Uzaklaştırma Kararı

Uzaklaştırma kararı hakkında merak ettiklerinizi bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda bizlere ulaşabilirsiniz.

Uzaklaştırma Kararı Nedir?

Uzaklaştırma kararı 6284 sayılı kanunda öngörülmüş bir önleyici koruma tedbiridir. Şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi bulunan kişiler en yakın aile mahkemesi hakimine, karakola veya savcılığa başvurup koruma kararı verilmesini talep edebilirler.

6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’ şiddet gören veya şiddet görme tehlikesi altında olan kişiler için bazı koruma ve önleme tedbirleri öngörmüştür. Bu kanun kapsamında şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi altında bulunan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve hatta ısrarlı takip mağduru olan her birey bu tedbirleri talep edebilir.

Uzaklaştırma kararı, ilgilinin talebi, Bakanlık veya kolluk görevlileri ya da Cumhuriyet savcısının başvurusu üzerine en çabuk ve en kolay ulaşılabilecek yer hâkimi, mülkî amir ya da kolluk birimi tarafından verilir.

Uzaklaştırma kararı da bu kanunda öngörülmüş bir koruma tedbiridir. Bu tedbir aile mahkemesi hakimi tarafından verilir. Şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi altında bulunan kişi en kolay ve çabuk ulaşabileceği hakimden koruma kararı verilmesini isteyebilir.

Bu karar, kişinin ortak konuttan veya talepte bulunan kişinin konutundan derhal uzaklaştırılması; onun okuluna, işyerine, yakınlarına yaklaşamamasını, iletişim araçları ve sair yollarla rahatsız edememesini kapsar. Dolayısıyla uzaklaştırma kararı ile müşterek konutun kadına tahsisi mümkündür.

Kanunun isminde ‘kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun’ ibaresi bulunsa da bu karar sadece kadın lehine değil; cinsiyet, yaş, medeni durum, din, ırk, cinsel yönelim ayrımı yapmadan şiddet gören veya görme tehlikesi altında olan herkes lehine verilebilir.

Aynı zamanda şiddet her zaman fiziksel şiddet olarak karşımıza çıkmayabilir. Yalnızca kadın olduğu için cinsel, psikolojik, ekonomik ve her türlü şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi bulunan herkes koruma kararı verilmesini talep edebilir. Bununla birlikte aynı evi paylaşmasalar bile aile mensubu sayılan kişiler arasındaki bu yönde davranışlar şiddet olarak tanımlanıp bununla karşı karşıya kalan kişiler bu kanun kapsamında korunmaktadır.

Uzaklaştırma Kararı Şartları Nelerdir?

6284 Sayılı Kanun’un amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin korunmasıdır. Bunun dışında kanun kapsamına tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilere yönelik şiddetin önlenmesi de alınmıştır. Bu kapsamda kadına şiddet uygulanması, aile içerisinde bir şiddetin yaşanması veya şiddete uğrama tehlikesi oluşması durumlarında koruma tedbiri talebinde bulunulabilir. Tedbir kararına hükmedilebilmesi için fiziksel şiddet şart değildir.

6284 sayılı Kanun şiddet konusunda farklı ayrımlara gitmiştir. Buna göre; 

Ev içi şiddet: aynı evi paylaşan ya da farklı evlerde yaşamakla birlikte aynı aileye mensup sayılan kişiler arasında meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddet sayılabilecek davranışlardır.

Kadına yönelik şiddet: kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınların insan haklarını ihlal edecek ve kanunda şiddet olarak tanımlanan her türlü tutum ve davranıştır.

Genel anlamıyla şiddet: kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanmasına neden olabilecek hareketleridir. Şiddet, bir kimsenin özgürlüğünün keyfi engellenmesi veya acı çekmesine yönelik baskı ve tehdidi de kapsamaktadır.

Koruma kararı da bu kanunda öngörülmüş bir tedbir kararıdır. Hakimin karar verebilmesi için aranan şartlar şunlardır;

 • Mağdurun hakarete, tehdide, fiziksel, psikolojik, ekonomik, cinsel şiddete uğruyor veya böyle bir tehlikeyle karşı karşıya bulunuyor olması,
 • Aile mahkemesi, savcılık, karakol gibi makamlara başvuru yapılması
 • Dilekçede başvuru konusu olayın açıkça anlatılması.

