Tehdit Suçu

Tehdit suçu hakkında merak ettiklerinizi bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda bizlere ulaşabilirsiniz.

Tehdit Suçu Nedir?

Tehdit suçu failin, gelecekte mağdura veya onun bir yakınına karşı belli bir kötülük yapacağına veya zarara yol açacağına dair gözdağı vermek amacı ile bildirimde veya davranışta bulunmasıdır. Tehdit suçu, Türk Ceza Kanunu 106. Maddede düzenlenmiştir.

Türk Ceza Kanunu 106 – Tehdit 

(1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı dokuz aydan az olamaz. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(2) Tehdidin;

a) Silahla,

b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,

c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.

Tehdit, yalnızca gözdağı içeren sözler ile değil resim, şekil, işaret veya davranışlar ile de işlenebilmektedir. Bu suçun oluşması için mağdurun somut bir zarar görmüş olması aranmayıp tehdidin mağdurda tehlike ve endişe yaratması yeterlidir. Bu suç sadece gerçek kişilere karşı işlenebilmektedir. Tüzel kişilere karşı tehdit suçu işlenememektedir. Bu suç kişinin vücut ve cinsel bütünlüğüne veya malvarlığına yönelik işlenebilir.

Tehdit Suçunun Cezası Nedir?

Tehdit suçunun Türk Ceza Kanunu madde 106 1. fıkrada basit hali düzenlenirken 106. madde 2. fıkrada ise nitelikli hali düzenlenmiştir. Suçun basit ve nitelikli hali bakımından cezaları farklılık göstermektedir.

Tehdit suçunun basit hali bakımından bir başkasının, kendisinin ya da yakınının hayatına, vücut bütünlüğüne ya da cinsel dokunulmazlığına ilişkin bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişiye 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilir. Bu suçun kadına karşı işlenmesi durumunda verilecek cezanın alt sınırı 9 aydan az olamaz. Bu kapsamda kadın tehdit edildiğinde verilecek ceza 9 aydan 2 yıla kadar hapis cezası olacaktır.

Eğer tehdit malvarlığının büyük bir zarara uğratacağına vesair bir kötülükte bulunacağına ilişkin ise bu durumda mağdurun şikayette bulunması üzerine 6 aya kadar hapis cezası veya adli para cezası verilebilir. Görüldüğü üzere bu ihtimalde ceza verilmesi mağdurun şikayetine bağlanmış ve daha az ceza öngötülmüştür.

Türk Ceza Kanunu’nda tehdit suçu bakımından cezayı artıran bazı nitelikli haller düzenlenmiştir. Bunlar;

 • Tehditin silahla işlenmesi, 
 • Kişinin kendisini tanınmayacak hale getirerek imza olmadan mektup ya da özel işaretlerle işlenmesi,
 • Birden fazla kişi tarafından birlikte müşterek olarak işlenmesi ve 
 • Suç örgütlerinin korkutucu gücünden yararlanılarak işlenmesidir. Bu hallerde verilecekceza

2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olacaktır.

Tehdit amacıyla kasten öldürme suçunun işlenmesi, kasten yaralama yada malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi durumunda bu suçlardan dolayı ise ayrıca ceza verilmektedir.

Seni Öldürürüm Demenin Cezası

‘‘Seni öldürürüm’’ demek, Ceza Kanunu’ndaki tanımla bir kimsenin vücut dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle tehdit etmek anlamına gelir. Bu suç için yasada öngörülmüş ceza 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıdır. Bu tehdidin kadına yöneltilmesi durumunda ise verilecek ceza 9 aydan az olamaz.

Mesajla Tehditin Cezası

Tehdit suçunun mesajla işlenmesi olasılığında ceza bakımından yüz yüze işlenmesi ile arasında bir fark bulunmamaktadır. Fail, tehdidini mağdurun vücut veya cinsel bütünlüğüne yöneltmiş ise yine altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile, malvarlığına yöneltmişse 6 aya kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacaktır.

