Veraset İlamı

Veraset ilamı (mirasçılık belgesi) hakkında merak ettiklerinizi bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda bizlere ulaşabilirsiniz.

Yazı Başlıkları Göster

Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) Nedir?

Mirasçılar miras bırakanın ölümü ile mirası bir bütün olarak, kanun gereğince kazanırlar. Mirasçıların terekeye dahil mal ve haklar üzerinde tasarrufta bulunabilmeleri için mirasçılık sıfatlarını ispat etmeleri gerekir. Mirasçıların mirasçı olduğunu ispata yarayan, terekeye dahil mal ve hakları üzerinde tasarrufta bulunabilmeleri için gereken resmi belgeye “veraset ilamı” denilmektedir. Bu belgeye “mirasçılık belgesi” de denilmektedir.

Mirasçılık belgesi, Medeni Kanunun 598. maddesinde düzenlenmiştir. Kanundaki düzenleme şu şekildedir;

Medeni Kanun 598 – Mirasçılık Belgesi

Başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh mahkemesince veya noterlikçe mirasçılık sıfatlarını gösteren bir belge verilir.

Mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından kendilerine bildirilmesinden başlayarak bir ay içinde itiraz edilmedikçe, lehine tasarrufta bulunulan kimseye, sulh mahkemesince atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösteren bir belge verilir.

Mirasçılık belgesinin geçersizliği her zaman ileri sürülebilir.

Ölüme bağlı tasarrufun iptaline ilişkin dava hakkı saklıdır.

Mirasçılık belgesi resmi bir senet mahiyetindedir. Mirasçılık belgesinin aksi ispat edilinceye kadar belgede gösterilen kişiler mirasçı kabul edilir. Bu kapsamda mirasçılık belgesinde ismi yazılı kişiler, bu belgeye dayalı olarak miras davaları açmak dahil her türlü başvuruda bulunma hakkına sahiptir.

Kimler Veraset İlamı Talebinde Bulunabilir?

Miras hukukunda iki tür mirasçı bulunmaktadır. Bu mirasçılardan ilki yasal mirasçılardır. Yasal mirasçılar, ölen kişiye kan bağı ile bağlı olan ve hiçbir işlem yapılmadan kendiliğinden mirasçı olan kişilerdir. Bir diğer mirasçı türü ise atanmış mirasçılardır. Atanmış mirasçı, miras bırakanın ölümünden sonra malları üzerinde lehine kazandırma yaptığı mirasçılardır. Atanmış mirasçılar ile miras bırakan arasında kan bağı bulunması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır.

Kural olarak miras bırakanın yasal mirasçıları veraset ilamı talebinde bulunabilir. Yasal mirasçılar, veraset ilamı düzenlenmesine ilişkin taleplerini herhangi bir notere veya sulh hukuk mahkemesine sunabilirler. Yasal mirasçılar gibi atanmış mirasçılar da mirasçılık belgesi almak için talepte bulunabilirler. Ancak atanmış mirasçıların mirasçılık belgesi talep etmesi durumunda bu taleplerini sulh hukuk mahkemesinde sunmaları daha isabetli olacaktır. Nitekim noterler, kendi sistemlerinden sadece yasal mirasçıları mirasçı olarak görmektedir.

Ayrıca miras bırakanın alacaklıları da mirasçıları öğrenmek için mirasçılık belgesi talep etme hakkına sahiptir.

Veraset İlamı Nasıl Alınır

Veraset İlamı Nasıl Alınır?

Yakınları vefat eden kişiler veraset ilamı nasıl alınır sorusunu sıklıkla sormaktadır. Bu konuda iki farklı yolu vardır. Bunlardan ilki noterden veraset ilamı alınmasıdır. İkinci yöntem ise mahkemeden veraset ilamı alınmasıdır.

Noterden Veraset İlamı Nasıl Alınır?

Mirasçılardan herhangi biri, herhangi bir notere başvuru yaparak mirasçılık belgesi çıkartılmasını isteyebilir. Bu yol mahkeme yoluyla veraset ilamı çıkarmaktan daha hızlı bir yoldur. Fakat bazı durumlar var ki bu durumlarda mirasçılık belgesinin noterden alınması mümkün olmayabilir. Bu kapsamda mirasçı sayısının çok ve hissedarlık bilgilerinin karışık olması, boşanma davası devam ederken sağ kalan eşin mirasçı olmamasına rağmen kayıtlarda mirasçı görünmesi gibi durumlarda mirasçılık belgesinin noterden alınması mümkün değildir. Bu durumların ortaya çıkması halinde mirasçılık belgesinin mahkemeden talep edilmesi gerekir.