Uzaklaştırma kararı verilebilmesi için kişinin şiddet gördüğüne dair bir kanıt getirme yükümlülüğü yoktur. Çünkü 6284 sayılı yasaya göre koruma ve önleme tedbirleri için mağdurun beyanı yeterlidir. Koruyucu veya önleyici tedbir kararı verilebilmesi için, şiddetin uygulandığı hususunda delil veya belge aranmaz.

6284 sayılı kanun kapsamında korunan ve tedbir talep edebilecek kimseler şunlardır;

 • Aynı haneyi paylaşmasa da aile mensubu sayılan kişiler (eşler, evli olmayıp birlikte yaşayan kimseler, çocuklar ve diğer aile bireyleri)
 • Sadece kadın olması sebebiyle şiddete uğrayan kadınlar,
 • Yasada şiddet olarak tanımlanan tutum ve davranışlara maruz kalan ya da kalma tehlikesi bulunan kişiler.

Aile mahkemesine başvuru dilekçe ile yapılmalıdır. Bununla birlikte savcılığa veya karakola sözlü beyanla başvuru yapılması da mümkündür.

Uzaklaştırma Kararı İhlali

Hakkında uzaklaştırma kararı verilen kişi aile konutuna veya talep edenin konutuna, okuluna, işyerine, yakınlarına yaklaşamaz. Bu karara uymayarak talep edene yaklaşırsa, yakınlarıyla iletişime geçerse ihlal gerçekleşmiş olacaktır. Bu durumda ise koruma kararının ihlali yaptırımı ile karşı karşıya kalacaktır. Tedbir kararına aykırı davranıldığı tespit edildiğinde kolluk tarafından bir tutanak tutulur ve Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir. Savcılık da bu tutanağı derhal aile mahkemesine iletir.

Koruma kararının ihlal edilmesinin yaptırımı tazyik hapsidir. Bu sayede kişinin bu tedbir kararına zorla uyması hedeflenmiştir.

Uzaklaştırma Kararı İhlali Cezası

Koruma kararı, hakkında bu karar verilen kişi için bir yükümlülük niteliğindedir. Kişi bu yükümlülüğünü ihlal ettiğinde yine kararı veren aile mahkemesi bu kişiye 3 ile 10 gün arasında bir tazyik hapsi verilir. Bunu belirlerken hakim tedbirin niteliğini ve ihlalin ağırlığını göz önünde bulundurur.

Tazyik hapsi uygulamada zorlama hapsi olarak da bilinir. Zorlama hapsi savcılık tarafından uygulanmaktadır. Bu uygulamayla kişinin tedbire zorla uyması amaçlanmaktadır.

Kişi uzaklaştırma kararını birden fazla kez ihlal ederse her ihlali için 15 ile 30 gün arasında zorlama hapis verilir. Ancak verilecek toplam zorlama hapis süresi 6 ayı geçemez.

Gerek tedbir kararı verilmesi, gerekse zorlama hapsinin uygulanması şikâyete bağlı kılınmadığı gibi zorlama hapsine karar vermek konusunda hâkime takdir yetkisi de tanınmamıştır. Uzaklaştırma kararı ihlali oluştuğunda hakim, zorlama hapsi kararı vermek zorundadır. Ancak hâkime, ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre tazyik hapsi kararının üç gün ile on gün arasında olması konusunda takdir hakkını kullanabilir. Tedbir kararının gereklerine aykırılığın her tekrarında ise zorlama hapsinin süresi on beş günden otuz güne kadardır. Burada hakim tedbirin niteliğine ve ihlalin ağırlığına göre değerlendirip tazyik hapsinin süresini belirleyecektir. Ancak zorlama hapsinin toplam süresi altı ayı geçemeyecektir.

Zorlama hapsi için üst sınır altı ay olarak belirlenirken, ilk seferde aykırılığın ağırlığına göre hâkim kararıyla üç günden on güne kadar, sonraki her tekrarda on beş günden otuz güne kadar olacağı belirtilmiştir. Böylece zorlama hapsine karar verecek hâkimlerin takdir alanı daraltılarak uygulama birliğinin sağlanması kolaylaştırılmıştır.

Uzaklaştırma Kararı İhlali Para Cezası

Uzaklaştırma kararını ihlal eden kişiye bir para cezası öngörülmemiştir. Hakkında koruma kararı olan kişi bu karara aykırı zorlama hapis kurumu devreye girecektir ve kişinin bu karara zorla uyması sağlanacaktır. Sonuç olarak uzaklaştırma kararı ihlali para cezasına çevrilmez.