Ölümle Tehditin Cezası

Bir kimseyi ölümle tehdit etmek tehdit suçunun temel halidir. Kanunda ölümle tehditin cezası altı aydan iki yıla, bir kadını ölümle tehdit etme durumunda ise 9 aydan 2 yıla kadar hapis cezası olarak öngörülmüştür.

Silahla Tehditin Cezası

Türk Ceza Kanunu tehdit suçunun belli hallerini daha fazla ceza verilmesini gerektiren nitelikli hal olarak düzenlemiştir. Bunlardan biri tehditin silahla gerçekleştirilmesidir. Bu kapsamda bir kimseyi silahla tehdit eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır.

Nitelikli Tehditin Cezası

Türk Ceza Kanunu’nda tehdit, bakımından daha ağır cezayı gerektiren bazı nitelikli hallere yer verilmiştir. Bu suçun kanunda sayılan yollardan biriyle gerçekleştirilmesi halinde verilecek ceza suçun temel şekli için öngörülen cezadan daha fazla olacaktır. Kanunda sayılan nitelikli haller:

 • Tehditin silahla işlenmesi, 
 • Kişinin kendisini tanınmayacak hale getirerek imza olmadan mektup ya da özel işaretlerle işlemesi,
 • Birden fazla kişi tarafından birlikte müşterek olarak işlenmesi ve 
 • Suç örgütlerinin korkutucu gücünden yararlanılarak işlenmesidir. Bu yollarla tehdit suçunun işlenmesine nitelikli tehdit adı verilir ve iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

Tehdit suçu kadına karşı işlenirse bu halde verilecek cezanın alt sınırı 9 aydan az olamaz. Dolayısıyla kadına karşı işlenen tehdit suçunun cezası 9 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıdır.

Bir kimseyi tehdit etmek amacıyla hareket edilip kasten yaralama, kasten öldürme veya malvarlığına zarar verme suçları işlendiyse ayrıca bu suçlar için kanunda öngörülen cezalara da hükmolunur.

Sosyal Medyadan Tehditin Cezası

Sosyal medyadan bir kimsenin vücut veya cinsel bütünlüğüne yönelik bir saldırı gerçekleştireceğini söyleyerek tehdit eden kişi altı ay ile iki yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılır. Kişinin bu tehditi sahte bir hesap açarak gerçekleşmesi durumunda nitelikli hallerden ‘‘kişinin kendini tanınmayacak hale getirerek’’ suçun işlenmesi hali gerçekleşmiş olacak ve verilecek ceza iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası olacaktır.

Telefonda Küfür Ve Tehditin Cezası

Telefonda bir kimseye küfür etmek hakaret suçunu oluştururken vücut veya cinsel bütünlüğüne ya da malvarlığına karşı bir saldırı gerçekleştireceği yönünde tehdit etmek ise TCK’da düzenlenen tehdit suçunu oluşturmaktadır.

Hakaret suçu bir kimseye sövmek suretiyle onun onur, şeref ve saygınlığına saldırıda bulunarak işlenebilir. Ceza Kanununda bu suç için öngörülen ceza 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıdır. Bu suçun telefonda işlenmesi halinde de verilecek ceza aynıdır.

Telefonda bir kimsenin vücut veya cinsel dokunulmazlığını hedef alan bir tehdit eylemi gerçekleştirildiyse bunun cezası 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası, malvarlığına yönelik bir tehdit yapıldıysa bu durumda verilecek ceza şikayet üzerine 6 aya kadar hapis cezası olacaktır.

Avukat Yaşar Öksüz’ün Milliyet’te yayınlanan yazılarını buradan okuyabilirsiniz.

Tehdit Suçunun Şartları Nedir?

