Rekabet Yasağı Sözleşmesi

Rekabet yasağı sözleşmesi hakkında merak ettiklerinizi bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda bizlere ulaşabilirsiniz.

Rekabet Yasağı Sözleşmesi Nedir?

Rekabet yasağı, iş sözleşmesi kapsamında çalışan işçinin, işverenin zararına olacak herhangi bir davranışta bulunmama yükümlülüğüdür. Rekabet yasağının ihlali rakip bir işyerinde çalışma, işverenle aynı işi ticari kazanç elde edecek şekilde haksız yere yapma gibi hallerde gündeme gelebilir. 

Rekabet yasağının kapsamına gizlilik, bir diğer deyişle sır saklama yükümlülüğü de girer. Bu kapsamda rekabet etmeme yükümlülüğü altındaki işçi, işyerinde öğrendiği üretim ve iş sırları gibi bilgileri açıklayamaz veya kendi yararına kullanamaz.

İşçi, bu bakımdan iş sözleşmesinin devamı boyunca rekabet etmeme yükümlülüğü altındadır. İş sözleşmesi bir nedenle sona erdiğinde de rekabet etmeme yükümlülüğünü devam ettirmek isteyen taraflar, bu hususta bir rekabet sözleşmesi yapabilirler.

Rekabet yasağı sözleşmesi, işçinin iş sözleşmesi sona erdiğinde de rekabet etmeme borcunu devam ettirmesini sağlayacak bir sözleşmedir. İşveren ile işçi arasında imzalanan bu sözleşmede işçinin rekabet yasağı kapsamında birtakım işlemleri yapmayacağı taahhüdü yer alır. Rekabet yasağı sözleşmesi esasen iş sözleşmesi sona erdikten sonra da işçinin rekabet yasağının devam etmesini amaçlar.

İşçinin İşverene Karşı Borçlandığı Edim

Rekabet yasağı sözleşmesinin konusunu işçinin iş sözleşmesinin bir sebeple sona ermesinden sonra da rekabet etmeme borcunun devam etmesi oluşturur. Dolayısıyla işçi bu sözleşmeyi imzaladığında rekabet yasağına aykırı hareket etmeyeceğini taahhüt etmiş olur.

Rekabet yasağı, işçinin başka bir yerde çalışmaktan kaçınması, aynı alanda kendi adına bir iş yapmaması ya da üretim veya iş sırları gibi bilgileri açıklamaması gibi yükümlülükleri kapsar.

Rekabet Yasağı Sözleşmesi Süresi

Rekabet yasağı sözleşmelerinin süre bakımından sınırlandırılması gerektiği kanunda belirtilmiştir. Buna göre iş sözleşmesinin sona ermesinden sonra devam eden rekabet yasağı, işçinin ekonomik geleceğinin tehlikeye düşürmeyecek şekilde bir zaman sınırlamasına tabi tutulabilir. 

Sözleşme ile kararlaştırılan rekabet yasağı süresi en fazla iki yıl olabilir. Özel durum ve koşullar bu hükmün dışında tutulmuştur. İki yıllık sürenin başlangıç tarihi ise iş sözleşmesinin sona erdiği tarihtir.

Avukat Yaşar Öksüz’ün Milliyet’te yayınlanan yazılarını buradan okuyabilirsiniz.

Rekabet Yasağı Sözleşmesi İmzalamamak

Rekabet yasağı sözleşmesinin imzalanması taraflar bakımından zorunlu değil ihtiyaridir. Bu sebeple işçi bu sözleşmeyi imzalamaya zorlanamaz. İşçinin rekabet yasağı sözleşmesini imzalamamış olması işten çıkarma sebebi olamaz.

Rekabet Yasağı Sözleşmesi Şartları

İşçi ve işveren, rekabet yasağının iş sözleşmesinin sona ermesinden sonra da devam etmesi için rekabet yasağı sözleşmesi yapabilir. Ancak bu sözleşme bazı şartlara tabidir. Bu şartlar Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. Buna göre;

  • İşçi ve işveren arasında geçerli şekilde kurulmuş bir iş sözleşmesi bulunmalıdır.

Taraflar arasındaki iş sözleşmesinin kısmi veya tam süreli olması arasında bir fark bulunmamaktadır. Ancak geçerli bir rekabet sözleşmesinin varlığından söz edebilmemiz için taraflar arasındaki iş ilişkisi bir iş sözleşmesi ile kurulmuş olmalıdır.

  • Rekabet yasağı sözleşmesinin tarafı olan işçinin fiil ehliyetine sahip olması gerekmektedir.

İşçinin ayırt etme gücüne sahip, ergin ve kısıtlanmamış olması gerekmektedir. Fiil ehliyeti sözleşmenin yapıldığı anda aranır. İşçinin sözleşmeyi yaptıktan sonra ehliyetli hale gelmesi sözleşmeyi geçerli hale getirmez.