Uzaklaştırma Kararı Tebliğ Edilmezse

Tedbir kararlarına hükmedilmesi durumunda bu karar, korunan kişiye ve şiddet uygulayana tebliğ edilir.  Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde ilgili kolluk birimi de koruma kararına hükmedebilir. Bu durumlarda tedbir kararı, şiddet uygulayana bir tutanakla derhâl tebliğ edilir. Bunun amacı her şeyden önce kişilerin lehine ve aleyhine olarak verilen kararlardan bilgi sahibi olmasıdır.

Lehine tedbir (koruma) kararı verilen kişi, bunun gereğinin yerine getirilmesi için; aleyhine karar verilen kimse de itiraz yasa yoluna başvurmak için karardan haberdar olmalıdır. Tedbir kararının tebliğ işlemlerinde, tedbir kararına aykırılık hâlinde şiddet uygulayan hakkında zorlama hapsinin uygulanacağı ihtarı mutlaka yer almalı, böylece kişi, hakkında verilen karar ve sonuçları hakkında hukuken aydınlatılmalıdır.

Tedbir kararının uygulanması için, ilgilisine tebliği zorunlu değildir. Muhatap uzaklaştırma kararını tebliğ almasa da bile uzaklaştırma kararı uygulanabilir. Tedbir kararının tebliğ edilmemesi uygulanmasına engel değildir. Ancak zorlama hapsinin uygulanması için tebliğ tarihi bilinmelidir. Bu nedenle muhatabın tedbir kararından haberdar olup olmadığı veya kararın kendisine tebliğ edilip edilmediği araştırılıp sonucuna göre bir karar verilmelidir. Aksi halde zorlama hapsinin verilmesi yasaya aykırı olacaktır. Ayrıca zorlama hapsinin uygulanması için usulünce verilip halen geçerliliğini koruyan bir önleyici tedbir kararının varlığı şarttır.

Sonuç olarak uzaklaştırma kararlarının ilgililere tebliğ edilmemesi kararın uygulanmasına engel teşkil etmez. Kişiye hakkında uzaklaştırma kararı verildiği bildirilmediyse de bu karar uygulanacaktır. Zira bu kanun kapsamında korunan öncelikle aile içi şiddetin önlenmesidir. Ancak kararın ilgilisine tebliğ edilmemesi kişinin itiraz hakkını kullanabilmesi bakımından bir ihlal yaratabilir. Bu yüzden karara uyulmaması halinde zorlama hapsi uygulanacağı ihtarını da içeren tebliğ işlemi yapılmalıdır.

Uzaklaştırma Kararında Telefonla Arama

Koruma kararı; müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsisi edilmesi, korunan kişiye, bu kişinin bulunduğu konuta, okula ve işyerine yaklaşamaması, korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesini kapsar. Ancak tedbirin kapsamı bunlarla sınırlı olmamakla birlikte hakim birden fazla tedbire de hükmedebilir.

Hakkında uzaklaştırma kararı verilmiş kişi bu kararı talep eden kişiye yaklaşmama ve onunla iletişime geçmeme yükümlülüğü altındadır. Dolayısıyla telefonla arayıp rahatsız etmemesi gerekir. Dolayısıyla telefonla arama uzaklaştırma kararını ihlal anlamına gelir ve zorlama hapsi yaptırımına tabidir.

Uzaklaştırma Kararı Varken Çocuğu Görme

6284 sayılı yasaya göre hakim aşağıdaki önleyici tedbirleri almaya yetkilidir:

 • Kişinin ortak konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve ortak konutun korunan kişiye tahsis edilmesi,
 • Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması, 
 • Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki düzenlemesini sınırlandırma veya kaldırma,
 • Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramış olup olmaması gözetilmeden yakınlarına ve çocuklarına yaklaşmaması
 • Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya başka surette rahatsız etmemesi

Uzaklaştırma kararı kişiye ve yakınlarına yaklaşmamayı kapsamaktadır ve bir kimse eşi lehine bu kararı aldıysa ortak konuta yaklaşamayacaktır. Hakkında koruma kararı olan kişi, kural olarak sadece eşi bakımından bu yükümlülük altındadır. Bu sebeple kişisel ilişki kurulmasına ilişkin bir mahkeme kararı varsa uzaklaştırma kararı, kişisel ilişkiyi engellemeyecek şekilde uygulanır.

Hakimin çocuklarla ilgili önleyici tedbirler alma yetkisi de vardır. Hakimin korunan kişinin çocuklarına yaklaşmama kararı vermesi halinde hakkında bu karar verilen kişi kendi çocuğu da olsa onu göremez. Bu konuda aile mahkemesi hakimi çocuğun üstün yararını gözeterek karar verecektir.