Noterden Veraset İlamı İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Mirasçılık belgesinin noterden alınması halinde gereken belgeler şunlardır;

  • Miras bırakanın ölüm belgesi,
  • Miras bırakanın nüfus kayıt örneği ve
  • Belgeyi talep eden kişinin nüfus cüzdanı ile fotokopisi.

Noterden Veraset İlamı Kaç Günde Çıkar

Noterden Veraset İlamı Kaç Günde Çıkar?

Mirasçılık belgesi alınması için notere başvuru yapılması halinde bu belge yaklaşık olarak yarım saat içerisinde çıkmaktadır. Bu sebeple mirasçılık belgesinin çıkartılmasında noterler büyük kolaylık sağlamaktadır. Ancak noterden mirasçılık belgesi çıkartırken gerekli belgelerin hepsinin hazır edilmesi gerekir.

Mahkemeden Veraset İlamı Nasıl Alınır?

Bazı durumlarda mirasçılık belgesinin mahkemeden talep edilmesi gerekir. Söz gelimi nüfus kayıtlarının yeterli açıklıkta olmaması, çok eskiye dayanan mirasçılık belgelerinde soy bağının noter tarafından tespit edilemiyor olması, taraflardan birinin T.C. vatandaşı olmaması ve benzeri durumlarda veraset ilamının mahkemeden talep edilmesi gerekir.

Veraset ilanı için başvurulması gereken mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir. Mirasçılık belgesinin mahkemesinden istenmesi durumunda Sulh Hukuk Mahkemesine hitaben dilekçe verilmesi de gerekmektedir. Mirasçılar bu işlemi kendi yapabileceği gibi vekalet verdikleri miras avukatı aracığı ile de yapabilirler.

Mahkemeden Veraset İlamı İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Mirasçılık belgesinin Sulh Hukuk Mahkemesinden talep edilmesi durumunda ise şu belgelerin sunulması gerekir;

  • Mahkemeye hitaben hazırlanacak başvuru dilekçesi.
  • Miras bırakanın ölüm belgesi,
  • Miras bırakanın nüfus kayıt örneği ve
  • Belgeyi talep eden kişinin nüfus cüzdanı ile fotokopisi.

Mahkemeden Veraset İlamı Kaç Günde Çıkar?

Mahkemeden mirasçılık belgesinin istenilmesi halinde bu belge, yaklaşık olarak 1 hafta içerisinde çıkartılmaktadır. Ancak bu süre mahkemenin iş yoğunluğuna göre değişiklik göstermektedir. Bu sebeple özellik arz eden bir durum bulunmadığı sürece mirasçılık belgesinin noterden çıkartılması daha pratiktir.

E-Devletten Veraset İlamı Alınır Mı?

Veraset ilamı noterden veya mahkemeden çıkartılabilir. Bu yöntemler dışında mirasçılık belgesi çıkartılabilmesi mümkün değildir. Bu sebeple e-devlet üzerinden veraset ilamı çıkartılamaz. Ancak Uyap vatandaş portal sistemi üzerinden başvuruda bulunarak mirasçılık belgesi için dava açılması mümkündür.

Veraset İlamı Dilekçe Örneği

İstanbul Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi’ne

Davacı : A. A. (T.C. Kimlik No: 11111111111)

Adres : ….. /İstanbul

Muris: B. B. (T.C. Kimlik No: 22222222222)

Adres : ….. /İstanbul

KONU : Mirasçılık belgesi verilmesi talep dilekçemdir.

AÇIKLAMALARIMIZ

Muris B.B., …. Tarihinde vefat etmiştir. Ben murisin yasal mirasçısıyım. Miras hukukundan kaynaklanan haklarımı kullanabilmem için lehime mirasçılık belgesi verilmesini talep ederim.

H. DELİLLERİ : Nüfus kayıtları, Ölüm belgesi, bilirkişi yemin, tanık ve her türlü hukuki delil.

T. SONUCU : Yukarıda açıklanan nedenlerle murisin mirasçısı olduğunu göterir veraset ilamının tarafıma verilmesini talep ederim.

