Nafaka Artırım Dilekçesi

Nafaka artırım dilekçesi hakkında merak ettiklerinizi bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda bizlere ulaşabilirsiniz.

Nafaka Artırım Davası Nedir?

Boşanma sonucunda mahkeme tarafından hükmedilen nafakanın ekonomik koşulların değişmesi sebebiyle nafaka alan tarafın ihtiyaçlarını karşılamaması durumunda açılacak dava nafaka artırım davasıdır. 

Nafaka artırım davası, mahkemeye sunulacak nafaka artırım dilekçesi ile açılır. Bu dava nafaka alacaklısına karşı açılır. Türk Medeni Kanunu’nda da 331. maddede ‘‘Durumun değişmesi halinde hakim istem üzerine nafaka miktarını yeniden belirler veya nafakayı kaldırır.’’ denilerek bu davanın açılabileceği düzenlenmiştir.

Hangi Durumlarda Nafaka Artırım Davası Açılabilir?

Nafaka artırım davası açılabilmesi için boşanma davası sonucunda bir nafakaya hükmedilmiş ve hükmedilen nafakaya dair yükümlülük devam ediyor olmalıdır. Bununla birlikte ödenen nafakanın nafaka alacaklısının ihtiyaçlarını karşılamaya yetmemesi gerekir. Bu durum ise temelde üç şekilde ortaya çıkabilir:

  • Paranın alım gücünün zaman içinde kaybolmasıyla ödenen nafaka ihtiyaçları karşılamaya yetmeyebilir. 
  • Nafaka alacaklısı tarafın ihtiyaçlarında esaslı değişiklikler meydana gelebilir.
  • Tarafların ekonomik durumlarında olağanüstü değişiklikler olabilir. Söz gelimi nafaka alacaklısının yaşam standartları daha fazla nafakayı gerektirebileceği gibi nafaka borçlusunun gelir düzeyindeki olağanüstü artış da nafaka artırım davası açılmasına sebep olabilir.

Nafaka artırım davası kural olarak, mahkemenin nafakaya hükmederken her yıl belli oranda nafaka artış oranı konusunda karar vermediği durumlarda hükmedilir. Ancak nafaka artış oranı konusunda karar verilmesine rağmen artışın, paranın alım gücü karşısında düşük kalması halinde de nafaka artırım davası açılması mümkündür. Bu durumlarda nafaka artırım dilekçesi hazırlanacak nafaka davası açılması mümkündür.

Nafaka Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Nafaka artırım dilekçesi yetkili ve görevli mahkemeye hitaben yazılır. Bu davada yetkili mahkeme nafaka alacaklısının yerleşim yeri, görevli mahkeme ise aile mahkemesidir. Nafaka artırım dilekçesinde tarafların kimlik bilgileri ve adresleri yer almalıdır.

Açıklamalar bölümünde nafakanın artırılması talebinin dayandırıldığı olgular açıkça anlatılmalıdır. Nafaka dilekçesinin açıklamalar kısmında nafakanın artırılması ihtiyacı gerekçelendirilmeli ve sebepleri gösterilmelidir. Davacı, delillerini de belirttikten ve talep sonucu kısmına artırılmasını istediği nafaka miktarını yazdıktan sonra imzalayarak nafaka artırım dilekçesini tamamlar.

Nafaka Artırım Davası Dilekçesi

Nafaka artırım davası, boşanma sonucunda ortak çocuk veya taraflardan biri lehine hükmedilen nafakanın artan ihtiyaçlar veya değişen ekonomik durum karşısında yeniden belirlenme ihtiyacının doğması ile açılan davadır.

Nafaka artırım davası, nafaka alacaklısının yerleşim yeri aile mahkemesine hitaben yazılan bir dava dilekçesi ile açılır. Bu dilekçeye nafaka artırım davası dilekçesi adı verilir.

Nafaka Artırım Dilekçesi Örneği

İstanbul Nöbetçi Aile Mahkemesi Sayın Hâkimliği’ne,

DAVACI :       Ad Soyad (T.C. Kimlik No)

Adres

DAVALI :        Ad Soyad(T.C. Kimlik No)

Adres

KONU :          Nafaka artırım dilekçesidir.