Gerekli görülmesi halinde hakim bu kararla birlikte çocuklara yaklaşmama tedbirine de hükmedebilir. Bu durum genellikle tarafların boşanmaları sonrasında velayet hakkının bir tarafa verilmesi halinde kendini göstermektedir. Ancak geçici velayet durumlarında da bu tür durumlar yaşanmaktadır. Böyle bir tedbir de mevcutsa hakkında koruma kararı bulunan kişinin çocuğunu görmemesi söz konusu olabilir. Ayrıca çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kararı varsa hakim tarafından bu kişisel ilişkinin bir refakatçi eşliğinde yapılmasına karar verilebilir, sınırlanabilir ya da tamamen kaldırılabilir. Hakkında koruma kararı veren kişi bunlara da uymakla yükümlüdür.

Uzaklaştırma Kararı Süreleri

Tedbir kararları, ilgilinin talebi, Bakanlık veya kolluk görevlileri ya da Cumhuriyet savcısının başvurusu üzerine en çok altı ay için verilebilir. Bu süre uzaklaştırmaya hükmedildiği tarihten itibaren başlar.

Şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin devam edeceğinin anlaşıldığı hâllerde, korunan kişinin ya da Bakanlık veya kolluk görevlilerinin talebi üzerine tedbirlerin süresinin veya şeklinin değiştirilmesine, bu tedbirlerin kaldırılmasına veya aynen devam etmesine karar verilebilir. Bu sebeple gerekli olduğu takdirde uzaklaştırma kararının süresinin uzatılmasını talep etmek mümkündür. 

Sevgiliye Uzaklaştırma Kararı

Tedbir kararlarının kanuni dayanağı olan 6284 sayılı yasada bu kararı talep edebilecek kişiler arasında aile mensubu sayılan kişiler, yalnızca kadın olması sebebiyle şiddete uğrayan kadınlar ve yasada şiddet olarak tanımlanan tutum ve davranışlara maruz kalan herkes olarak belirtilmiştir. 

Koruma kararının kaynağını oluşturan kanun çoğunlukla aile içi şiddetin önlenmesini hedeflese de bu yönde karar verilmesi için tarafların evli olması şart değildir. Sevgilisi tarafından şiddet gören veya şiddet görme tehlikesi bulunan herkes mahkemeye başvurup koruma kararı talep edebilir. Aynı açıklamalar kişinin eski sevgilisi tarafından şiddet görmesi veya görme ihtimali bulunması halinde de geçerlidir.

Komşuya Uzaklaştırma Kararı

6284 sayılı kanunun amacının şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru kişilerin korunmasıdır. Günlük hayatta kişilerin komşuları tarafından ısrarlı takip düzeyine ulaşan kişilerin huzur ve sükununu bozma niteliğindeki eylemlere maruz kaldığı görülmektedir. Kişi komşusu tarafından şiddet görüyorsa ya da görme tehlikesi varsa aile mahkemesine başvurup komşusu hakkında uzaklaştırma kararı talep edebilir.

Savcılıktan Uzaklaştırma Talebi

Uzaklaştırma kararı, kural olarak aile mahkemesi hakimi tarafından verilir. Ancak acele durumlarda mülki amirin, savcılığın veya karakolun da uzaklaştırma kararı vermesi mümkündür. Dolayısıyla savcılıktan uzaklaştırma talebinde bulunmak mümkündür. Savcılığa başvurup uzaklaştırma talebi iletildiğinde bu talep aile mahkemesine iletir ve kararı yine aile mahkemesi verir.

Polis Uzaklaştırma Kararı Verebilir Mi?

Önleyici tedbirler en yakın aile mahkemesi hakiminden, mülki amirden veya kolluk biriminden talep edilebilir. Kararı verecek merci ise aile mahkemesi hakimidir.

Kişinin savcılığa veya polise başvurması halinde bu talebi savcı veya polis tarafından ilgili aile mahkemesi hakimine iletilir. Nihayetinde hakim uzaklaştırma veya başka bir koruma tedbirini verecektir.

Bu kararların kolluk birimi tarafından değil, hakim tarafından alınması kuraldır. Ancak bazı durumlarda polisin de bu kararı verebildiği görülmektedir. Bu kapsamda çok acil ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde polis de uzaklaştırma kararına hükmedebilir. 

