Cevap Dilekçesi

Cevap dilekçesi hakkında merak ettiklerinizi bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda bizlere ulaşabilirsiniz.

Cevap Dilekçesi Nedir?

Cevap dilekçesi, bir dava açıldığında dava dilekçesinde davalı olarak gösterilen kimsenin savunma hakkı çerçevesinde davanın açıldığı mahkemeye verebileceği dilekçedir.

Davalı tarafından davaya cevap verilmesi zorunlu değildir. Süresi içinde cevap vermeyen davalı, dava dilekçesindeki tüm hususları inkar etmiş sayılır.

Cevap sunmak isteyen davalı, süresi içinde bir dilekçe hazırlar. Bu dilekçeye dosya bilgileri, taraf bilgileri usul hukukundan ve maddi hukuktan kaynaklanan savunma sebepleri yazılır. Cevap dilekçelerinde bulunması gereken hususlar Hukuk Muhakemeleri Kanununda sayılmıştır. Buna göre cevap dilekçelerinde şu unsurların mutlaka olması gerekir;

 • Mahkemenin adı
 • Tarafların ad, soyad, adresleri, TC kimlik numaraları, varsa vekillerinin adı soyadı
 • Savunma sebepleri
 • Deliller
 • Hukuki sebepler
 • Talep sonucu
 • Davalı veya vekilinin imzası

Mahkeme, taraf bilgileri veya imza hususlarında eksiklik bulunması halinde bunların tamamlanması için davalı tarafa kesin süre verir, verilen süre içinde eksiklik giderilmez ise dilekçe verilmemiş sayılır.

Cevap Dilekçesi Sunma Süresi

Cevap dilekçesi vermek isteyen davalı, dilekçesini kanunda belirlenen süre içinde sunmak zorundadır. Bu süre dava dilekçesini tebliğ aldığı tarihten itibaren iki haftadır.

Dava dilekçesi mahkemeye sunulduğunda bu dilekçe davalıya tebliğ edilecektir. Davalının cevap dilekçesi verme süresi de bu tebliğ tarihinden itibaren işlemeye başlayacaktır.

Bazı davalarda cevap dilekçelerinde belirtilecek delillerin toplanmasının uzun sürmesi gibi sebeplerle iki haftalık süre içinde dilekçe hazırlanıp sunulması imkansız veya çok zor olabilir. Bu durumda davalı, yine cevap süresi geçmeden mahkemeden ek süre talep edebilir. Ancak verilecek ek süre bir defaya mahsustur ve bir ayı geçemez.

Boşanma Davası Cevap Dilekçesi

Boşanma davası, boşanma kararı ile sona erdiğinde evlilik birliğini sona erdiren, aile mahkemelerinin görev alanına giren bir dava türüdür. 

Boşanma davası yazılı yargılama usulüne tabidir. Bu kapsamda tarafların mahkemeye ikişer dilekçe verme hakkı bulunur. Davalı tarafından verilecek ilk dilekçe cevap dilekçesidir.

Davacı eş tarafından boşanma davası açıldığında dava dilekçesi davalı eşe tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içinde davalı eşin cevap verme hakkı bulunur.

Boşanma davası cevap dilekçesi, dosyanın dava dilekçesinin verilmesiyle aldığı esas numarası, taraf bilgileri ve dava dilekçesinde ileri sürülen iddialara davalının cevaplarını içerir. Dava dilekçesindeki vakıaların aksini ispat etmek için davalı, cevap dilekçesinde delillere dayanıyorsa bunları toplu olarak dilekçede gösterir ve dilekçenin eki şeklinde mahkemeye sunar.

Davalı eşin cevap vermek gibi bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Boşanma davası cevap vermeyen taraf, iddiaları kabul etmemiş sayılır. Boşanma davasında davalının süresi içinde cevap sunmaması halinde davacının da cevaba cevap sunması da gerekmeyecektir.

Boşanma Cevap Ve Karşı Dava Dilekçesi

Boşanma davası açıldığında davalının da belirli haklarının hüküm altına alınmasını istediği durumda açacağı davaya karşı dava denir. Karşı davası açan eş, karşı tarafın kusurlu olduğunu ve bu sebeple kendisinin de boşanmak istediğini söylemiş olacaktır. Ancak karşı davada boşanma dışında ziynet alacağı davası gibi taleplerde bulunulması da mümkündür. Karşı dava, cevap verme süresi içinde aynı dilekçe ile açılır.