Saygılarımla,

Davacı A.A.

(İmza)

Veraset İlamı Örnek Alınarak Hazırlanabilir Mi?

Mirasçılık belgesi noter veya mahkeme tarafından her mirasçının mirasçılık durumuna göre özel olarak hazırlanır. Bu sebeple veraset ilamının örnek alınarak hazırlanması mümkün değildir. Ancak veraset ilamı dilekçe örneği kullanılarak mahkemeye başvuru yapılması mümkündür. 

Veraset İlamı Neler İçerir?

Mirasçılık belgesi kimlerin hangi oranda mirasçı oldukları bilgisini içermektedir. Mirasçılık belgesi her kim tarafından talep edilirse edilsin, belgede yalnızca talep edenin değil tüm mirasçıların payları ve hakları gösterilir. Dolayısıyla mirasçılık belgesi adıyla da bilinen veraset ilamı miras bırakanın ölümünden sonra başvuruları üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenen kişilere verilen ve mirasçılık sıfatlarını gösteren bir belgedir.

Veraset İlamı Alındıktan Sonra Ne Yapılması Gerekir?

Mirasçılık belgesi, kişinin mirasçı olduğunu gösteren belgedir. Bu resmi belge ile mirasçı, miras bırakanın mallarında miras hukukundan kaynaklanan haklarını kullanarak her türlü davayı açabilir. Bu kapsamda alınan mirasçılık belgesi üzerinden ortaklığın giderilmesi davası, tereke tespit davası, vasiyetnamenin iptali davası, muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil davası ve tenkis davası başta olmak üzere her türlü davanın açılması mümkündür.

Veraset ilamı alındıktan belirli bir süre sonra tamamlanması gereken bazı adımlar vardır. Bunlar tamamlanmadığı takdirde belgeyi alan kişi veya kişilerin ceza ödemesi gerekir ve bu cezalar ödenmediği takdirde artarak yükselir. Bu kapsamda veraset ilamı alındıktan sonra belgeyi alan kişi veya kişilerin bağlı oldukları belediyeye emlak beyanında bulunması gerekir. Bir diğer yapılması gereken işlem miras kalan gayrimenkul için veraset ve intikal vergisinin ödenmesidir.

2023 Yılı Veraset İlamı Ücreti

Mirasçılık belgesinin, sulh hukuk mahkemesinden veya noterlerden alınması mümkündür. Veraset ilamı ücreti de belgenin nereden alındığına göre değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda veraset ilamının noterden alınması durumunda ücreti yaklaşık olarak 1200-TL’dir. Bu ücret noterlerin uyguladığı harçlara göre değişiklik göstermektedir. Mahkemeden veraset ilamı istenilmesi durumunda ise ücreti yaklaşık olarak 1.500-TL’dir.

Veraset İlamının İptali Nedir

Veraset İlamının İptali Nedir?

Mirasçılık belgesi, aksi ispat edilinceye kadar resmi bir belge niteliğindedir ve doğru olduğu kabul edilir. Ancak ilgilisi tarafından veraset ilamının hukuka aykırı olduğunun iddia edilmesi durumunda iptal edilmesi mümkündür. Bu kapsamda açılacak davalara ise veraset ilamının iptali davası denilmektedir. 

Veraset İlamının İptali Hangi Durumlarda İstenir?

Veraset ilamının iptali davası, mirasçılık belgesindeki durumun gerçek mirasçılığı yansıtmaması durumunda açılır. Bu kapsamda mirasçıların eksik veya hatalı gösterilmiş olması durumunda mirasçılık belgesinin iptali davası açılması mümkündür. Yine aynı şekilde mirasçıların, miras hisselerinin eksik ya da yanlış yazılması durumunda da veraset ilamının iptal edilmesi talep edilebilir.

Veraset İlamının İptali Davasının Tarafları Kimlerdir?

Mirasçılık belgesinin iptali davası, hasımlı bir davadır. Bu sebeple taraf gösterilmek zorundadır. Taraf gösterilmesi şartı, kamu düzenindendir. Hakim, taraf eksikliği olup olmadığını inceleyerek taraf eksikliğinin bulunması halinde davacıya bu eksikliği gidermesi için süre verir. Mahkeme tarafından verilen sürede eksiklik giderilirse davanın açılmamış sayılmasına karar verilir.