Bu hallerde polisin verdiği uzaklaştırma kararının geçerli olup uygulanabilmesi için bir şart yerine getirilmiş olmalıdır. Bu da polisin kararını aile mahkemesi hakiminin onaylamasıdır. Polis bu kararı vermesini takip eden ilk iş günü içinde bunu hakimin onayına sunar. Hakim yirmi dört saat içinde onaylarsa uzaklaştırma kararı uygulanmaya devam eder, hakimin bu kararı onaylamaması ise tedbirin kendiliğinden kalkmasına ve kararın hiç alınmamış gibi sonuç doğurmasına neden olur.

Uzaklaştırma Kararının Uzatılması Talebi

Koruma kararı ilk defasında en çok 6 ay için verilebilir. Bunu takdir yetkisi hakimdedir. Hakim tedbirin niteliği ve şiddetin veya tehlikenin ağırlığına göre 6 ayı geçmemek üzere bir uzaklaştırma kararı verir. Ancak mağdur bu süreyi yeterli bulmazsa hakimden 6 ayın sonunda, sürenin artırmasını talep edebilir.

Koruma kararının talebinden farklı olarak kararın uzatılması talebi kolluğa veya savcılığa değil, direkt kararı veren aile mahkemesi hakimine başvurularak yapılabilir. Bunun sonucunda hakim şiddetin veya tehlikenin devam ettiği kanaatine varırsa uzaklaştırma kararı süresini uzatabilir.

Avukat Yaşar Öksüz’ün Milliyet’te yayınlanan yazılarını buradan okuyabilirsiniz.

Uzaklaştırma Kararı Nereden Alınır?

Uzaklaştırma kararını verecek makam aile mahkemesidir. Bu koruma tedbirini talep edecek kişi doğrudan en yakın aile mahkemesi hakimine giderek talebini iletebilir. Kişi bunun yerine karakola veya savcılığa başvurarak da tedbir kararı talep edebilir. Bu makamlar ilgili aile mahkemesine bu kişi adına başvuru yapacaktır. İlgili aile mahkemesi hakimi de bir kaç gün için uzaklaştırma kararını verecektir.

Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde koruma kararını polisin de verebilmektedir. Ancak bu kararın geçerli olup uygulanması aile mahkemesi hakiminin polisin verdiği bu kararı yirmi dört saat içinde onaylamasına bağlıdır.

Aile mahkemesi hakimine yapılan başvuru bir dilekçe ile olmalıdır. Bununla birlikte polisten veya savcılıktan koruma kararı sözlü olarak da talep edilebilir. Bu durumda dilekçeyi bu kurumlar başvuran adına aile mahkemesine yazacaktır.

Uzaklaştırma Kararının Kaldırılması Talebi

Uzaklaştırma kararı korunan kişiye ve şiddet uygulayana tebliğ edilir. Bu tebliğ işleminde tedbir kararına aykırı davrandığı takdirde şiddet uygulayan hakkında zorlama hapsinin uygulanacağı ihtarı da yer alır. Tebliğ işlemi kişinin itiraz kanun yoluna başvurması için gereklidir.

Yasada itiraz yasa yolu da düzenlenmiştir. Buna göre koruyucu veya önleyici tedbir ayrımı yapılmadan bu kanun hükümlerine göre verilen kararlara karşı tedbir tarihinden itibaren iki hafta içinde ilgililer tarafından aile mahkemesine itiraz edilebilir. Kanun kapsamında verilen bütün kararlar için itiraz hakkı tanınmıştır.

Koruma kararının kaldırılması talebi bir itirazdır. Kanun bu itirazı değerlendirecek merciin kararı veren değil başka bir aile mahkemesi olacağını ve itiraz usulünü düzenlemiştir.

Tedbir kararlarının ilgili kurum ve kuruluşlar ile şiddet uygulayana tebliğ edilmesi gerekir. Tebliğ edilmemesi, kararın uygulanmasına engel teşkil etmez. Ancak karara karşı iki hafta içinde yapabilecekleri itiraz hakkının süresi de başlamamış olur. Yapılacak tebligatta aykırılık hâlinde zorlama hapsinin uygulanacağı ihtarı da yer almalıdır. Kararda bu yönde bir açıklama yoksa bu açıklama tebligat mazbatasına yazılmalıdır.

Uzaklaştırma kararının kaldırılması, aile mahkemesine kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde bir dilekçe yazılarak talep edilebilir. Koruma kararının kaldırılması kararını kararı veren mahkemeye sunulabilir. Dosya, itiraz üzerine kanundaki usule göre başka bir aile mahkemesine gönderilir. İtiraz üzerine hakim ise kararını bir hafta içinde verir. 