AÇIKLAMALARIMIZ

Müvekkil, … doğumlu olup; …. olarak çalışmaktadır. Müvekkilin bu işten elde ettiği kazancı, aylık ortalama …-TL’dir. Müvekkil aylık …-TL kira ödemektedir. Davalı ise … olarak çalışmaktadır. Davalının aylık kazancı …-TL’nin üzerindedir. Bu hususlar Sayın Mahkemenizce yapılacak ekonomik durum araştırmasıyla ispat edilecektir.

Taraflar, … Aile Mahkemesinin … sayılı dosyası üzerinden anlaşmalı olarak boşanmışlardır. Söz konusu boşanma ilamında davalının, velayeti müvekkile verilen müşterek çocuğa aylık …-TL iştirak nafakası ödemesine karar verilmiştir.

Davalı, müşterek çocuk için aylık …-TL iştirak nafakası ödemektedir. Boşanma kararının kesinleşmesinden sonraki … yıl içerisinde enflasyon ise yüzde … oranında artış göstermiştir. Bu sebeple müvekkil, paranın alım gücü karşısında ezilmiş ve zaman içerisinde müşterek çocuğun ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmiştir. Neticede müvekkilin, müşterek çocukların ortaya çıkan yeni ve zorunlu giderlerine yetişemiyor olması sebebi ile Sayın Mahkemeniz huzurunda müşterek çocuk lehine hükmedilen iştirak nafakalarının artırılması istemi ile dava açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

Yukarıda ayrıntılı olarak ifade ettiğimiz üzere müşterek çocuğun giderleri aylık …-TL’nin üzerindedir. Müvekkil müşterek çocuğun giderlerine artık yetişememektedir. Bu sebeplerle müşterek çocuk lehine hükmedilen nafakanın artırılmasını ve tarafların ekonomik durumları göz önüne alınarak işbu nafaka artırım dilekçesi marifetiyle … tarihinden itibaren aylık …-TL’ye çıkarılmasını talep ederiz.

DELİLLERİ : Nüfus kayıtları, Ekonomik ve sosyal durumuna dair araştırmalar, müşterek çocuğun giderlerine ilişkin deliller, tanık beyanları, banka kayıtları, belgeler, whatsapp konuşma kayıtları, mesajlar, bilirkişi ve kanunen ikamesi mümkün her türlü hukuki delil.

NEDENLER :     MK ve sair yasal mevzuat.

SONUCU :         Yukarıda açıklanan ve resen tespit edilecek diğer nedenlerle;

1. Müşterek çocuğun öngörülemez masraflarının ortaya çıkmış olması göz önüne alınarak davamızın kabulüne

2. Müşterek çocuk lehine hükmedilen …-TL’lik iştirak nafakasının, paranın alım gücündeki değişiklik, müşterek çocuğun ihtiyaçları, sosyal ve kültürel hayatının sağlıklı şekilde devam edebilmesi için aylık …-TL’ye yükseltilmesine,

3. Müşterek çocuk lehine hükmedilecek iştirak nafakaların ilerleyen süreçte paranın alım gücü karşısında erimesini engelleyebilmek ve tarafların hukuki olarak karşı karşıya kalmalarına engel olmak amacıyla her yıl TÜİK tarafından açıklanan ÜFE oranında artırılmasına,

4. Yargılama gideri ve vekâlet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ederiz.

Saygılarımla,

İmza

Nafaka Artırım Davası Cevap Dilekçesi

Nafaka artırım davası açıldığında karşı tarafın cevap dilekçesi vermek için iki haftalık süresi vardır. Bu dilekçe de davanın açıldığı mahkemeye hitaben yazılmalıdır. Nafaka artırım dava dilekçesi mahkemeye iletildikten sonra bir dosya numarası alır. Cevap dilekçesinde dilekçenin hangi mahkemeye yazıldığı belirtildikten sonra bu dosya numarası yazılır. Taraflar, vekilleri ve bunların kimlik bilgileri cevap dilekçesinde yer alır. Açıklamalar başlığı açılıp nafaka artırım talebinin hukuka ve gerçeğe aykırılığı detaylandırılır. Delillere de yer verildikten sonra talep sonucu kısmı yazılıp imzalanarak nafaka artırım davası cevap dilekçesi tamamlanmış olur.

