Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

Edinilmiş mallara katılma rejimi hakkında merak ettiklerinizi bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda bizlere ulaşabilirsiniz.

Mal Rejimi Nedir?

Mal rejimi, eşlerin evlilik birliği içerisinde edindikleri malvarlıklarının kullanımı, yönetimi ve tasarrufları konusunda eşlerin sahip oldukları hakların ve borçların düzenlendiği bir aile hukuku kurumudur. Hukuk sistemimize göre eşler, dört ayrı mal rejimi seçebilirler. Bunlar; edinilmiş mallara katılma rejimi, mal ayrılığı rejimi, paylaşmalı mal ayrılığı rejimi ve mal ortaklığı rejimidir.

Eşlerin, kanunda düzenlenen dört mal rejiminden birine tabi olmaları zorunludur. Bu sebeple hiçbir seçim yapılmaması durumunda eşlerin, yasal mal rejimi olarak bilinen edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olurlar. Ayrıca kanunda rejim dışında bir rejim seçmeleri hukuken mümkün değildir. Bu konuda yapılmış anlaşmalar geçersizdir.

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Nedir?

Edinilmiş mallara katılma rejimi, eşlerin hangi oranda kazanç elde ettiklerinin önemli olmadığı, evlilik birliği içerisindeki birikimlerinin kural olarak eşlerin ortak malvarlıkları arasında sayıldığı mal rejimidir. Edinilmiş mallara katılma rejiminde eşlerin malvarlıkları, edinilmiş mallar ve kişisel mallar olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu durum Medeni Kanunun 218. maddesinde açıkça düzenlenmiştir.

Yasal Mal Rejimi Nedir?

Yasal mal rejimi, eşlerin herhangi bir mal rejimi seçmemesi durumunda kanunun kendiliğinden eşlerin tabi olması için uygulayacağı mal rejimidir. 01.01.2002 tarihinden önceki evliliklerde yasal mal rejimi, mal ayrılığı rejimi olarak belirlenmiştir. Ancak bu tarihte Medeni Kanunumuzda yapılan değişiklikle, 01.01.2002 tarihinden sonra kurulan evliliklerde yasal mal rejiminin edinilmiş mallara katılma rejimi olmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda hali hazırda yasal mal rejiminin, edinilmiş mallara katılma rejimi olduğunu söylemek mümkündür.

Edinilmiş Mallar Nelerdir?

Edinilmiş mallar, bir eşin evlilik birliği içinde karşılığı vererek elde ettiği malvarlığı değerleridir. Eşler, edinilmiş malın karşılığını herhangi bir iş yerinde çalışarak veya bir yatırım yaparak elde etmiş olabilir. Bu şekilde elde edilecek malvarlıklarının tamamı edinilmiş mal olarak değerlendirilecektir. 

Edinilmiş mallara katılma rejiminde edinilmiş malların neler olduğu Medeni Kanunun 219. maddesinde düzenlenmiştir. Kanundaki düzenlemeye göre;

  • Çalışmasının karşılığı olan edinimler, edinilmiş maldır.
  • Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler edinilmiş maldır.
  • Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar edinilmiş maldır.
  • Kişisel mallarının gelirleri edinilmiş maldır.
  • Edinilmiş malların yerine geçen değerler edinilmiş maldır.

Kişisel Mallar Nelerdir?

Edinilmiş mallara katılma rejiminde, kişisel malların neler olduğu Medeni Kanunun 220. maddesinde düzenlenmiştir. Kanundaki düzenlemeye göre;

  • Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya kişisel maldır. Bu kapsamda eşlerin, yalnızca kişisel kullanımına yarayan cep telefonu, altın bilezik, ziynet eşyası gibi malları, bu malın sahibinin kişisel malıdır. Bu malvarlıkları tasfiyeye dahil olmaz. 
  • Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri kişisel maldır. Örneğin eşlerden birinin, annesinden kalan ev, o eşin kişisel malıdır. Diğer eş bu evden mal rejiminin tasfiyesi kapsamında hiçbir talepte bulunamaz. Benzer şekilde eşlerden birinin evlilik birliğinin kurulmasından önce banka hesabındaki birikim de onun kişisel maldır. Kişisel malların, mal rejiminin tasfiyesinde dikkate alınması mümkün değildir.
  • Manevî tazminat alacakları kişisel maldır. Eşlerden biri, evlilik birliği içerisinde başka bir kişi tarafından hakarete veya başka bir şekilde bir saldırıya maruz kaldığında kendisine saldıran taraftan manevi tazminat talep edebilir. Bu durumlarda mahkeme kararı ile hükmedilecek manevi tazminat alacakları kişisel mal olarak değerlendirilecektir.
  • Kişisel mallar yerine geçen değerler de kişisel maldır. Bu kapsamda eşlerden birinin evlenmeden önce sahibi olduğu nakdi birikim ile evlilik birliği içinde bir ev alması durumunda kişisel mal sadece şekil değiştirmiş olacaktır. Bu şekilde elde edilen ev de kişisel mal olacaktır.