Kararının kaldırılması talebi, bir dilekçeyle iletilmelidir. Bu dilekçede itiraz edenin kimlik bilgileri, adresi, itiraz konusu, kısa ve öz açıklamalar yer almalıdır. Bir delile dayanılıyorsa dilekçede buna da yer verilmelidir.

30 Yorum

   Avatarı
 • Ben evimi kayin biledere kiraya verdim anlsamadi ayrıldı adresi taşıdı ama bana ve kocasına uzaklaştırma vermiş ben evimi satmak istiyorum ama gidemiyorum

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba, uzaklaştırma kararına itiraz edebilir ve kararın kaldırılmasını talep edebilirsiniz.

    Nariman Hajiyev Avatarı
   • Merhaba. Uzaklaştırma kararına itiraz ettim, kısmen kabul edildi, yani aynı okulda okudugumuz için okula gitmeme izin verildi. Bu karar , karşı tarafa da mutlaka bildirilir mi? Çünki bilgisi olmazsa yanlışlıkla beni ihbar eder diye korkuyorum

     Av. Yaşar Öksüz Avatarı
    • Merhaba,
     Uzaklaştırmam kararına itiraz sonrasında verilen kararlar da taraflar tebliğ edilmektedir.

      Gökçe Alkan Avatarı
     • Merhaba
      Eski eşim bana uzaklastirma talebinde bulunmus.karakoldan cagirdilar ifade verdim.Daha sonra uzlastirma dan tebligat geldi cevap vermedim.Simdi ise ceza davası açılmıs ve karai tarafın avukatı tutuklama iatiyoruz diye dilekce veemis.Fakat ben uzaklastirma tarihinden itibaren asla iletisime gecmedim.Yani ihlal yapmadım yine de tutuklama cezası alırmıyım? Teşekkürler

     • Av. Yaşar Öksüz Avatarı
     • Merhaba Gökçe hanım,
      Uzaklaştırma kararının ihlali iddiası ile yapılacak şikayetlerde tutuklama kararı verilemez. Sadece şartlarının bulunması durumunda uzaklaştırma kararının ihlali nedeniyle tazyik hapsi cezası verilebilir.

 • Sevinc Aksakal Avatarı
 • Merhaba avukat bey benim kardeşim esinle ayrilma surecindeler Kardesim uzaklastirmayi ihlalden cezaevine girdi .Uzaklastirmayi alan eşi 2 defa acik goruse geldi peki oda ihlal etmis sayilmazmi cok tesekkur ederim Benim bunu bildirmem gerekirmi

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba Sevinç hanım,
   Uzaklaştırma kararını ihlal etmek için öncelikle bir uzaklaştırma kararı olması gerekir. Kardeşiniz lehine alınmış bir uzaklaştırma kararı yoksa uzaklaştırma kararını ihlal de oluşmayacaktır.

 • Mehmet Karatoprak Avatarı
 • Sayın Av Yaşar Öksüz bey ben evlilik vaadiyle dolandırıldım beni dolandıran başkasıyla yaşamaya başlamış o kişiye kadının dolandırıcı olduğunu söyledim mesajla o şahıs bana hakaret etti sonra şikayet edip uzaklaştırma aldırdılar ikinci şikayet 3 gün onu çekmeden üçüncü şikayet 15 gün zorlama hapsi yattım tekrar şikayet etmişler yarın ifadeye çağrıldım ifademmi alınır yoksa tutuklanır mıyım aydınlatırsanız sevinirim ilk şikayet ettikleri şehirde yaşamıyorlar ama hep aynı yerden şikayet edildim nerde olduklarını bilmiyorum sadece mesajla yakınlarına beni dolandırdı adam dolandırılmasın diye mesaj atıp kadını kötülemem yabancı uyruklu para gönderdiğim dekontlarıda yeni çıkarttım daha önce kadından dolandırıcı adamdan tehdit hakaret davası açtım sonuç yok tebliğ edilmeden direk tutuklanırmıyım

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba Mehmet bey,
   Uzaklaştırma kararının ihlali nedeniyle tazyik hapsi verilmektedir. Tazyik hapsi kararı için uzaklaştırma kararının tebliğ edilmiş olması gerekir. Tebliğ rağmen uzaklaştırma kararını ihlal ettiyseniz tazyik hapsi ile cezalandırılmanız muhtemeldir. Bu konuda öncelikle savunmanızı almaları gerekir.