Karşı dava açılması, bu davadaki talebin asıl dava olarak görülen boşanma davası ile arasında bağlantı bulunmasına bağlıdır. Söz gelimi kendisine karşı boşanma davası açılmış kadın eş, karşı boşanma davası veya ayrılık davası açabilir.

Boşanma Davası Cevap Dilekçesi Davanın Reddi

Çekişmeli boşanma davası iki ihtimalde gündeme gelebilir. Bunlardan ilki, eşler boşanma konusunda mutabık olup boşanmaya bağlı bazı sonuçlar üzerinde anlaşamamış olmasıdır. İkinci ihtimal ise eşlerden birinin boşanmak isterken diğer eş boşanmak istememesidir.

Eğer eşler arasında boşanma hususunda ihtilaf varsa eşlerden biri tarafından çekişmeli boşanma davası açılacaktır. Bu durumda boşanma dava dilekçesi davalı eşe tebliğ edilir. Boşanmak istemeyen davalı eş, tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içinde davaya cevap verebilir. Davalı eş, dilekçesinde eşi tarafından açılan davanın reddini talep edebilir ve bu talebini gerekçelendirebilir.

Boşanmak İstemeyen Eş Cevap Dilekçesi

Eşlerden birinin boşanmak isteyip diğerinin bunu istememesi halinde çekişmeli boşanma davası açılacaktır. Dava dilekçesinde davalı olarak belirtilen eşin dava dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde cevap dilekçesi verme hakkı bulunur. Boşanmak istemeyen eş, boşanmak istememesi ihtimalinde sunacağı dilekçe ile davanın reddini talep edebilir.

Avukat Yaşar Öksüz’ün Milliyet’te yayınlanan yazılarını buradan okuyabilirsiniz.

Boşanma Davasında Cevap Dilekçesi Verilmemesi

Boşanma davasında cevap dilekçesi sunma süresi dava dilekçesinin davalı eşe tebliğinden itibaren iki haftadır. Davalı bakımından davaya cevap verme zorunlu olmamakla birlikte cevap sürenin kaçırılması halinde davalı cevap verme hakkını kaybeder.

Davaya cevap verilmemesi dava dilekçesindeki vakıaları kabul değil inkar anlamına gelmektedir. Dolayısıyla boşanma davasında cevap dilekçesi sunmayan davalı eş, davanın ilerleyen aşamalarında inkar kapsamında savunmasını yapabilir.

Bununla birlikte Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararlarına göre süresi içerisinde davaya cevap vermeyen taraf, davadaki iddialar bakımından delil sunma ve tanık dinletme haklarından mahrum kalır.

Boşanma davasında süresinde cevap dilekçesi sunmayan davalı eş varsa davaya ilişkin ilk itirazlarını daha sonra ileri süremez.

Boşanma Davası Süre Uzatım Dilekçesi

Süre uzatım dilekçesi, davalının süresi içinde cevap dilekçesini hazırlayıp sunmasının mümkün olmayacağı hallerde ek süre talep ettiği dilekçeye verilen isimdir. Süre uzatım dilekçesinin de cevap dilekçesi süresi içinde mahkemeye sunulması gerekir.

Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre davalının süre uzatım dilekçesi verebilmesi için cevap süresi içinde cevap dilekçesinin hazırlanmasının çok zor veya imkansız olması gerekir. Dolayısıyla boşanma davasında dava dilekçesindeki hususların aksini ispat bakımından delil toplanması için cevap süresi yeterli değilse diğer bir deyişle cevap süresi içinde cevap dilekçesinin hazırlanması çok zor veya imkansızsa cevap süresi içinde süre uzatım dilekçesi verilebilir.

Boşanma davasına bakan aile mahkemesine süre uzatım dilekçesi verildikten sonra hakim bu talebi yerinde görürse bir defaya mahsus olmak ve bir ayı geçmemek üzere ek süre verebilir.

Boşanma Davası Cevaba Cevap Dilekçesi

Boşanma davası yazılı yargılama usulüne tabidir. Dolayısıyla davacı taraf dava ve cevaba cevap, davalı ise cevap ve ikinci cevap olmak üzere her iki taraf da mahkemeye ikişer dilekçe verme hakkına sahiptir.