  • Rekabet yasağı sözleşmesi yazılı şekilde yapılmalıdır.

Yazılı yapılmayan rekabet sözleşmesi kesin hükümsüzdür. Bununla birlikte kanun, noterde yapılması gibi bir resmi şekil koşulu aramamaktadır. Herhangi bir şekilde yazılıp imzalanmış rekabet sözleşmesi geçerlidir. Bu kapsamda rekabet yasağı sözleşmesinin iş sözleşmesinin içinde, iş sözleşmesine eklenen bir belgede veya ayrı şekilde düzenlenmesi mümkündür.

  • İşçinin, işverenin üretim sırlarını veya müşteri çevresini bilmesi ve bunları kullanmasının işverene önemli ölçüde zarar verebilecek olması gerekir.

İşçi bakımından bir diğer şart onun yapılan iş hakkında bilgi edinebilecek konumda olmasıdır. Aynı zamanda işçinin bu bilgileri kullanmasının işverenin önemli bir zararına sebep olabilecek nitelikte olması gerekmektedir.

  • Rekabet yasağının belirli bir yer, zaman ve konu bakımından sınırlandırılmış olması gerekmektedir.

Bu husus da kanunda düzenlenmiş ancak rekabet sözleşmesinin geçerliliği bunun varlığına bağlı kılınmamıştır. Nitekim rekabet yasağının sınırlandırılmamış olması halinde sözleşme geçersiz olmayacak, hakim bu durumda sözleşmeyi işçinin ekonomik geleceğini tehlikeye düşürmeyecek yönde sınırlandırabilecektir.

İş Sözleşmesi Rekabet Yasağı Cezai Şart

Rekabet yasağı sözleşmesi, iş sözleşmesinin içinde bir hüküm olarak ayrıca düzenlenebilir. İşçinin, bu sözleşmedeki taahhüdüne ve rekabet yasağına aykırı davranışı sebebiyle işverenin zarara uğraması gündeme gelebilir. Borçlar Kanunu işçinin, işverenin uğradığı zararı gidermekle yükümlü olduğunu düzenlemiştir. 

Ancak iş sözleşmesine tabi işçi ve işveren, aralarında yaptıkları rekabet yasağı sözleşmesinde bir cezai şart kararlaştırabilirler. Böyle bir cezai şart kararlaştırılmışsa işçi, bu cezai şartı ödeyerek de zararı tazmin borcundan kurtulabilir. Bu durumda işveren, uğradığı zararın ispat yükü altında değildir. Ancak sözleşmede kararlaştırılan cezai şart eğer işverenin uğradığı zararın tazminine yetmiyorsa, işçi bu durumda cezai şartı aşan zararı da gidermek zorundadır.

İş Sözleşmesi Rekabet Yasağı Maddesi

İş sözleşmesine tabi işçi ve işveren arasında düzenlenebilen rekabet yasağı sözleşmesine uygulanacak hükümler Türk Borçlar Kanunu’nun 444-447. maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Borçlar Kanunu 444 – Rekabet Yasağı

Fiil ehliyetine sahip olan işçi, işverene karşı, sözleşmenin sona ermesinden sonra herhangi bir biçimde onunla rekabet etmekten, özellikle kendi hesabına rakip bir işletme açmaktan, başka bir rakip işletmede çalışmaktan veya bunların dışında, rakip işletmeyle başka türden bir menfaat ilişkisine girişmekten kaçınmayı yazılı olarak üstlenebilir.

Rekabet yasağı kaydı, ancak hizmet ilişkisi işçiye müşteri çevresi veya üretim sırları ya da işverenin yaptığı işler hakkında bilgi edinme imkânı sağlıyorsa ve aynı zamanda bu bilgilerin kullanılması, işverenin önemli bir zararına sebep olacak nitelikteyse geçerlidir.

İşçi İşveren Rekabet Yasağı Sözleşmesi Örneği

Rekabet yasağı sözleşmesi, somut olaya uygun olarak yukarıdaki şartlar dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Örnek ve taslak rekabet yasağı sözleşmesi aşağıda yer almaktadır.

Rekabet Yasağı Sözleşmesi

İşçi:……..

İşveren:…….

Konu: İşçinin iş sözleşmesinin sona ermesinden sonra … yıl boyunca … coğrafi sınırları içinde işvereni zarara uğratacak şekilde onunla rakip işletme açmaması, rakip işletmede çalışmaması veya işyerinde öğrendiği bilgi ve sırları açıklamamasıdır.

Tarafların Yükümlülükleri:

Sözleşme süresi:

İmza

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Sayfayı Kopyalayamazsınız

Bilgi ve Randevu