 • Merhaba Avatarı
 • Avukat bey eski kız arkadaşımla Ağustos ayında ayrıldık bu süreden beri kendisiyle hiç bir şekil de yüz yüze görüşmedik orta da tarafımdan uygulanmış hiç bir şiddet meyili,adresine gitme ya da darp söz konusu değil ancak kendisi 7 Aralıkta hakkımda iletişim araçlarıyla ulaşma durumu dahil hakkımda 3 ay süreli tedbir ve koruma kararı aldırttı dün kendisine whatsapp üzerinden hiç bir hakaret ve de rencide edici sözler yazmadan sadece böyle bir şeye ne gerek vardı şeklinde bir yazı yazdım kendisi bana ağır küfürler ve de hakaretler ederek süre dolmadı ben Pazartesi mahkemeye gideceğim hapise seni bir sokayım da gör diyor.Tedbir kararını ihlal etmiş oluyor muyum kendisinin küfür ve de hakaretleri bu süreçte hafifletici bir sebep olmuyor mu ?

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba,
   Uzaklaştırma kararını ihlalden ötürü hapis cezasına hükmedilebilmesi için uzaklaştırma kararının size tebliğ edilmiş olması gerekir. Uzaklaştırma kararı size tebliğ edilmiş olmasına rağmen ihlal durumu varsa şikayet durumunda tazyik hapsi ile cezalandırılmanız muhtemeldir. Siz de karşı tarafın hakaretlerinden ve tehditlerinden suç duyurusunda bulunabilirsiniz.

 • Tuğba Avatarı
 • Avukat bey merhaba. eşim cuma günü bana karşı tedbir kararı çıkarmış ve uzaklaştırma almış. Dilekçeye beyanında kendisini darp ettiğimi ve darp raporu aldığını beyan etmiş. Bana karşı asılsız alınmış bir darp raporu çünkü kendisine dokunmadım. Kendisinin sunduğu şikayette görgü tanıdığı kayınvalidem de var ve böyle bir şey olmadığını söyledi o da ifade verdi. İtiraz etmek istiyorum. Ne yapmam gerekiyor ?

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba Tuğba hanım,
   Uzaklaştırma kararını veren mahkemeye uzaklaştırma kararına itiraz dilekçesi sunabilirsiniz. Sunacağınız dilekçede uzaklaştırma kararının hatalı olduğuna dair tüm itirazlarınızı delilleri ile birlikte bildirmenizde menfaat bulunmaktadır.
   İyi günler.

 • Ss Avatarı
 • Merhaba. Kız arkadaşım için Uzaklaştırma kararı aldırmıştım. Şuan süresinin bitmesine 3 ay var. Bu karardan vazgeçmek istediğimde bana, “uzaklaştırma iptali için bir dilekçe vermem gerektiği, uzaklaştırmanın iptal edildikten sonra da koruma kararının süre boyunca halen devam edeceği bildirildi. Ben bu işin uzamasını istemiyorum. Bununla ilgili ne yapabilirim

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba,
   Uzaklaştırma kararının verildiği mahkemeye bir dilekçe sunarak uzaklaştırma kararının kaldırılmasını talep edebilirsiniz.

 • Cihan Güvendik Avatarı
 • Merhabalar iftiraya maruz kaldım uzaklaştırma kararı aldı eski sevgilim sonra ikamet ettiğimiz adresler yakın olduğu için ister istemez aynı sokakda denk geliyorduk kızı bana saldırdı küfür etti buda gidip yalan ifade kullandı biz saldırmadık küfür etmedik gibisinden ama elimde kamera kaydı var başımı öne eğip yolda giderken birden üstüme atladığı için sonuç ne olur ??

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba Cihan bey,
   Karşı taraf uzaklaştırma kararını ihlal nedeniyle şikayetçi olursa kamera kayıtlarını sunabilirsiniz. Uzaklaştırma kararını ihlal etmek amacıyla hareket etmediğiniz tespit edilirse uzaklaştırma kararının ihlali başvurusunun reddine karar verilecektir.

 • Anonim Avatarı
 • Merhabalar Yaşar bey! Öncelikle yukarıda vermiş olduğunuz detaylı bilgi için teşekkür ederim. Eski sevgilime uzaklaştırma kararı başvurusunda bulundum ama bana bu kararın uygulanıp uygulanmadığı ile ilgili bilgi gelmedi. Azeriyim ve Türkiye’de yaşıyorum yaklaşık 9 senedir. Oturum izini kartım ve TC No var. Sorularımı en kısa sürede yanıtlamanızı rica ediyorum. Uzaklaştırma kararı onaylandığını nerden görebilirim? Onaylanmışsa ne kadar süreliğine? Uzaklaştırma kararı başvuru yapan kişi ne yaparsa bu karar iptal olur, genel olarak o kişiyle ilgili nelere dikkat etmeli? Teşekkürler

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba,
   Uzaklaştırma kararını veren mahkemenin dosyasını adliyeden incelerseniz tüm sorularınıza cevap bulabilirsiniz.