Kanuna göre düzenlenen kişisel mallar, bazı durumlarda eşlerin kendi aralarında yapacakları anlaşma ile değiştirilebilir. Bu durum Medeni Kanunun 221. maddesinde “sözleşmeye göre kişisel mallar” şeklinde açıklanmıştır. Bu düzenlemeye göre eşler, evlilik sözleşmesiyle, bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan edinilmiş mallara dahil olması gereken malvarlığı değerlerinin kişisel mal sayılacağını kabul edebilirler. Yine aynı şekilde eşler, evlilik sözleşmesiyle kişisel malların gelirlerinin edinilmiş mallara dahil olmayacağını da kararlaştırabilirler.

Boşanmada Kişisel Banka Hesapları

Boşanma davası açıldığı tarihte eşler arasındaki edinilmiş mallara katılma rejimi mal ayrılığı rejimine dönüşür. Bu kapsamda boşanma davası açıldığı tarihte eşlerin banka hesaplarında bulunan birikimleri de kural olarak paylaşıma tabi olur. Söz konusu banka hesabının eşlerin kişisel banka hesabı olması ile ortak banka hesabı olması arasında hiçbir farklılık bulunmamaktadır. Dolayısıyla boşanmada kişisel banka hesaplarındaki birikimler de tasfiyeye tabi olacaktır.

Kişisel banka hesabındaki birikimin, evlilik birliğinin kurulmasından önceki birikim olması veya kişisel mal niteliğinde olan bir malın satılması sonrasında banka hesabına girmiş olması da muhtemeldir. Bu durumlarda ise kişisel banka hesabındaki birikim kişisel mal olarak değerlendirilecektir.

Sonuç olarak, boşanmada banka hesabının kişisel olmasından ziyade, bankadaki birikimin nasıl ve ne şekilde yapıldığı önemlidir. Banka hesabındaki birikim, evlilik birliği içerisindeki kazanımlarla büyümüşse bu birikim edinilmiş mal olacaktır. Ancak banka hesabındaki birikim kişisel mallarla büyütülmüşse kişisel mal olacaktır. Boşanmada banka hesabındaki birikimin kişisel mal olduğunu iddia eden tarafın bu hususu ispat etmesi gerekir.

Eşe Yapılan Bağış Kişisel Mal

Edinilmiş mallara katılma rejiminde karşılıksız kazanma yoluyla elde edilen mallar kişisel maldır. Bu kapsamda eşlerden birinin, diğerine yapmış olduğu bağış niteliğindeki bütün kazandırmalar kişisel mal olarak kabul edilmektedir. Örneğin eşlerden biri, diğer eşin doğum yapması nedeniyle ona bir araba almışsa alınan bu araç kişisel mal niteliğinde olacaktır. Dolayısıyla edinilmiş mallara katılma rejiminde, bir malvarlığı veya onun yerine geçen değerin üçüncü kişilerden veya eşlerden biri tarafından, bağış sonucu elde edildiği ispatlanırsa bu kişisel mal olarak değerlendirilir ve bu malvarlığı paylaşılmaz.

Kişisel Mal İspatı

Edinilmiş mallara katılma rejiminde eşlerin bütün malları aksi ispat edilinceye kadar edinilmiş mal olarak kabul edilir. Eşlerden biri, bir malın kendisine ait kişisel mal niteliğinde olduğunu iddia ediyorsa bu hususu ispat etmesi gerekir. Örneğin eşlerden birinin evlilik birliğinin kurulmasından önce sahibi olduğu banka birikimi ile, evlilik birliği içerisinde bir araba alması durumunda bu araba, dışarıdan bakıldığında edinilmiş mal olarak görünecektir. Ancak arabayı satın alan eş, bu arabanın evlilik birliği öncesindeki banka hesabı ile alındığını ispat ederek paylaşım dışında tutulmasını sağlayabilir.