Mirasçılık belgesinde mirasçı olarak gösterilmeyen herkes ve mirasçılık belgesi yanlış düzenlendiğinden dolayı hakları zarara uğrayan herkes veraset ilamının iptali davası açabilir. Bu dava sonucunda verilen hüküm kesin hüküm oluşturacak ve tüm mirasçıları etkileyecektir. Bu sebeple tüm tarafların davaya katılması zorunludur.

Mirasçılık Belgesinin İptali Davası Şartları Nelerdir?

Mirasçılık belgesinin iptali davası açılabilmesi için öncelikle hukuki yararın olması gerekir. Hukuki yarar doğabilmesi için ise mirasçılık belgesinde maddi ya da hukuki bir hata bulunmalıdır. Söz gelimi mirasçılık belgesinde mirasçıların paylarının olduğundan az ya da fazla gösterilmesi, mirasçı olarak yanlış kişilerin gösterilmesi, maddi­-hukuki hatalara örnek gösterilebilir. Bu tür durumlarda iptal davasının açılması mümkündür.

Bu davlarda hasım gösterilmesi zorunludur. Mirasçılık belgesinin iptali davası, ancak mirasçılık belgesinde hata olduğunu düşünen mirasçıya ya da mirasçılara karşı veya mirasçılık belgesini talep eden mirasçıya ya da mirasçılara karşı açılabilir. İlgisiz bir kişiye karşı ya da taraf gösterilmeden açılamaz.

Bir davanın açılması için gereken dava şartlarının tümü tamamlandıktan sonra da hukuki süreç başlar.

Veraset İlamına Dayalı İyi niyetle Hak Sahiplerinin Durumu

Türk Medeni Kanununda veraset ilamına dayalı olarak hak kazanan iyi niyetli üçüncü kişiler bakımından açık bir hüküm bulunmamaktadır. Fakat iptal edilen mirasçılık belgesine dayanarak iyi niyetle hak sahibi olan kişinin bu hakkının Medeni Kanunun 1023 gereği korunması gerektiği kabul edilmelidir. Taşınır mallar bakımından da bu durumda Medeni Kanunun 998. Maddesi gereğince şartlarının mevcut olması durumunda iyiniyetli kişinin hakkı korunmalıdır. Dolayısıyla mirasçılık belgesine güvenerek bir malı iyi niyetli olarak satın alan üçüncü kişilerin yapmış olduğu işlemler geçerlidir.

Veraset İlamının İptali Bakımından Zamanaşımı

Mirasçılık belgesinin iptalinde herhangi bir hak düşürücü süre veya zamanaşımı bulunmamaktadır. Medeni Kanunun 598. maddesine göre mirasçılık belgesinin geçersizliği her zaman ileri sürülebilir. Bu sebeple mirasçılık belgesinin geçersizliğine her zaman itiraz edilebilir.

Veraset İlamının İptali Davası Yetkili Mahkeme

Miras davalarında yetkili mahkeme hukuk muhakemeleri kanunun 11. maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenleme için veraset ilamına dair yetki kuralları da belirlenmiştir. Kanundaki düzenlemeye göre  Mirasçılık belgesinin iptali ve yeni mirasçılık belgesi verilmesine ilişkin davalarda, mirasçıların her birinin oturduğu yer mahkemesi de yetkilidir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu 11 – Mirastan Doğan Davalarda Yetki

“Başvurusu Mirasçılık belgesinin iptali ve yeni mirasçılık belgesi verilmesine ilişkin davalarda, mirasçıların her birinin oturduğu yer mahkemesi de yetkilidir.”

Veraset İlamının İptali Davası Görevli Mahkeme

Yukarıda ifade ettiğimiz üzere mirasçılık belgesi verilmesine dair davalarda görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir. Ancak mirasçılık belgesinin iptaline ilişkin davalar, çekişmeli davalar arasında yer almaktadır. Bu sebeple bu davalarda görevli mahkeme asliye hukuk Mahkemesidir.

Davanın asliye hukuk mahkemesi dışında bir mahkemede açılması durumunda mahkeme bu hususu kendiliğinden göz önüne alarak görevsizlik kararı verecektir.