    Murat Kral Avatarı
   • Mrb esım benı tehdıt ettı ıftıra ve yalanlar soyleyerek uzerıme yurudu. Sonra bagırarak orta da kavga varmıs gıbı komsular geldı sonra sı da pols geldı
    Karakola gıttık 30gun uzaklastırma aldım cok sacma bır olay yasadım sızce be yapmalıyım

     Av. Yaşar Öksüz Avatarı
    • Merhaba Murat bey,
     Uzaklaştırma kararına itiraz etmenizde ve bu konudaki delillerinizi muhafaza etmenizde fayda var.

 • Anonim Avatarı
 • Merhaba Yaşar bey değerli bilgileriniz için teşekkür ederim uzaklaştırma kararı bittikten sonra eşim herhangi bir sebebi olmadan aradan uzun zaman geçse bile sebepsiz uzaklaştırma kararı alabılıyor diye yazmıştınız tabi benim tabirimle bir senep sunmak zorunda tabi şikayetinde. Sorum ise bu ikinci kez aldığı uzaklaştırma kararında hapis cezası felan verilir mi direk ya da yine aynı sadece uzaklaştırma mı verilir

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba,
   İkinci defa alınan uzaklaştırma kararında hapis cezası verilmez. Uzaklaştırma kararının ihlali nedeniyle hapsi cezası verilebilmesi için, uzaklaştırma kararının ihlal edilmiş olması gerekir.

 • Mehmet Özerk Avatarı
 • Merhaba Yaşar Bey,

  2023 yılında kız arkadaşımla yaşadığımız tartışmadan sonra, kendisi hakkımda 2 aylık uzaklaştırma kararı aldırdı.(aile mahkemesi tarafından düzenlenmiş) Şu anda iş için mülakatlarıma devam ettiğim kurumun işe girişten önce güvenlik soruşturması yaptıgını öğrendim. Adli sicil kaydımda bu karar gözükmüyor acaba güvenlik sorusturmasında bu karar ortaya cıkar ve işe girişe engel olur mu?

  Cevabınız için şimdiden teşekkürler.

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba Mehmet bey,
   Uzaklaştırma kararı güvenlik soruşturmasında çıkmaz.

 • Ömer Çoban Avatarı
 • Merhaba Yaşar bey birlikte çalıştığımız bayan iş arkadasim iş yerinde bana hakaret etti bende bir kaç mesaj yazdım hakaret yada teciz içeren birşey kesinlikle yok bu şahsı işten cikardilar . Ve benden sikateyci oldu 3 ay uzaklartirma verdiler bana yaklasik 1 ay sonra tekrak bana mesaj yazdı diye karakola şikayet etti ama ben kendisine kesinlikle bişey yazmadım yardimci olursanız sevinirim

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba Ömer bey,
   Uzaklaştırma kararını ihlal anlamına gelecek bir davranışınız bulunmuyorsa endişe etmeniz gerekmez. Ancak dosya fotokopisini alarak bir avukattan destek almanızda fayda olacaktır. İyi günler.

 • Metin Avatarı
 • Merhabalar Yaşar Bey,
  Eşimden ayrılalı 2 ay oldu velayet onun üzerine cocuk 11 yaşında bulunduğu konut kira benim üzerime herşey ve akrabamın ayriyetten binanın bütün çoğunluğu akrabalarımdan oluşmaktadır.Mahalle dair benim 33 senedir yaşadığım yerdir.Herhangi bir ihlal bulunmadığı halde 3 kere uzaklaştırma kararı aldı.Son aldığı karar 3 aylık iptal etmek için ne yapmam gerekir.Alt katta oturan halama dair giremiyorum ihlal olucak diye.

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba Metin bey,
   Uzaklaştırma kararına itiraz dilekçenizde bu durumu bildirmeniz ve uzaklaştırma kararına itirazın kötü niyetli olarak talep edildiğini ifade ederek kaldırılmasını talep etmeniz gerekiyor.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Sayfayı Kopyalayamazsınız

Bilgi ve Randevu