İştirak Nafaka Artırım Dilekçesi

İştirak nafakası ortak çocuğun giderlerine katılma zorunluluğu sebebiyle velayet kendisine bırakılmayan tarafın ödemesine hükmedilen bir miktar paradır. Bu sebeple çocuk nafakası olarak da bilinmektedir. Çocukların özellikle yaşının ilerlemesi sebebiyle ihtiyaçlarının değiştiği ve ödenen nafakanın giderleri karşılamaya yetmediğine uygulamada sıklıkla rastlanmaktadır. Böyle durumlarda nafaka alacaklısının yerleşim yeri aile mahkemesine bir dilekçe yazılarak nafaka artırım davası açılabilir. 

İştirak nafaka artırım dilekçesinde davacı, davalı, vekilleri ve onların kimlik bilgileri bulunur. Nafaka artırım dilekçesinde davacı, çocuğun artan ihtiyaçlarını, nafakanın yeterli gelmediğini detaylı bir şekilde açıklamalı ve ispatlamalıdır. Nafaka artırım dilekçesinde dayanılan bütün delillere de yer verilir ve son olarak talep sonucu yazılır.

İştirak Nafakası Ne zaman Başlar?

İştirak nafakasına çoğunlukla bir boşanma kararı sonucu hükmedilmektedir. Dolayısıyla boşanma kararının kesinleştiği tarihte iştirak nafakası başlar. Bununla birlikte iştirak nafakasının boşanma kararından sonra bir dava ile istenebilmesi de mümkündür. Bu ihtimalde iştirak nafakasına hükmedildiğinde ise dava tarihinden itibaren iştirak nafakası başlar. 

İştirak Nafakası Ne Zaman Sona Erer?

İştirak nafakası boşanma halinde müşterek çocuğun velayeti bir tarafa bırakıldığında velayet kendisine bırakılmayan tarafın çocuğun giderlerine katılması için ödemesine hükmedilen nafakadır. Bu kapsamda iştirak nafakasına 18 yaşını doldurmamış çocuk lehine hükmedilebilir. İştirak nafakası ödenen çocuk 18 yaşını doldurduğunda iştirak nafakası sona erer.

Bunun dışında çocuğun evlenmesi veya mahkeme kararıyla ergin kılınması hallerinde de iştirak nafakası sona erecektir.

Eğer iştirak nafakası ödendiği sırada velayetin değiştirilmesi davası açılırsa ve bu dava kabul edilip velayet iştirak nafakası yükümlüsüne verilirse onun nafaka ödeme yükümlülüğü sona erecektir.

Çocuğun kendi gelirini elde etmesi de bir başka nafakanın sona erme sebebi olabilir. Bu durumda hakkaniyet gerektiriyorsa hakimin nafaka miktarında değişiklik yapması veya nafakayı kaldırması mümkündür.

Son olarak tarafların anlaşması ve hakimin bunu onaylaması da iştirak nafakasını sona erdirir.

İştirak Nafakası Artış Hesaplaması

Hakim iştirak nafakasına hükmederken değişecek ihtiyaçları göz önünde bulundurup her yıl belli bir artışa tabi olacağını kararlaştırabilir. Bu artış her yıl TÜİK tarafından belirlenen ÜFE, TÜFE oranları veya enflasyon oranında olabilir. Eğer böyle bir hüküm bulunuyorsa artış buna göre hesaplanarak yapılacaktır. Eğer hakim böyle bir karar vermediyse nafaka artış oranı için nafaka artırım davası açılma zorunluluğu bulunur. Bu davada hakim değişen ihtiyaçları değerlendirdikten sonra tarafların ekonomik durumlarına göre yeni bir nafaka belirleyebilir.

Avukat Yaşar Öksüz’ün Milliyet’te yayınlanan yazılarını buradan okuyabilirsiniz.

Yoksulluk Nafaka Artırım Dilekçesi 

Yoksulluk nafakası, boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek tarafın diğer taraftan isteyebildiği nafakadır. Yoksulluk nafakası alacaklısının boşanmada nafaka yükümlüsü olan taraftan daha az kusurlu olması gerekir.