Bir malın kişisel mal olduğu, her türlü delille ispat edilebilir. Özellikle banka hesap hareketleri, tapu kayıtları, noter evrakları, alım satım evrakları, tanık anlatımları gibi deliller önemli delil araçlarıdır. Ayrıca mal paylaşımı davalarında yemin deliline dayanmak da mümkündür.

Medeni Kanunun 222. maddesinde kişisel mal ispatı konusunda oldukça önemli bir düzenleme de yapılmıştır. Kanundaki bu düzenlemeye göre eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen mallar onların paylı mülkiyetinde sayılmaktadır. Dolayısıyla bir malın hangi eşe ait olduğu tespit edilemiyorsa bu malvarlığında eşlerin yarı yarıya hak sahibi olacaktır. Bu durum özellikle ev eşyalarında karşımıza çıkmaktadır.

Avukat Yaşar Öksüz’ün Milliyet’te yayınlanan yazılarını buradan okuyabilirsiniz.

Miras Yoluyla Edinilen Malların Boşanmada Paylaşımı

Miras yoluyla edinilen mallar boşanmada paylaşılmaz. Çünkü miras yoluyla edinilen mallar kendisine miras kalan eşin kişisel malıdır. Kişisel mallar malvarlığı tasfiyesine dahil değildir. Ancak bunun için o malın miras yoluyla edinildiği ispatlanmalıdır. Aksi halde kanun gereği bu mallar da edinilmiş mal sayılıp tasfiyeye dahil edilecektir. Edinilmiş mallara katılma rejimine göre tasfiye yapılırken o malın veya malın karşılığı olan değerin miras yoluyla edinildiği ispatlandığında artık mal rejimin tasfiyesine dahil olmaz.

Kişisel malların gelirleri ise edinilmiş mal olarak düzenlemiştir. Bu sebeple eğer miras yoluyla edinilmiş maldan bir gelir elde edildiyse bu gelir edinilmiş mal olacak ve mal rejimi tasfiyesine dahil edilecektir. Diğer yandan kişisel mallar yerine geçen değerler kişisel maldır. Sözgelimi miras yoluyla edinilen bir mal satıldıysa bu değer kendisine miras kalan eşin kişisel malı olacak ve bu ispatlandığında boşanmada paylaşılmayacaktır.

Boşanma Davasında Kişisel Eşyaların İadesi

Boşanma halinde her eş diğer eşte kalan kişisel eşyalarının kendisine iadesini talep etme hakkına sahiptir. Bu talep, boşanma davasının eki niteliğinde olmayıp bağımsız bir dava açılmasını gerektirmektedir. Bu davada kişisel eşyaların aynen iadesi davası olarak bilinmektedir. Kişisel eşyaların iadesi davasında yetkili mahkeme, genel yetkili mahkeme olan davalının yerleşim yeri mahkemesidir.

Boşanma Sürecinde Kişisel Eşyalar

Boşanma sürecinde eşler kişisel eşyalarını her zaman karşı taraftan isteyebilir. Boşanma sürecinde istenecek kişisel eşyalara eşlerin yalnızca kendi kullanımına yarayan kıyafet bilgisayar gibi elektronik aletler örnek olarak verilebilir. Bu konuda en çok açılan dava, ziynet eşyalarının iadesi davasıdır. Çoğunlukla kadının kişisel malı olarak kabul edilen bu eşyaların aynen veya bedelinin tahsilinin bir kişisel eşyaların iadesi davasıyla istendiğine sıklıkla rastlanmaktadır.

Bunların yanında birtakım ev eşyalarının da kişisel eşya sayılması gerektiği kanıtlandığında bunlar da boşanma sürecinde her zaman istenebilir.

Evlenmeden Önce Edinilen Mallar

Evlenmeden önce edinilen mallar, o malı edinen eşin kişisel malı kabul edilir. Bu durumlarda söz konusu mal, mal rejiminin tasfiyesinde dikkate alınmaz. Evlenmeden önce edinilen malların kişisel mal olması sebebiyle onun satışı gibi durumlarda elde edilen ve onun yerine geçen değer de kişisel mal olacaktır.

