziz Sagir Avatarı
 • Selamın aleyküm ben engelli devlet memuru olarak çalışıyor um ilk esim bana nafaka davası açtı vede sonra feraget etti ve yine tekrar açtı vede kazandı diyeceğim tamamen feragat edilen dava tekrar acila bilirmi saygılarımla

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba Aziz bey,
   Dava iştirak nafakasının artırılması için açılmış anlaşılan. Bu davalar kamu düzenine ilişkindir. Velayet annede olduğu sürece iştirak nafakasının artırılması davası açılması mümkündür. Davadan feragat edilmesi hakkın niteliğini ortadan kaldırmayacaktır.

 • Mehmet Gül Avatarı
 • İyi günler avukat bey, bana eski eşim aldığı iştirak nafakası için artırım davası açtı. Dava açılış tarihi temmuz 2023, dava 2024 mayısta karara bağlandı ve her yıl ocak ayında ÜFE oranında artış olacak dendi kararda. Şimdi nafaka artışı temmuz 2023 ten itibaren yeni belirlenen tutar olarak benden alınacak ama bu üfe artışı karar tarihi olan mayıs 2024 ten sonra ki ilk ocak ayı olan 2025 ocakta mı olacak yoksa dava sürerken geçen 2024 ocak ayında mı olacak? Teşekkürler

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba Mehmet bey,
   Bu konularda bilgi verebilmek için mahkeme kararlarlarını kapsamlı şekilde incelemek gerekir.

 • Meral Koca Avatarı
 • Çekişmeli olarak görülen davam yerel mahkemede sonuçlandı fakat istinaf mahkemesine gönderildi. Hakimin bağlamış olduğu nafaka çok komik bir meblağ oldu. Dosya istinaftayken nafaka artırım şansı var mıdır?

 • Eda Basaran Avatarı
 • Merhaba,
  Nafaka arttirim davasi reddedildiginde veya kismen kabul edildiginde karsi taraf icin avukat vekalet ucreti odemesi hangi kurala gore yapilir?
  Ayrica, bugun nafaka arttirim davasi actigimizda belirlenen tutar davanin sonuclanacagi tarihte yetersiz olacagi icin tutarin enflasyon guncellemesi sonradan yapilabilir mi?
  Saygilar,

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba Eda hanım,
   Nafaka artırım davasında reddedilen kısım bakımından karşı avukatlık ücreti çıkmaz. Sadece kabul edilen kısım üzerinden karşı vekalet ücretine hükmedilir.
   Her dava açıldığı tarihteki şartlara tabidir. Dava tarihindeki şartlara göre hükmedilecek nafakanın artış oranı belirlendiğinde, artış oranı doğrultusunda nafaka belirlenecektir.
   İyi günler.

 • Onur Öksüz Avatarı
 • Merhabalar Yaşar Bey; 12.12.2022 tarihinde açılan nafaka davasında mahkeme 30.04.2024 tarihinde dava tarihinden itibaren 2500 TL nafakanın ödenmesine ve nafakanın her yıl TÜFE oranında arttırılmasına karar verdi. Bu durumda nafakanın ilk artışı 12.12.2023 tarihinde mi olacak yoksa 12.12.2024 tarihinde mi? Çok teşekkürler.

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba Onur bey,
   Nafakaya ilişkin kararların uygulanması için kesinleşmesi gerekmez. Bu kapsamda mahkeme kararında açıkça başka bir düzenleme yapılmadıysa ilk artış, dava tarihinden bir yıl sonra yapılmalıdır.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Sayfayı Kopyalayamazsınız

Bilgi ve Randevu