Boşanma davasında cevaba cevap dilekçesi, boşanma talebiyle mahkemeye başvuran davacı eş tarafından verilecek ikinci dilekçeye verilen isimdir. Cevaba cevap dilekçelerinin verilme süresi de iki haftadır. Dolayısıyla davacı, cevabın kendisine tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde cevaba cevap verebilir.

Boşanma Davasında Cevaba Cevap Dilekçesi Verilmemesi

Boşanma davasında cevaba cevap verilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Davacının cevaba cevap sunmamış olması davalının ikinci cevap verme hakkını da ortadan kaldıracaktır. Bu durumda cevaba cevap verme süresinin geçmesiyle mahkeme artık tahkikat aşamasına geçecektir. Böylece cevaba cevap süresinde verilmemesi halinde boşanma davasının yazılı yargılama usulüne tabi bir dava olmasına rağmen tarafların verdiği birer dilekçe ile dilekçeler aşaması tamamlanmış olacaktır.

Boşanma Davası İkinci Cevap Dilekçesi

İkinci cevap, hukuk davalarında davalı tarafından verilen ikinci dilekçedir. Boşanma davasında ise davacı eş tarafından verilen cevaba cevap dilekçelerinde karşı davalı eşin hazırladığı dilekçeye ikinci cevap adı verilir.

Hukuk Muhakemeleri Kanununda cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleri hakkında dava ve cevap dilekçesine ilişkin hükümlerin niteliğine aykırı düşmedikçe kıyasen uygulanacağı düzenlenmiştir. İkinci cevabın sunulma süresi de tebliğden itibaren iki haftadır.

Anlaşmalı Boşanma Cevap Dilekçesi

Anlaşmalı boşanma, eşler arasında evlilik bir yıldan fazla sürmüş ve eşler boşanma ve boşanmaya bağlı velayet, nafaka, boşanmada tazminat gibi hususlar üzerinde anlaşmış bulunduğunda açılan boşanma davası türüdür. Anlaşmalı boşanma davasının açılması için eşlerin mahkemeye birlikte başvurması veya birinin açtığı davayı diğerinin kabul etmesi gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma süreci tek celsede ve yaklaşık olarak bir ayda sonlanmaktadır. Süreç, eşlerden birinin veya her ikisinin yetkili aile mahkemesine anlaşmalı boşanma dilekçesi ve protokolü vermesi ile başlar. Daha sonra hakim bir duruşma günü tayin eder. Bu duruşma sonunda tarafların beyanlarını sözlü olarak açıklamasının ardından hakim protokol doğrultusunda boşanma ve buna bağlı sonuçlar hakkında kararını verir. Anlaşmalı boşanma şartları da sağlanmalıdır.

Dolayısıyla anlaşmalı boşanma davasında cevap dilekçesi verilmesi söz konusu değildir. Nitekim bu davada taraflar arasında bir ihtilaf bulunmamaktadır.

Nafaka Artırım Davası Cevap Dilekçesi

Nafaka alacaklısı tarafından nafaka artırım davası açıldığında davalının da dava dilekçesinde ortaya atılan iddialara karşı bir dilekçe verme hakkı doğar. İki haftalık süre içerisinde sunulması gereken bu dilekçeye “nafaka artırım davası cevap dilekçesi” adı verilir.

Nafaka artırım davasının açılmasından sonra mahkemece hazırlanan tensip zaptı ve dava dilekçesi davalıya tebliğ edilir. Kendisine tebligat yapılan davalı, süresi içinde davanın açıldığı mahkemeye hitaben nafaka artırım davası cevap dilekçesi yazarak iddialara cevap verebilir. Bu dilekçede davacının nafaka artırım talebinin hukuka aykırı olduğu ileri sürülür ve bu iddia gerekçelendirilir.

Nafaka artırım davasında cevap sunma süresi iki haftadır. Bu süre, dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren başlar.

İştirak Nafakası Artırımı Davası Cevap Dilekçesi

İştirak nafakası, tarafların ortak çocukları bulunuyorsa ve boşanma sonucunda velayet eşlerden birine bırakıldıysa velayet kendisine bırakılmayan eşin de çocuğun giderlerine katılması maksadıyla öngörülmüş bir nafakadır. Bu nafakanın yükümlüsü ortak çocuğun velayeti kendisine bırakılmayan eştir. Bu eş, diğer eşe mali durumuyla orantılı olarak çocuğun ihtiyaçlarına iştirak edecek ölçüde mahkeme kararı ile hükmedilen iştirak nafakası adı altında bir miktar para ödeyecektir.