Yoksulluk nafakası da zamanla paranın alım gücünün düşmesi veya tarafların ekonomik durumlarındaki değişiklikler sebebiyle alacaklının ihtiyaçlarını karşılamaya yetmeyebilir. Bu durumda yoksulluk nafakası artırım davası açılabilir. Yoksulluk nafaka artırım dilekçesinde öncelikle görevli ve yetkili mahkemeye hitaben yazılmalıdır. Bu davada yetkili mahkeme nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi iken görevli mahkeme ise aile mahkemeleridir. Nafaka artırım dilekçesinde; davacı ve davalı kimlik bilgileri, nafaka artırım talebinin yazılı olduğu konu bölümü, bu talebin detaylandırıldığı açıklamalar bölümü, deliller ve talep sonucu yer alır.

Bununla birlikte yoksulluk nafakasında diğer nafakalardan farklı olarak hakim nafaka yükümlüsünün hükmedilen nafakayı toplu olarak ödemesine karar verebilir. Nafaka toplu olarak ödenmesine karar verildiğinde nafaka artırım davası açılması mümkün değildir.

Yoksulluk Nafakası Ne zaman Başlar

Yoksulluk nafakasına da boşanma kararı ile birlikte hükmedilir. Bu kapsamda yoksulluk nafakası, boşanma kararının kesinleştiği tarihten itibaren ödenmeye başlanır.

Yoksulluk Nafakası Ne Zaman Sona Erer?

Yoksulluk nafakasına kural olarak süresiz hükmedilmektedir. Ancak hakimin yoksulluk nafakasına belli bir süreyle sınırlı olmak üzere hükmetmesinin önünde de bir engel yoktur. Anlaşmalı boşanma davasında, eşlerin aralarında süreli olarak ödenecek bir yoksulluk nafakası kararlaştırmaları mümkündür. Böyle bir durum varsa sürenin bitiminde yoksulluk nafakası sona erer. Yoksa yoksulluk nafakası süresiz ödenir.

Yoksulluk Nafakası Artış Hesaplaması

Boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek tarafa ödenen yoksulluk nafakası zamanla nafaka alacaklısının ihtiyaçlarını karşılamaya yetmeyebilir. Bu durumda yoksulluk nafaka artırım davası açmak gündeme gelebilir. Bu davada hakim tarafların ekonomik ve sosyal durumlarını yeniden değerlendirecek, davanın kabulüne karar verirse davacının da talebini göz önünde bulundurarak yeni bir yoksulluk nafakası belirleyecektir.

Boşanmada Tedbir Nafaka Artırım Dilekçesi

Tedbir nafakası eşlerden birinin boşanma sürecinde barınma ve geçimi için diğerine ödediği veya ortak çocuklarının bakımı için tedbiren verilen velayetin sahibi ebeveyne ödenen nafaka türüdür. Boşanma süreçlerinin çok uzun sürdüğü göz önüne alınırsa paranın alım gücünün düşmesi gibi sebeplerle ödenen tedbir nafakasının da ihtiyaçları karşılamaması mümkündür. Böyle bir durumla karşı karşıya kalan nafaka alacaklısı yine boşanma sürecinde hakimden nafakanın artırılmasını isteyebilir. Bunu mahkemeye nafaka artırım dilekçesi sunarak yapması mümkündür. Bu durumda hazırlanacak nafaka artırım dilekçesi, boşanma davasının görüldüğü dolayısıyla tedbir nafakasına hükmeden mahkemeye hitaben yazılır.

Ancak diğer nafakalardan farklı olarak bu nafaka türünün tedbir niteliğinde ve geçici olması sebebiyle artırımı ayrı bir dava ile istenemez. Tedbir nafakasının artırımı için ayrı bir dava açıldığında bu dava reddedilir.

Tedbir Nafakası Ne zaman Başlar?

Tedbir nafakası boşanma sürecinde hükmedilecek ve bu süreçte ödenecek bir nafaka türüdür. Dolayısıyla boşanma davasında hakimin, boşanma davasında tedbir nafakasına hükmettiği tarihten itibaren tedbir nafakasının ödenmesi gerekir.