Edinilmiş mallara katılma rejiminde, kişisel malların geliri edinilmiş mal niteliğindedir. Bu sebeple kişisel maldan bir gelir elde edildiyse bu gelir edinilmiş mal niteliği alacaktır. Ancak eşlerin yapacakları evlilik sözleşmesiyle bunun aksini kararlaştırmaları mümkündür. 

Mal Rejiminin Tasfiyesi Nasıl Yapılır?

Mal rejiminin tasfiyesi için önce kişisel ve edinilmiş mallar tespit edilir. Kişisel mal olduğu ispatlanmayan değerler edinilmiş mal kabul edilir. Daha sonra eklenecek değerler tespit edilir. Bunlar da tasfiyeye eklendikten sonra kişisel mallara ilişkin borçlar edinilmiş mallardan, edinilmiş mallara ilişkin borçlar kişisel mallardan ödendiyse talep edilmesi durumunda denkleştirme yapılır. Sonrasında her bir malın değerinden yine o mala ilişkin borçlar çıkarıldığında artık değer elde edilmiş olur. Kalan bu miktar eşler arasında eşit şekilde paylaştırılarak tasfiye tamamlanır.

Eklenecek Değer Nedir?

Medeni Kanun’un 229. maddesine göre eşlerden birinin mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde diğer eşin rızası olmadan olağan hediyeler dışında yaptığı bağışlama gibi karşılıksız kazandırmalar hiç yapılmamış gibi tasfiyeye dahil edilir. Bunun sebebi eşin kötü niyetle boşanma halinde yapılacak tasfiyede diğer eşe verilecek payı azaltma amacıdır. 

Kanunda sayılan bir diğer eklenecek değer mal rejiminin devamı süresince diğer eşin katılma alacağını azaltmak kastıyla yaptığı devirlerdir. Bu devirler de aynı şekilde hiç yapılmamış gibi malvarlığı rejimi tasfiyesine dahildir. Diğer eşin katılma alacağını azaltmak kastıyla yapılan devirlere tasfiyeden mal kaçırmak amacına yönelik her türlü devir dahildir. Tasfiyeye dahil edilen bu değerler eklenecek değerlerdir.

Eklenecek değerler edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesinde artık değere katılma alacağı miktarı hesaplanırken göz önünde bulundurulur. Artık değer her eşin toplam edinilmiş mallarının değerinden bu mallara ilişkin borçlar çıkarıldığında elde edilen değerdir.

Katılma Alacağı Nedir?

Katılma alacağı edinilmiş mallara katılma rejiminde bir eşin edinilmiş malı üzerinde diğer eşin sahip olduğu alacak hakkıdır. Edinilmiş mallara katılma rejiminde, mal rejiminin tasfiyesi yapılırken kişisel ve edinilmiş malların tespiti, eklenecek değerlerin tespiti ve eklenmesi, denkleştirme ve her bir mala ilişkin borcun o malın değerinden çıkarılmasından sonra kalan miktara artık değer denir. Katılma alacağı ise bu artık değerin yarısıdır.

Edinilmiş mal sıfatına sahip mallar veya onların değerlerinin eşler tarafından birlikte edinildiği varsayılmaktadır. Bu sebeple katılma alacağı talep eden eşin o malı birlikte edindiklerini veya diğer eşin edinmesine katkıda bulunduğunu kanıtlama yükümlülüğü yoktur.

Değer Artış Payı Alacağı Nedir?

Değer artış payı alacağı da edinilmiş mallara katılma rejiminde eşlerin birbirinin edinilmiş malları üzerinde sahip olduğu alacak hakkıdır. Eşlerin değer artış payı alacağı talep edebilmesi onların o edinilmiş mal üzerinde diğer eşin edinimine, korunmasına veya iyileştirilmesine katkı sağladığını ispat etmesine bağlıdır.

Denkleştirme Hesabı Nedir?

Denkleştirme, bir eşin kişisel mallara ilişkin borçları edinilmiş mallardan, edinilmiş mallara ilişkin borçları kişisel mallardan karşılandıysa tasfiye sırasında talep edilebilen bir hesaptır. Edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesinde; edinilmiş mallar tespit edilir, eklenecek değerler dahil edilir ve sonrasında denkleştirme hesabı yapılır.