Tehdit suçunun oluşması bakımından aranan bazı şartlar vardır. Bunlar; 

 • Mağdura, ağır ve haksız bir zarara uğratılacağını içeren belli ağırlıkta bir ifade, tehdit yöneltilmelidir.
 • Fail tarafından tehditteki zararın failin iradesine bağlı olarak gerçekleştirilme potansiyeli olmalıdır.
 • Mağdurun özgürlüğü kısıtlanacak nitelikte bir tehdit olmalı ve bu tehdit mağdur için bir tehlike ve objektif olarak bir endişe yaratmalıdır. 
 • Tehdit korkutucu nitelikte ve ciddi olmalıdır.
 • Kişi bilerek ve isteyerek tehdit suçunu içeren davranışlarda bulunmalıdır. Bu suç bakımından failin kastı aranmaktadır.

Tehdit Suçunun Unsurları

Tehdit suçunun oluşması için bir kimsenin başka bir kimseye gelecekte onun vücut veya cinsel bütünlüğüne yönelik bir saldırı gerçekleştireceği hakkında bildirimde bulunması gerekir. Bu bildirimin tehdit niteliğini alması için mağdurda bir korku ve endişe yaratması gerekir. Tehdit suçunun konusu mağdur veya mağdurun bir yakını olabilir. 

Tehdit eyleminin kişinin vücut ve cinsel bütünlüğüne yönelik değil de malvarlığına yönelik olması da bu suçu oluşturur. Ancak malvarlığına yönelik tehdit bulunduğunda bundan soruşturma ve kovuşturma yapılması bu hususta mağdurun şikayetine bağlıdır. 

Hangi Sözler Tehdit Suçunu Oluşturur?

Sair bir kötülükte bulunulacağına ilişkin sözler tehdit suçunu oluşturmaktadır. Örnek olarak ‘‘Sana hesap soracağım gel buraya’’, ‘‘Buraya bir daha gel bak görürsün sen’’, ‘‘Ben sana gösteririm’’ tarzında sözler bu suçu oluşturur.

Kişinin hayatına, vücut bütünlüğüne veya cinsel dokunulmazlığına ilişkin zarar verme içeren sözler de tehdit suçunu oluşturmaktadır. Örnek olarak ‘‘Seni öldürürüm’’, ‘‘Kolunu bacağını kırarım’’ tarzı sözler tehdittir. 

Tehdit suçu iletme kastı ile gıyapta da işlenebilmektedir. Bu durumda fail tehdit içeren ifadelerin mağdura başka kişi aracılığı ile iletileceğine inanarak mağdurun gıyabında tehdit içeren sözlerde bulunur. Buna duruma örnek olarak tehditin mağdurun gıyabında aile bireylerinden birine söylenmesidir. Anneye ya da babaya söylenen ‘‘Oğlunu bulursam onu öldüreceğim’’ tarzındaki ifadeler buna örnek oluşturmaktadır. 

Kavga sırasındaki hiddet ve elem ile söylenen sözler de güncel içtihatlara göre tehdit suçunu oluşturmaktadır. Ancak bu durumda koşulların oluşması halinde haksız tahrik indirimi kabul edilebilmektedir.

Tehdit suçu kişinin malvarlığını büyük zarara uğratacağı hususunda gözdağı vermek şeklinde de gerçekleştirilebilir. Bu kapsamda malvarlığı bakımından zarara uğratılacağını içeren sözler tehdit suçunu oluşturur.  

Şikayet Süresi ve Soruşturma Usulü

Tehdit suçunun temel hali olarak düzenlenen malvarlığına ilişkin tehditler bakımından soruşturma açılabilmesi mağdurun şikayetine bağlıdır. Mağdur, bu suçun fiili ve failini öğrenmesinden itibaren 6 ay içinde şikayette bulunmalıdır.

Savcılık kendiliğinden malvarlığına yönelik tehdit suçları bakımından soruşturma yürütemez. Ancak kişinin hayatına, vücut bütünlüğüne ve cinsel dokunulmazlığına yönelik yapılan tehditler bakımından şikayet koşulu aranmamaktadır ve savcılık bakımından kendiliğinden soruşturma yapılabilmektir. Bu durumda zamanaşımı süresi olan 8 yıl içinde dava açılmalıdır.