Veraset İlamı Yargıtay Kararı

Daha önce mirasçılık belgesi verilmiş olması yeni bir mirasçılık belgesi istenilmesine engel değildir.

”Dava, mirasçılık belgesi verilmesi istemine ilişkindir. Davacı vekili, 24.05.2012 tarihinde vefat eden murisin mirasçılarını gösterir mirasçılık belgesinin verilmesini talep etmiştir. Mahkemece, murisin, Sulh Hukuk Mahkemesince verilen mirasçılık belgesi mevcut olduğu, bu mirasçılık belgesinin aksi ispat edilinceye kadar geçerli olduğu ve bu mirasçılık belgesinin iptal edilmediği, daha önce murise ait verilmiş mirasçılık belgesi mevcut olduğu gerekçesiyle reddine karar verilmiştir.

Daha önce mirasçılık belgesi verilmiş olması yeni bir mirasçılık belgesi istenmesine engel değildir. Üstelik mirasçıların da mirası reddetmiş olmaları nedeniyle mirasın reddinin mirasçılık belgesinde gösterilmesi gerekir. Mahkemece talep doğrultusunda mirasçılık belgesi verilmesi gerekir”

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi 2015/16593 E., 2016/4797 K. 19.04.2016 T.

Çekişmesiz yargı işi niteliğindeki mirasçılık belgesi verilmesine dair davalarda sulh hukuk mahkemesi görevlidir.

”Dava, mirasçılık belgesi verilmesi istemin ilişkindir. Sulh Hukuk Mahkemesince, mirasçılık belgesi verilmesinin mülkiyet nakline neden olacağı gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir. Asliye Hukuk Mahkemesi ise, talebin mirasçılık belgesi verilmesi istemine ilişkin olduğu, ve sulh hukuk mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik yönünde hüküm kurmuştur.

Somut olayda; davacı vekili, mirasçılık belgesi verilmesi davası açtığı ve Hazine’yi hasım gösterdiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, davanın hasımlı olarak açılmış olması uyuşmazlığı çekişmeli hale getirmeyeceğinden, çekişmesiz yargı işi niteliğindeki davanın Sulh Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.”

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2014/5239 E., 2014/8643 K. 29.05.2014 T.

Mirasçılık belgesi verilmesi davalarında kesin yetki kuralı bulunmamaktadır.

” Dava, mirasçılık belgesi verilmesi istemine ilişkindir. Mirasçılık belgesi verilmesine ilişkin dava 6100 Sayılı HMK’nın 382. maddesinde çekişmesiz yargı işlerinden sayılmış, 384.maddesinde ise kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, çekişmesiz yargı işleri için talepte bulunan kişinin veya ilgililerden birinin oturduğu yer mahkemesinin yetkili olduğu, HMK.nın 11/3. maddesinde ise mirasçılık belgesinin iptali ve yeni mirasçılık belgesi verilmesine ilişkin davalarda, mirasçıların her birinin oturduğu yer mahkemesinin de yetkili olduğu belirtilmiştir.

Bu hale göre mirasçılık belgesi verilmesi davalarında kesin yetki söz konusu olmayıp tarafların yetki itirazı da olmadığına göre davanın açıldığı ilk mahkeme olan Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülüp sonuçlandırılması gerekir.”

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2014/9248 E., 2014/12025 K. 18.09.2014 T.

Mirasçılık belgesinin iptaline dair davalarda asliye hukuk mahkemesi görevlidir.

” Somut olayda, dava ve talep mirasçılık belgesinin iptali ve yeni bir mirasçılık belgesi verilmesi istemine ilişkindir. Dava, ….. Hukuk Mahkemesi’nin 2010/1397- 2011/1038 E. K. sayılı mirasçılık belgesinde mirasçı olarak gösterilenlerden davalı … de hasım gösterilerek açıldığından çekişmeli hale gelmiştir. Bu nedenle mirasçılık belgesinin iptali ve yeni bir mirasçılık belgesi verilmesi istemiyle açılan dava çekişmeli yargı niteliğinde olduğundan asliye hukuk mahkemesi görevlidir.”

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi 2017/5968 E., 2018/1934 K. 14.03.2018 T.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Sayfayı Kopyalayamazsınız.