Çocuğun büyümesi ve gelişmesi ile birlikte boşanma kararıyla hükmedilen iştirak nafakasının ihtiyaçları karşılamaya yetmediğine ve bunun sonucunda nafaka artırım davası açıldığına uygulamada sıklıkla rastlanılmaktadır.

Paranın alım gücünün düşmesi, çocuğun yeni masraflarının ortaya çıkması veya nafaka yükümlüsünün malvarlığında meydana gelen olağanüstü artış gibi durumlarda nafaka yükümlüsü nafaka artırım davası ile karşı karşıya kalabilir. Bu durumda davalı sıfatını alan nafaka yükümlüsü, mahkemeye sunacağı nafaka artırım davası cevap dilekçesi ile dava dilekçesindeki iddialara cevap vermelidir. Hakimde nafakanın artırılmasına ihtiyaç bulunmadığı kanaatinin oluşması bakımından dava dilekçesindeki her iddiaya cevap verilmesi önem arz etmektedir.

Yoksulluk Nafakası Cevap Dilekçesi

Yoksulluk nafakası, boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek ve boşanmada daha az kusurlu veya kusursuz eşin diğer eşten talep edebileceği bir miktar paradır. Yoksulluk nafakasına süresiz hükmedilir.

Nafaka alacaklısı, boşanma kararından sonra aradan geçen süreçte paranın alım gücünün düşmesi veya tarafların ekonomik durumunda birtakım değişiklikler meydana gelmesi sebebiyle nafakanın artırılması ihtiyacının doğduğunu bir nafaka artırım davası ile ileri sürebilir. Bu durumda davalı olarak gösterilen nafaka yükümlüsünün nafaka artırım davası cevap dilekçesi sunması beklenir.

Nafaka artırım davası cevap dilekçesinde dosya numarası, taraflar, konu, davanın reddi talebinin detaylandırıldığı açıklamalar bölümü, deliller ve talep sonucu yer alır. Davalı, hazırladığı bu dilekçeyi dava dilekçesinin kendisine tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içinde davanın açıldığı görevli ve yetkili mahkemeye sunmalıdır.

Cevap dilekçesi, hakimin yapacağı değerlendirmeyi büyük ölçüde etkilemektedir. Bu sebeple yoksulluk nafakası artırım davasının yargılama sürecinde davanın haksızlığını ortaya koymak bakımından dilekçe sunmak büyük önem arz etmektedir.

Mal Rejimi Cevap Dilekçesi

Mal rejimi, evlilik birliği içinde sahip olunan malların nasıl yönetileceği ve boşanma, ölüm gibi sebeplerle evlilik birliği sona erdiğinde ise nasıl tasfiye edileceğini gösteren bir aile hukuku kurumudur. Hukukumuzda mal ayrılığı, paylaşmalı mal ayrılığı, mal ortaklığı ve edinilmiş mallara katılma rejimi olmak üzere dört çeşit mal rejimi mevcuttur. Eşler aralarında bu dört mal rejiminden birine tabi olacaklarını kararlaştırabilirler. Bununla birlikte eşler 01.01.2002 tarihinden sonra evlenmişler ve aralarında bir mal rejimine tabi olacaklarını kararlaştırmamışlarsa onların malvarlığına yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi hükümleri uygulanır. Eşler, evlilik sözleşmesi ile mal rejimlerini kendileri de seçebilirler.

Boşanmada mal paylaşımı, boşanmaya bağlı diğer sonuçlardan farklı olarak ayrı bir yargılama sürecini gerektirir. Boşanma davası ile birlikte mal paylaşımının ne şekilde yapılacağına karar verilmez, bunun için eşlerden biri ayrı bir mal paylaşımı davası açar. Boşanma davası açıldıktan sonra eşlerden her biri mal rejiminin tasfiyesi sürecini başlatacak mal paylaşımı davasını açabilir.