Boşanma davasında hakim, geçici velayet ve müşterek konutun kadına tahsisi konusunda da karar verebilir.

Tedbir  Nafakası Ne Zaman Sona Erer?

Tedbir nafakası geçici nitelikte bir nafakadır. Boşanma sürecinde eşlerden birinin veya ortak çocuğun barınma ve geçiminin sağlanması için ödenir. Dolayısıyla boşanma kararının kesinleşmesi tedbir nafakasını sona erdirecektir.

Tedbir Nafakası Artış Hesaplaması

Boşanma davası süresince ödenmesine hükmedilen nafaka eğer zaman içinde ihtiyaçları karşılamaya yetmemeye başlarsa hakim yine tarafların sosyal ve ekonomik durumunu araştıracak ve yeni bir tedbir nafakasına hükmedecektir. Dolayısıyla her tedbir nafakası için aynı artış hesaplaması uygulanmaz. Hakimin somut değerlendirmelerle artış yapması gerekmektedir.

Tedbir Nafakası Artırım Dilekçesi

Tedbir nafakası, boşanma davasının açılması sebebiyle  mali bir ihtiyacı doğan eş veya ortak çocuk lehine hükmedilecek geçici nitelikteki nafaka türüdür. Tedbir nafakasının ödenmesi, tedbir nafakasına hükmedilmesi ile birlikte ödenmeye başlanır. Mahkemeler, çoğu zaman dava tarihinden itibaren tedbir nafakasına hükmedebilmektedir.

Boşanma davalarının çok uzun sürmesi sebebiyle bu süreçte ödenecek nafakanın nafaka alacaklısının ihtiyaçlarını karşılamaya yetmemesi muhtemeldir. Bu sebeple tedbir nafakasının artırılması da mümkündür. Bunun için boşanma davasının görüldüğü mahkemeye tedbir nafakası artırım dilekçesi verilmesi gerekir. Tedbir nafakasının artırılmasının, ayrı bir dilekçe ile dava açılarak istenmesi mümkün değildir.

Nafaka Artırım Davasında Harç

Tedbir nafakası dışındaki nafakaların artırım talebi ayrı bir dava açılarak iletilecektir. Ayrı bir dava açmak için ise belli bir harç yatırmak zorunludur. Nafaka davalarında harç, bir yıllık nafaka bedeli üzerinden belirlenir. Dolayısıyla harca esas değer, nafaka ne kadar artırılmak isteniyorsa o miktarın 12 ile çarpılması ile elde edilen değerdir. Örneğin nafakanın 1000 TL artırılmasının talep edildiği nafaka artırım davasında harç 12.000 TL üzerinden hesaplanarak yatırılacaktır.

Dava değeri üzerinden hesaplanacak harç yatırılmadan dava açılırsa hakim davacı tarafa kesin süre verir, bu süre içinde harç yatırılırsa dava görülmeye devam edilir. Yatırılmazsa açılan davanın açılmamış sayılmasına karar verilir.

Nafaka Artırım Davası Masrafları 

Nafaka artırım davasını açan tarafın ödemesi gereken bazı gider kalemleri bulunur. Bunlar harç, dosya gideri, tebligat ücreti, delillerin gerektirdiği bazı masraflar olarak örneklendirilebilir. Kaç kişiye tebligat yapılacağı, kaç tanık dinleneceği, bilirkişiye başvurulup başvurulmayacağı hususları davalarda farklılık gösterdiği için nafaka artırım davası masrafları her dosyada aynı olmayacaktır. Ancak nafaka artırım dilekçesi sunulacak açılacak nafaka artırım davası masrafı yaklaşık olarak 2.000-TL’dir.

Nafaka Artırım Davası Vekalet Ücreti

Nafaka artırım davasında kendini bir avukatla temsil etmek isteyen taraf avukatına aralarında kararlaştırdıkları bir vekalet ücreti ödeyecektir. Bu vekalet ücreti 2024 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre asgari 17.900 TL olacaktır.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Sayfayı Kopyalayamazsınız

Bilgi ve Randevu