Evlendikten Sonra Edinilen Malların Paylaşımı

Evlendikten sonra edinilen malların paylaşımı, mal rejiminin sona ermesi durumunda gündeme gelir. Mal rejimini sona erdiren haller ise eşlerden birinin ölümü, eşlerin tabi olduklarından başka bir mal rejimini kabul etmeleri, mahkemenin evliliğin iptaline karar vermesi, boşanma, eşlerden birinin talebiyle mal ayrılığına geçilmesidir. Bu sebeplerden  biriyle mal rejimi sona erdiğinde evlendikten sonra edinilen mallar paylaşılacaktır.

Boşanma Davasında Paylaşım

Edinilmiş mallara katılma rejiminde, eşler arasında boşanma davası açıldığı tarih itibariyle mal rejimi sözleşmesi sona erer. Bu tarih itibariyle eşler, mal ayrılığına geçmiş olur. Ancak bu durumun tam olarak gerçekleşebilmesi için boşanma davası sonrasında boşanmaya hükmedilmiş olması gerekir. Boşanma davasında paylaşım yapılabilmesi için mal paylaşımı davası açılması gerekir.

Ayrılık Davasında Paylaşım

Kanunda sayılan boşanma nedenlerden birinin gerçekleştiği ancak eşlerin tekrar bir araya gelme ihtimalinin bulunduğu hallerde ayrılık davası açılacaktır. Ayrılık kararı verildiğinde eşler arasındaki evlilik birliği sadece tatil edilmiş olur; bu dönemde evlilik birliğini sona ermez. Dolayısıyla ayrılık davasında paylaşım talep edilmesi mümkün değildir.

Evlendikten Sonra Edinilen Malların Ölüm Halinde Paylaşımı

Eşlerden birinin ölümü de mal rejimini sona erdiren bir nedendir. Bu durumda da edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olan eşler arasında mal rejiminin tasfiyesi yoluna gidilebilir.

Evlendikten Sonra Edinilen Malların Satışı

Evlendikten sonra edinilen malların satışı her iki eş bakımından mümkündür. Bunun sebebi eşlerin evlendikten sonra edindikleri malların edinilmiş mal kabul edilmesi ve kanun gereği edinilmiş mallara katılma rejiminde eşlerin kişisel ve edinilmiş malları üzerinde dilediği gibi tasarrufta bulunabilme hakkının olmasıdır.

Sözgelimi eşler evlendikten sonra edindikleri malları diledikleri gibi kullanabilir, satabilir, kiraya verebilir veya devredebilir. Ancak bunları yaparken kanunun çizdiği sınırlara göre hareket edilecektir. Örneğin eşlerden birinin diğer eşin rızasını almadan aile konutunu satması mümkün değildir. Yine benzer şekilde eşlerin paylı mülkiyetinde olan bir taşınmaz, diğer eşin rızası olmadan satılamaz.

Boşanma sonucunda mal tasfiye edilirken eşlerden birinin mal kaçırmak amacıyla malı satmasını engellemek için bazı yollara başvurulabilir.

Tedbir Kararı İle Satışın Engellenmesi

Edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesi için açılacak mal paylaşımı davasında mahkemeden, dava konusu malların elden çıkartılmasını engellemek için ihtiyati tedbir talep edilebilir. Bu tedbir kararı ile mahkemenin eşlerin mal kaçırmak amacıyla kötü niyetle ve diğer eşin alacağını azaltmak maksadıyla edinilmiş malların satışını yasaklaması mümkündür.

Aile Konutu Şerhi İle Satışın Engellenmesi

Aile konutu şerhi eşlerden birinin aile konutu üzerinde yapacağı tasarruflar için diğer eşin rızasının alınmasını zorunlu kılan bir işlemdir. Aile konutu şerhi konulmuş taşınmaz, eşin rızası olmadan satışını engelleyecektir. Dolayısıyla aile konutu şerhi ile tasfiyede bir eşin bir malı paylaşıma dahil etmemek amacıyla kötüniyetle yapacağı bu satış engellenebilir. Aile konutu şerhi, sadece edinilmiş mallara katılma rejiminde değil; tüm mal rejimleri için uygulanabilir.