Şikayet üzerine veya suçun soruşturmasının şikayete bağlı olmadığı hallerde kendiliğinden soruşturma açan savcılık soruşturma aşamasında suçun işlenip işlenmediğine dair araştırmalar yapar, deliller toplar. Soruşturma aşamasının sonunda suçun işlendiği doğrultusunda yeterli şüpheye ulaşan Cumhuriyet savcısı bir iddianame düzenler ve kamu davasını açar. 

Silahla Tehditte Uzlaşma

Uzlaşma, Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca mağdur ve şüpheli arasında bir uzlaştırmacı eşliğinde anlaşma sağlanmasıdır. Takibi şikayete bağlı suçlar kanun gereği uzlaştırmaya tabidir. Bu kapsamda takibinin şikayete bağlı olması sebebiyle malvarlığına yönelik tehdit suçu uzlaşmaya tabidir.

Ceza Muhakemeleri Kanununda özel olarak sayılması sebebiyle takibi şikayete bağlı olmasa da tehdit suçunun basit hali de uzlaştırmaya tabidir. Uzlaşmaya tabi suçlarda soruşturma veya kovuşturma aşamasından önce taraflar arasında uzlaşma görüşmeleri tamamlanır ve bunun sonucunda uzlaşmaya varılmazsa yargılama veya soruşturma devam eder.

Silahla tehdit, tehdit suçunun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli halidir. Tehdit suçunun yalnızca basit şeklinin uzlaşmaya tabi olması sebebiyle silahla tehditte uzlaşma prosedürleri uygulanmaz.

Tehdit Suçunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı, suçtan dolayı yapılan yargılama sonucunda verilen cezanın 2 yıldan az olması durumunda söz konusu olur. Ancak hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı verilebilmesi için sanık daha önce başka bir suçtan dolayı hapis cezası almamış olmalı ve yeniden suç işlemeyeceği izlenimi bırakmalıdır. Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı ile birlikte sanık 5 yıllık denetim süresi içinde kasıtlı olarak yeni bir suç işlememesi durumunda dava düşer. Aksi halde hakim hükmü açıklar.

Anayasa Mahkemesi yakın tarihli bir kararı ile Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını düzenleyen maddesini kaldırmıştır. Buna gerekçe olarak HAGB kararı verilmesi durumunda mağdurlara yeterli giderim sağlanmadığı ve bu kararın faillerin cezadan muaf olmasına yol açtığı gösterilmiştir. Bu karar 01.08.2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

TCK madde 106/1 Uyarınca tehdidin temel hali bakımından 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilebilir. TCK madde 106/2 uyarınca bu suçun nitelikli hali bakımından 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilebilir.

Dolayısıyla HAGB kurumunun yürürlükte olduğu dönem tehdit ile ilgili olarak mahkeme tarafından 2 yıl veya daha altında olarak hesaplanan hapis cezalarında hükmün geriye bırakılması kararı verilebilirdi. Ancak belirtilen tarihten sonra hakimlerin tehdit suçu bakımından da hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı vermesi mümkün değildir.

Tehdit Suçu Zamanaşımı

Tehdit suçunun yalnızca malvarlığına yönelik olarak işlenen hali şikayete tabidir. Takibi şikayete bağlı suçlarda zamanaşımı süresi 6 aydır. Mağdur 6 aylık süre içinde şikayette bulunmazsa malvarlığına yönelik işlenen tehditte soruşturma ve kovuşturma başlatılamaz.

Bununla birlikte  Türk Ceza Kanunu’nda 5 yıldan daha az hapis ve adli para cezasını gerektiren suçlarda zamanaşımı süresi 8 yıl olarak belirlenmiştir. Bu suçun şikayete bağlı olmayan ve mağdurun vücut ve cinsel dokunulmazlığını hedef alan temel ve nitelikli şekli bakımından 5 yıldan daha az hapis cezası öngörüldüğü için zamanaşımı süresi 8 yıl olacaktır.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Sayfayı Kopyalayamazsınız

Bilgi ve Randevu