Mal paylaşımı davasını açan eş, dava dilekçesinde boşandığı ya da boşanma sürecinde olduğu eşini davalı olarak gösterecektir. Mal paylaşımı dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde davalının cevap dilekçesi sunma hakkı bulunur. Mal paylaşımı davası cevap dilekçesinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların aksini iddia ve ispat faaliyeti yürütülür.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Cevap Dilekçesi

Ortaklığın giderilmesi davası, taşınır veya taşınmaz bir mal üzerinde birden fazla kişinin paylı mülkiyet ya da elbirliği mülkiyeti ile malik olduğu durumlarda bu ortaklığın satış veya aynen taksim yoluyla giderilmesinin talep edildiği davadır. Bu dava ortakların her biri tarafından açılabilir.

Sulh Hukuk Mahkemesinde ortaklığın giderilmesi davası açıldığında dava dilekçesi ve mahkemece hazırlanan tensip zaptı davalılara tebliğ edilir. Davaya cevap vermek isteyen davalının bu tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içinde bir cevap dilekçesi hazırlayarak mahkemeye sunması gerekmektedir.

Ortaklığın giderilmesi davası cevap dilekçesi de davanın açıldığı mahkemeye hitaben yazılmalıdır. Bu dilekçede dosya bilgileri, davanın tarafları, varsa vekiller, yapılacak savunmanın dayanağı olan vakıalar, deliller, hukuki sebep ve talep sonucu yer almalıdır.

Kira Tespit Cevap Dilekçesi

Kira tespit davası, kira bedelinin yeniden belirlenmesi amacıyla kiraya veren veya kiracı tarafından açılan gayrimenkul davasıdır. Davacının, kiralanan taşınmazın bulunduğu yer sulh hukuk mahkemesine verdiği dava dilekçesi, davalı tarafa tebliğ edilir. Tebliğden itibaren iki haftalık süre içinde davalının cevap verme hakkı bulunur.

Kira tespit davasında cevap dilekçesinde bazı hususların bulunması zorunludur. Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre kira tespit davasına cevap dilekçesinde;

 • Mahkemenin adı
 • Davacı ve davalının adı, soyadı, adresleri, TC kimlik numaraları; varsa vekillerinin adı, soyadı, adresleri
 • Savunmanın dayanağı olan olaylar
 • Deliller
 • Hukuki sebepler
 • Talep sunucu yer almalıdır.

Kira tespit için geçerli olan şartların tamamı kira uyarlama davası için de geçerlidir.

REFERANSLARIMIZ

Müvekkillerimizin Değerlendirmeleri

Senim Tanay Karakuş

Mahkeme sürecinde izlediği tutum ve haklarınızı en ince ayrıntıya kadar korumak istemesi noktasında ise çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Bıçaksırtı bir davayı kazanmamda emeği büyük olan Yaşar Bey'e çok teşekkür ederim.

Nurcan Kocaman

Hayatımın dönüm noktası diyebileceğim bu zor evrede Yaşar bey çıktı. Sonuç odaklı ilerleyip kısa sürede çözüme ulaştırdı ve hak kaybına uğramamı engelledi. Eğer Yaşar bey olmasaydı ben bu süreci asla sağlıklı ve doğru bir şekilde yönetemezdim.

Faruk Tosun

Son derece ilgili, sabırlı ve tecrübesiyle çok donanımlı bir avukat. Boşanma davalarında yaşanan stres ve moral bozukluğunu iyi yönetebilen ve anlayan bir yaklaşım içinde. Desteklerinden ötürü son derece memnunum.

Hakan Şahinöz

Avukatlara karşı olan önyargı mı yıkan, dava dilekçelerine müvekkilinin beklentisi çerçevesinde en iyi şekli veren, doğru çıkan öngörüleri ile size yön veren, net dönüşler yapan, kendisiyle çalışmaktan çok memnun olduğum avukattır.

Gizem Erdem

Tecrübesi ve bilgisi ile ne yapmanız gerektiğini bilmediğiniz zamanlarda sizi doğru şekilde yönlendiriyor. Kendisi ile çalışmış olmaktan çok memnunum. Kaliteli ve profesyonel bir boşanma avukatı arayan herkes için tavsiye ederim.

Reza Nofar

I had a great experience, at the beginning when I was too hesitated and needed some confidence, talking to him and providing me the details, he really calmed me down by his professional and long term perspective comments. recommended lawyer.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Sayfayı Kopyalayamazsınız

Bilgi ve Randevu