Mahkeme Kararı İle Satışın Engellenmesi

Medeni Kanun 199. maddesinde göre hakim, belli şartlarda eşlerden biri lehine diğer eşin tasarruf yetkisini sınırlandırılması kararı verebilir. Bu şartlar ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan mali bir yükümlülüğün yerine getirilmesinin gerektirmesidir. Mahkeme tarafından tasarruf yetkisi kaldırılan eş, diğer eşin rızası bulunmadan satış, bağışlama, devir gibi tasarrufları yapamayacaktır. Böylece mahkeme kararı ile evlendikten sonra edinilen bir malı eşinden mal kaçırmak amacıyla kötü niyetle satmak isteyen kişinin bu satışı engellenebilecektir.

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Ne Zaman Sona Erer?

Mal rejimlerinin sona erdiği haller kanunda sayılmıştır. Bunlar ölüm, eşlerin başka bir mal rejimini kabul etmesi, mahkeme tarafından boşanmaya veya evliliğin iptaline karar verilmesi, mal ayrılığına geçilmesidir.

Ölüm Halinde Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

Eşlerden birinin ölümü, edinilmiş mallara katılma rejiminin sona erme sebeplerinden biridir. Bu durumda sağ kalan eş, ölen eşin mirasçısı sıfatını alacaktır. Bu durumda sağ kalan eşin, hem miras üzerinde mirasçı hakları hem de tasfiye edilecek malvarlığı üzerinde eş sıfatıyla hakları bulunmaktadır.

Boşanma Durumunda Yasal Mal Rejimi

Boşanma, mal rejiminin sona ermesi sebeplerinden biridir. Boşanma durumunda eşler evlenmeden önce veya evlilik sonrasında bir mal rejimi sözleşmesi yapmadıysa yasal mal rejimine tabi olacaklardır. Yasal mal rejimi, edinilmiş mallara katılma rejimidir. Boşanma durumunda bu rejime göre malvarlığı tasfiye edilecektir. Bu kapsamda önce edinilmiş ve kişisel mallar tespit edilecek, eklenecek değerlerin tespiti yapılacak ve bu yönde bir talep varsa denkleştirme yapıldıktan sonra her bir mal için ayrı ayrı malın değerinden ona ilişkin borçlar çıkarılır. Elde edilen son değer artık değerdir ve bunun eşit olarak paylaştırılması suretiyle tasfiye tamamlanır.

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Dava Dilekçesi

Edinilmiş mallara katılma rejimine tabi tarafların mal rejiminin tasfiyesi için bir dava açmaları gerekmektedir. Bu davanın hangi mahkemeye hitaben yazılacağının belirlenmesi açısından görevli ve yetkili mahkemenin belirlenmesi önem arz etmektedir.

Görevli mahkeme aile mahkemeleri, aile mahkemesi kurulmayan yerlerde ise aile mahkemesi sıfatıyla davaya bakacak asliye hukuk mahkemeleridir. Çünkü mal paylaşımı davaları aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklardır.

Yetkili mahkeme ise mal rejiminin hangi sebeple sona erdiğine göre değişiklik gösterecektir. Mal rejimi ölümle sona erdiyse ölenin son yerleşim yeri mahkemesi, hakimin boşanma, evliliğin iptali veya mal ayrılığına geçiş kararları vermesi durumunda bu davalarda yetkili olan mahkeme, diğer durumlarda ise davalı eşin yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.

Görevli ve yetkili mahkemeye hitaben yazılan dilekçede davacı ve davalı kimlik bilgileri, konu, dava değeri, açıklamalar bölümü, hukuki deliller ve son olarak talep sonucu yer almalıdır.

Davacı dava dilekçesinin açıklamalar bölümünde eşlerin hangi mal rejimine tabi olduklarını belirtmelidir. Değer artış payı talep ediliyorsa diğer eşin edinilmiş mal sayılan malı edinmesinde bulunulan katkı, diğer talepler ve bunların ispatı dilekçede yer almalıdır. Bir tedbir talebi de bulunuyorsa yine dilekçenin açıklamalar bölümünde bunun sebebi açıklanmalıdır. Ayrıca talep sonucu kısmında da bu talepler yazılmalıdır.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Sayfayı Kopyalayamazsınız.